Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 oktober 2012 (België)

Date de publication :
11-10-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121011-7
Numéro de rôle :
M10-3-0639/7454

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 mei 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van gijzeling.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121011-7&idxc_id=293388&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoeker werd (samen met Baljit Y.) tussen 23 juli 2006 en 29 juli 2006 ontvoerd en vastgehouden op een appartement te .... Hij werd vastgebonden en kreeg nauwelijks te eten en te drinken. Hij werd gefolterd tot aan zijn bevrijding door de politie.

Hij diende onder meer volgende folteringen te ondergaan:

- tweedegraadsbrandwonden ter hoogte van de romp en de linkerarm toegebracht met spuitbus, met aansteker en met sigarettenpeuken gedrukt op de linkerarm, lippen en tong. De brandwonde op het bovenlichaam was bedekt met tandpasta

- slagen met broeksriem, vuist en stok onder meer op de voetzolen, de oren de gewrichten

- stoten met elektrisch snoer

- wurging; verstikking door plastiek zak over het hoofd te plaatsen

- hoofd onder water houden tot bijna verdrinkingsdood of verstikking

- hij werd anaal verkracht met een houten stok

- het verbranden van zijn anus door middel van vuur

- open wonden, ecchymosen en kneuzingen

Kwalificatie uit het arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 26 november 2008 ten aanzien van:

- Farhan R., aliassen

- Hiwa K., aliassen

- Mohamed M., aliassen

- Serdib H., alias

- Issa K., aliassen

- Karzan H., aliassen

"hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt; hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd;

zich schuldig te hebben gemaakt aan gijzeling van Rachhpal X. en Baljit Y., dit is de aanhouding of de ontvoering van personen om deze borg te doen staan voor de voldoening aan een bevel of een voorwaarde, o.m. een misdaad of een wanbedrijf voor te bereiden of te vergemakkelijken, de vlucht, de ontvluchting van de daders van een misdaad of een wanbedrijf of hun medeplichtigen in de hand te werken, hun vrijlating te verkrijgen of ze hun straf te doen ontgaan, de gijzelaars gefolterd zijnde ... ."

Aanleiding van de feiten: uit de akte van beschuldiging:

"Op 25 juli 2006 ontving de Britse politie een aangifte van een persoon (per GSM) die stelde dat hij die dag door een onbekende werd opgebeld met de opdracht euro 50.000 te betalen in het kader van een gijzeling. Het federaal parket en de federale politie te Brussel werden hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. Via telefoononderzoek kon een pand gelokaliseerd worden waarin zich gegijzelde mensen bevonden. In opdracht van de onderzoeksrechter werd op 28 juli 2006 overgegaan tot huiszoeking. De twee slachtoffers verklaarden dat zij in een voertuig van Brussel naar ... werden gebracht naar het appartement van de eerste dader. Zij werden plots door verschillende personen overmeesterd en vastgebonden. Zij dienden per persoon euro 25.000 te betalen voor hun vrijlating."

II. Vervolging

De daders werden bij bovenvermeld arrest veroordeeld tot volgende straffen:

- Farhan R. en Hiwa K., 25 jaar opsluiting

- Mohamed M., 3 jaar gevangenisstraf

- Serdib H., 8 jaar opsluiting

- Issa K., 3 jaar gevangenisstraf

- Karzan H., 17 jaar opsluiting

Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 3 december 2008 werden zij solidair veroordeeld om volgende bedragen te betalen aan:

- Rahhpal X.: euro 7.500 provisioneel, materieel en moreel vermengd

- Baljit Y. euro 7.500 provisioneel, materieel en moreel vermengd

Dokter W. Jacobs en Dokter Chris D. werden aangesteld als gerechtsdeskundige

De arresten bekwamen kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten: Bij bevelschrift d.d. 4 oktober 2010 werd op vraag van de advocaat de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst aangesteld. Het verslag van de GGD werd neergelegd op 9 september 2011.

Aangaande Rachhpal X.: 3 à 4 d. gehospitalisatiseerd; werd tijd psychiatrisch begeleid; werkt niet; volgt geen (Franse) lessen meer.

- subjectieve klachten: patiënt heeft angst om over de feiten te praten, hij ziet geen toekomst meer en voelt zich daardoor slecht in zijn vel; leeft alleen in een appartement en vermijdt contadten met anderen;

- psychologische chock ten gevolge van de opsluiting en de folteringen;

- posttraumatische stressstoornis;

- de graden en perioden van invaliditeit zijn als volgt:

- 100 % van 23/07/2006 tot en met 05/08/2006 (feiten en hospitalisatie)

- 80 % van 06/08/2006 tot en met 31/08/2006

- 60 % van 01/09/2006 tot en met 31/10/2006

- 50 % van 01/11/2006 tot en met 31/12/2006

- 40 % van 01/01/2007 tot en met 28/02/2007

- 25 % van 01/03/2007 tot en met 30/04/2007

- 20 % van 01/05/2007 tot en met 31/07/2007

- de graden en perioden van arbeidsongeschiktheid:

- 100 % van 23/07/2006 tot en met 31/12/2006

- 25 % van 01/01/2007 tot en met 31/07/2007

- consolidatiedatum: 1 augustus 2007 (verzoeker was op dat ogenblik 29 jaar)

- de invaliditeit bedraagt 17 %, waarvan 5 % economische ongeschiktheid.

De esthetische schade bedraagt 3 op de schaal van 1 tot 7. Er is tevens quantum doloris.

De advocaat verklaart ter zitting dat haar cliënt als slachtoffer erkend werd.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Uit de brieven van de advocaten van de daders blijkt dat deze laatste onvermogend zijn. Het zijn Irakezen en er werden door hen meerdere aliassen gebruikt.

- Verzoeker beschikt niet over een familiale polis of over een polis rechtsbijstand.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Conform de neergelegde schadenota:

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

- 100 % van 23/07/2006 tot en met 05/08/2006: 14 d. euro 525,00

- 80 % van 06/08/2006 tot en met 31/08/2006: 26 d. euro 780,00

- 60 % van 01/09/2006 tot en met 31/10/2006: 61 d. euro 1.372,50

- 50 % van 01/11/2006 tot en met 31/12/2006: 61 d. euro 1.143,75

- 40 % van 01/01/2007 tot en met 28/02/2007: 59 d. euro 885,00

- 25 % van 01/03/2007 tot en met 30/04/2007: 61 d. euro 571,88

- 20 % van 01/05/2007 tot en met 31/07/2007: 92 d. euro 690,00

euro 5.968,13

- quantum doloris euro 1.917,50

- blijvende invaliditeit euro 32.725,00

- BI moreel euro 25.000,00

- esthetische schade euro 4.100,00

- kledij en bagage euro 375,00

- administratiekosten euro 125,00

euro 70.210,63

Hij vraagt dit bedrag vermeerderd met de intresten.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Het betreft hier een gijzeling gepaard gaande met zware folteringen in het kader van mensenhandel.

2. Rekening houdend met de gruwelijkheid van de feiten en met de traumatische ervaring die verzoeker heeft ondergaan beslist de Commissie het maximumbedrag van euro 62.000 toe te kennen, in billijkheid.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 62.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS