Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Date de publication :
15-06-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120615-24
Numéro de rôle :
M81229/6425

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 december 2008, waarbij verzoeker in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc over Charlien X. om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-24&idxc_id=284272&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Na het overlijden van hun moeder in 2000 werden Charlien X. en haar broer Brent, op vraag van verschillende instanties en van hun vader, de heer Joannes X., door de jeugdrechter in Home R. te ... geplaatst. Tijdens de weekends verbleven beide kinderen bij hun vader te ....

Op 17 juli 2007 werd Charlien X. door haar vader seksueel misbruikt.

Op blz. 4 van het vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 13 oktober 2008 lezen we het volgende feitenrelaas (verklaring van mevrouw Regine D., opvoedster in Home R.):

"(...) Ze (lees: Charlien) vertelde mij het volgende verhaal: Op dinsdag 17.07.2007 kwam papa mij halen, het was de bedoeling dat hij mij naar mammie (paternele grootmoeder) zou brengen, doch hij had hiervoor geen zin. Papa was dronken. Papa heeft mij bij hem getrokken en heeft mij gevraagd om mijn broek uit te doen. Ik weigerde en daarop heeft hij zelf mijn broek uitgesleurd, alsook mijn onderbroek en is dan met zijn hoofd hier vanonder bij mij beginnen met... Hierop ben ik beginnen gillen en op zijn hoofd slaan totdat de buurman is komen aanbellen om te vragen wat er scheelde. Hierop heeft papa mij losgelaten en is de deur gaan opendoen en heeft gezegd dat het probleem al opgelost was. Daarmee is het dan ook gestopt. S' Anderendaags heeft papa hem verontschuldigd. Hij zei dat dat niet de bedoeling was en heeft mij gevraagd om tegen niemand iets te zeggen. (...) Ik heb eveneens haar broer X. Brent bevraagd en deze gaf eveneens toe dat dat met hem ook gebeurde. Hij moet zich laten betasten, ook zonder onderbroek en aan zijn piemel. Hij moet zelf geen handelingen stellen bij papa. (...)."

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 13 oktober 2008 werd de heer Joannes X., wegens het plegen van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging t.a.v. Charlien X., veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar (waarvan één jaar met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van vijf jaar). De heer X. werd tevens vervolgd wegens verkrachting van zijn dochter Charlien, maar hiervan werd hij vrijgesproken (volgens de rechtbank was er wel sprake van aanrakingen t.h.v. de geslachtsdelen, maar niet van penetratie).

Op burgerlijk gebied werd de heer Joannes X. veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 2.000 meer intresten aan mr. Y. in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc over Charlien X..

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Hieromtrent liggen geen gegevens voor.

In de loop van de procedure werd door het secretariaat van de Commissie aan verzoeker gevraagd of Charlien X. enige therapie diende te volgen ter verwerking van de feiten, maar hierop werd niet geantwoord.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 21 oktober 2009 deelde mr. Y. mee dat er, behoudens een aanmaningsbrief houdende afrekening aan de raadsman van Joannes X. (waarop geen reactie kwam), geen verdere stappen meer ondernomen werden tot invordering van de toegekende schadevergoeding.

In het kader van artikel 34bis, eerste lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen werd via de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Y. een onderzoek ingesteld naar de professionele en financiële situatie van de heer Joannes X..

Uit een verhoor van de heer X. door de politiediensten te Y. op 2 augustus 2010 bleek het volgende:

- de heer X. verklaart dat hij momenteel werkloos is, maar wel op zoek is naar werk; hij zou ingeschreven zijn bij de VDAB;

- hij geniet een werkloosheidsuitkering van euro 1.100 en betaalt euro 300 huur voor zijn kamerwoning.

Luidens het verzoekschrift werd nog geen enkele vergoeding bekomen in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Er wordt om de toekenning gevraagd van een hulp van euro 2.000, overeenstemmend met de morele schadevergoeding die bij vonnis d.d. 13 oktober 2008 werd toegekend.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de aard en de ernst van de feiten (gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging);

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de zedenfeiten gepleegd werden door de biologische vader van het slachtoffer;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake seksueel misbruik van minderjarigen,

is de toekenning van het gevraagde hulpbedrag van euro 2.000 zonder meer gerechtvaardigd.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET