Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 1 maart 2012 (België)

Date de publication :
01-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120301-24
Numéro de rôle :
M11-5-0068/7924

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 januari 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120301-24&idxc_id=276270&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tussen 1 januari 2005 en 2 september 2007 werd Charis X. (° 1992), de minderjarige dochter van verzoekster, te ..., te ... en te ... herhaaldelijk seksueel misbruikt door haar vader, de heer Serge X..

Deze laatste zoende zijn dochter op de mond, betastte haar borsten en vagina en penetreerde haar met de vingers. Charis moest met haar vader in één bed slapen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 21 april 2010 werd de heer Serge X., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (verkrachting met behulp van geweld + aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging) veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar (met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een definitieve schadevergoeding van euros 6.070 meer intresten aan verzoekster.

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

- In het verslag van psychologe A. V. d.d. 2 oktober 2009 staat te lezen dat Charis in mei 2008 werd aangemeld voor een therapie; ze vertoonde gedragsproblemen en automutileerde.

Blijkens de overgemaakte stukken volgde Charis tussen 3 mei 2008 en 25 februari 2010 43 sessies therapie bij mevrouw V. (euros 40 per sessie).

- Ter zitting van de Commissie d.d. 9 februari 2012 is gebleken dat verzoekster zelf behoefte heeft aan therapie.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 13 mei 2010 deelde de raadsman van de heer Serge X. mee dat zijn cliënt geen voor beslag vatbare inkomsten heeft. Hij bezit geen onroerend goed noch roerend goed van enige waarde.

In het kader van de waarborg ‘onvermogen' ontving verzoekster op 15 oktober 2010 van de rechtsbijstandsverzekeraar (DVV) een bedrag van euros 4.112,25. Aan Charis X. (dossier M11-5-0069) werd een bedrag van euros 3.387,75 uitgekeerd (zie schrijven DVV d.d. 20 september 2010). Hiermee werd het plafondbedrag van de waarborg (euros 7.500) uitgeput.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euros 1.957,75:

- schadevergoeding cf. vonnis van 21.04.2010: euros 6.070,00

- therapiekosten Charis (3 jaar x euros 1.300 / jaar): euros 3.900,00

- reeds door Serge X. betaalde therapiekosten: - euros 480,00

- verplaatsingskosten naar psycholoog (forfait): euros 150,00

- morele schade: euros 2.500,00

- verzekeringstussenkomst: - euros 4.112,25

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Bij de beoordeling van het voorliggend hulpverzoek kan de Commissie er niet aan voorbijgaan dat verzoekster vanwege haar rechtsbijstandsverzekeraar (DVV) een bedrag ontving van euros 4.112,25 en dat hiermee de door de rechtbank toegekende schadevergoeding reeds in belangrijke mate werd vergoed.

Na de mondelinge toelichting door verzoekster verstrekt ter zitting, komt het de Commissie noodzakelijk voor om een hulp toe te kennen voor de therapiekosten. Het bedrag hiervan kan in billijkheid begroot worden op euros 1.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euros 1.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 1 maart 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE