Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Date de publication :
12-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120112-30
Numéro de rôle :
M11-3-0577/8206

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 juni 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik gepleegd op zijn minderjarige zoon Jamie X., geboren op 21 maart 2001.Wet / 1985-08-01 / 31bis,4° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-30&idxc_id=267331&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007

"De kinderen van verzoekers (cfr. andere dossiers) bleken het slachtoffer te worden van seksueel misbruik door de echtgenoot van de onthaalmoeder, de heer Peter Z.. In het kader van het gerechtelijk onderzoek is duidelijk sprake van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van verschillende minderjarige kinderen. Uit het strafdossier is ook duidelijk gebleken dat de onthaalmoeder zelf een grote verantwoordelijkheid draagt gezien zij op de hoogte had moeten zijn van de feiten en niettemin niets ondernomen heeft teneinde deze te stoppen. Zij wordt eveneens vervolgd wegens schuldig verzuim en opzettelijke slagen en verwondingen. De kinderen werden regelmatig alleen gelaten met de beklaagde Z.. Bovendien nam hij ook kinderen mee naar boven waar dan de bewuste feiten werden gepleegd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de beklaagde in de living van de woning, waar ook de kinderen verbleven, regelmatig surfte naar pornosites, dat hij af en toe naakt in de woning rondliep en er duidelijk een eigenaardige seksuele voorkeur op nahield.

Uit het gerechtelijk onderzoek is echter ook duidelijk gebleken dat meermaals en door verschillende ouders klachten werden geuit over het onthaal bij mevrouw W.."

II. Gevolgen van de feiten voor het slachtoffer

- Jamie was één van de misbruikte kinderen. De feiten grepen plaats tussen 1 september 2003 en 31 mei 2005. Z. bekende in verschillende verhoren dat hij Jamie had misbruikt. Wanneer hij met het kind alleen was deed hij een handdoek voor de ogen van het kind, waarna Jamie dan zijn penis moest aanraken en hij zijn hand begeleidde tot hij een erectie kreeg. Dit gebeurde in de keuken, rechtstaand. Hij stelt ook dat hij bij Jamie zijn piemeltje masseerde tot erectie. Hij stak ook het topje van zijn pink in de anus en liet hem over zijn penis wrijven. In een later verhoor bekende hij dat hij wel zijn penis in de mond van Jamie had gestoken maar hij was niet klaargekomen. Bij Jamie is hij wel klaargekomen in zijn handen nadat hij hem onder zijn begeleiding had afgetrokken. Hij stelde deze handelingen meermaals.

- In een attest van CLB te ... d.d. 30 oktober 2006 staat: "Aangezien Jamie X. zowel op school als thuis duidelijke symptomen vertoont van een onverwerkte traumatische ervaring, lijkt het zeer aangewezen dat Jamie in behandeling gaat bij een psychotherapeut. Hiervoor heb ik Jamie X. verwezen naar een psychotherapeutisch centrum."

- Uit de attesten blijkt dat Jamie in 2006 en 2007 in totaal 8 therapeutische sessies ondergaan heeft bij "N...", telkens ten bedrage van EUR 45.

- Naast de vastgestelde fysische schade is er duidelijk sprake van psychische schade, aldus de advocaat.

III. Vervolging

 Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007 werd Peter Z. voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij werd tevens ter beschikking van de Regering gesteld voor een periode van 10 jaar.

Nancy W. werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens schuldig verzuim, met uitstel voor 5 jaar en onder voorwaarden.

Op burgerlijk gebied werden Peter Z. en Nancy W. solidair veroordeeld tot onder meer de volgende bedragen

• aan David X. en Vanessa Y. in eigen naam:

EUR 1 provisioneel voor materiële schade

EUR 2.000 per ouder voor morele schade

• aan David X. en Vanessa Y. q.q. Jamie X.:

EUR 2.500 provisioneel voor morele schade.

Dokter C. D. werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

Nancy W. tekende beroep aan tegen dit vonnis.

 Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 12 juni 2008 werd Nancy W. veroordeeld wegens schuldig verzuim. De morele schadevergoeding waartoe zij werd veroordeeld, werd ten aanzien van X. en Y. gebracht op EUR 1.000 voor morele schade in eigen naam, zonder solidariteit met de medeveroordeelde Z.. Het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek werd bevestigd.

 Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Uit het schrijven van meester Erica C. d.d. 25 mei 2009 blijkt dat Peter Z. nog steeds in de gevangenis verblijft. Er wordt een attest van gevangenschap toegevoegd.

- Nancy W. betaalt sedert januari 2009 de schadevergoeding af à rato van EUR 50 per maand. Op datum van neerlegging van de verzoekschriften werd een bedrag van EUR 667 aan David X. en EUR 793,10 aan Vanessa Y. betaald.

V. Begroting van de gevraagde hulp

David X. voor morele schade EUR 2.000,00

Er worden daarenboven intresten gevraagd.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Intresten worden door de Commissie niet voor vergoeding in aanmerking genomen.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten bevestigd werd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

2. Er dient aandacht besteed te worden aan de verjaringstermijn van 3 jaar, die normaliter begint te lopen vanaf de datum van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ..., nl. 28 juni 2007. Bij dit vonnis werd een deskundige aangesteld om de letsels te onderzoeken. Het arrest dateert van 12 juni 2008. De stelling van de advocaat luidt:

Volgens artikel 31bis, 4de van de wet begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag waarop uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke belangen na uitspraak over de strafvordering. Deze uitspraak dateert wel degelijk van 12 juni 2008 gezien op dat ogenblik werd beslist dat geen solidariteit kan weerhouden worden voor wat betreft de schadevergoeding die toegekend wordt aan de ouders van minderjarige slachtoffers in eigen naam doch deze solidariteit werd wel behouden ten aanzien van de minderjarige slachtoffers zelf. Gelet op dit gebrek aan solidariteit in hoofde van mevrouw W. en de heer Z. betekende voormeld arrest dat er een inperking is van de mogelijkheid tot invordering van de toegekende schadevergoedingen waardoor pas vanaf deze datum de verjaringstermijn van 3 jaar begint te lopen.

De Commissie kan met bovenvermelde zienswijze van de advocaat van verzoeker akkoord gaan.

3. De afbetalingen door Nancy W. kunnen niet in rekening worden gebracht vermits zij slechts werd veroordeeld wegens schuldig verzuim, wat geen gewelddaad is.

4. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen is de Commissie van mening aan verzoeker David X. de gevraagde hulp toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van EUR 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS