Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 13 februari 2014 (België)

Date de publication :
13-02-2014
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20140213-13
Numéro de rôle :
M10-7-1221/7764

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 oktober 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140213-13&idxc_id=282434&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 1 januari 2009 werd verzoeker, zonder enige aanleiding het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen bij het verlaten van café De C. op de Oude Markt te .... De slagen werden mogelijk toegediend door een buitenwipper. Na de slagen viel verzoeker op het achterhoofd en verloor enige tijd het bewustzijn.

II. Vervolging

Verzoeker diende klacht in en verkreeg de hoedanigheid van benadeelde persoon.

Nadat de hoofdverdachte overleed seponeerde het parket van de procureur des Konings te ... het strafdossier op 9 februari 2009 wegens onbekende dader.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker werd op de dienst neurochirurgie van het UZ ... met een levensbedreigende hersenbloeding opgenomen van 1 januari 2009 tot 13 januari 2009.

Conclusies van gerechtsdeskundige Dr. S. De V. in zijn verslag van 2 februari 2009:

" Huidige ziektegeschiedenis:

Uw 28-jarige patiënt kwam op nieuwjaarsnacht onder invloed van alcohol als gevolg van slagen

en verwondingen ten val en liep hierbij een snijwonde op aan het achterhoofd. Er is amnesie voor

het gebeuren.

Besluit:

Uw 28-jarige patiënt werd opgenomen op de dienst neurochirurgie na een val onder ethylgebruik

als gevolg van slagen en verwondingen op nieuwjaarsnacht. Hij liep hierbij bifrontale

hemorrhagische contusiezone met een beperkte hoeveelheid subarachnoidaal bloed op. Er werd

een conservatief beleid gevoerd, waarbij er een graduele opklaring van het commotioneel beeld

was. Controle scans bevestigden een gunstige evolutie van de letsels na initieel toename van het

perilesioneel oedeem. Uw patiënt kon het ziekenhuis in goede algemene toestand verlaten op

13-1-2009.

In verband met rij-ongeschiktheid geldt medisch een absoluut rijverbod tot aan de controle raadpleging. Nadien dient dit mogelijks uitgebreid te worden in functie van de bevindingen op de controleraadpleging."

Sinds de feiten kreeg verzoeker last van paniekaanvallen, angst, hyperventilatie en stressgevoelens, waarvoor hij medicatie kreeg voorgeschreven.

Tot 4 maart 2009 was het verzoeker niet toegestaan een wagen te besturen.

Het schadegeval deed zich voor tijdens de eerste examenperiode, waardoor verzoeker een deel

van de lessen van het tweede trimester gemist heeft, met als gevolg het niet slagen in zijn laatste jaar burgerlijk ingenieur computerwetenschappen.

Na meerdere medische controleonderzoeken en bloedonderzoeken is hij uiteindelijk terecht gekomen bij dr. Thierry H. die zijn bestaande klachten kon verhelpen. Intussen zijn hiervoor reeds 4 bezoeken afgelegd en werden een aantal medicamenten aangekocht. Toekomstige behandelingen zijn verder nodig om de symptomen te bestrijden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Verzoeker beschikte ten tijde van de feiten over een gezinspolis met rechtsbijstand (Nateus), maar de daarin opgenomen insolventieclausule is slechts van toepassing indien er sprake is van een "gekende aansprakelijke".

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 34.236,55, samengesteld als volgt:

- materiële schade: euro 428,16

- kledijschade euro 150,00

- verplaatsingskosten euro 278,16

- medische kosten euro 7.387,81

- persoonlijk aandeel dokters-en ziekenhuiskosten euro 403,79

- bijkomende medische kosten en honoraria artsen euro 1.001,54

(geen tussenkomst mutualiteit)

- toekomstige verdere behandelingen dr. Hertoghe euro 2.300,00

(5 jaar à 2 x per jaar aan euro 230 per sessie)

- apotheekkosten (hormoonmedicatie) euro 1.182,48

(geen tussenkomst mutualiteit)

- toekomstige verdere behandelingen hormoonmedicatie euro 2.500,00

(5 jaar x euro 500)

- TAO morele schade: euro 2.897,00

- hosp.van 01.01.09 t.e.m 13.01.06: 12 d. x euro 43,50 = euro 522,00

- 100% van 13.01.09 t.e.m. 04.03.09: 51d.x euro 25,00 = euro 1.275,00

- 50% van 05.03.09 t.e.m. 31.05.09: 88d.x euro 12,50 = euro 1.100,00

- verlies van een schooljaar: euro 25.750,00

- materiële schade: euro 4.000,00

- morele schade: euro 3.750,00

- achterstand in de loopbaan: euro 18.000,00

(loonverlies ex aequo et bono à euro 1.500 netto per maand)

min ontvangen ziekteuitkering euro 2.226,42

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1 van de wet van 1 augustus 1985.

Gelet op het studiecurriculum van verzoeker, waaruit blijkt dat hij haast elk academiejaar dubbelde, hierbij in acht nemend dat hij in de periode 2006-2008 zijn studies staakte of diende te staken maar ook bezoldigd werd als werknemer van Centre ... n.v., meent de Commissie dat het gevraagde hulpbedrag voor de posten ‘verlies van een schooljaar' en ‘loonverlies - achterstand in de loopbaan' de billijkheidstoets niet volledig doorstaat en dient te worden gereduceerd.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker een hulp te kunnen toekennen begroot op ex aequo et bono euro 10.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 10.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET