Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Date de publication :
15-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120515-11
Numéro de rôle :
M90922/6918

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 september 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-11&idxc_id=282907&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 3 april 2009:

"Op 9 januari 2009 omstreeks 21.22 u. diende de beklaagde, Sven Z., die zich in dronken toestand bevond, op straat (te ...) een aantal slagen toe aan diens vriendin, Peggy Y.. Een buur van de beklaagde, Raymond X., wilde tussenkomen doch werd daarop aangevallen, geslagen en geschopt door de beklaagde. Wanneer de verbalisanten bij de beklaagde aanbelden, beledigde hij hen en bedreigde hen... .

Het slachtoffer, de heer Raymond X., verklaarde op 9 januari 2009 dat diens vrouw die avond had opgemerkt hoe beklaagde in de straat een vrouw aan het afranselen was. Wanneer hij wilde tussenkomen, kwam beklaagde naar hem toe en besprong hem. Daarbij werd de heer X. op de grond geworpen en werd hij, naar eigen zeggen, over zijn hele lichaam geslagen en gestampt. De heer X. verklaarde dat de beklaagde bleef doorschoppen zowel op zijn hoofd als op zijn hele lichaam. De heer X. raakte daarbij gewond en hij was erg van streek. Dokter B. en Dokter Van H. stelden een arbeidsongeschiktheid vast van minimaal 8 dagen ten gevolge van de feiten. De verwondingen zijn voorts ook vast te stellen op de foto's die deel uitmaken van het strafdossier.

Beklaagde gaf de feiten tijdens zijn verhoor op 10 januari 2009 toe aan de verbalisanten. Hij zou het slachtoffer X. twee vuistslagen gegeven hebben en hem geschopt hebben. Hij vond dat niemand zich moet ‘komen moeien'. Hij voegde eraan toe dat hij hem ‘beter de helft kreupel had gestampt.' Hij verklaarde dat hij een joint had gerookt en dat hij buiten zichzelf was van woede ten gevolge van zijn drankgebruik.

Tevens verklaarde hij dat, als hij daarvoor in de gevangenis moest gaan zitten, de verbalisanten ‘wel zouden zien als hij buiten zou komen.' Hij verklaarde het slachtoffer X. niet te willen vergoeden indien hij voor de feiten zou worden opgesloten in een strafinrichting."

II. Vervolging

- Kwalificatie: "opzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan R. X. die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden."

- Sven Z. werd voor deze feiten veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker euro 648,80 te betalen, moreel en materieel vermengd (moest zijn; euro 646,80). Hij werd tevens veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van euro 200.

- Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Dokter Luc B. schreef op 10 januari 2009: "Deze man, waarvan ik gisteren 9/01/2009 reeds een medisch attest afleverde, heeft mij terug ontboden. Hij lijkt in toenemende mate pijn en bewegingsbeperking te vertonen ter hoogte van de linker enkel. Het betreft hier een contusio van die linker enkel, een letsel dat gisteravond nog niet zichtbaar was."

- Verzoeker legt facturen voor van de mutuliteit te ... waaruit de opleg blijkt. Het is moeilijk te achterhalen hoeveel de opleg precies bedraagt.

- De apotheekkosten bedragen euro 15,41.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Sven Z. is zonder beroep. Zijn advocaat deelde aan de advocaat van verzoeker op 21 april 2009 mee dat de dader zonder inkomsten is. Dit werd nogmaals bevestigd in de schriftelijke reactie van verzoeker op 23 maart 2012.

- Verzoeker heeft niet de middelen om een uitvoeringsdossier te starten via een gerechts-deurwaarder, aldus zijn advocaat.

- Het betreft in casu geen pro-deo aanstelling. Het Bureau voor Juridische Bijstand kende geen kosteloze rechtsbijstand toe.

- Verzoeker verklaart dat hij niet beschikt over een polis rechtsbijstand.

V. Begroting van de schade door de verzoeker

- medische kosten en morele schade euro 646,80 (+ intresten)

- procedurekosten (RPV) euro 200,00 (+ intresten)

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn in dit artikel niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.( )

2. Verzoeker heeft in zijn schriftelijke reactie de nota burgerlijke partijstelling overgemaakt. Hij heeft geen blijvende invaliditeit opgelopen. In het vonnis is er sprake van een arbeidsongeschiktheid van 8 dagen.

3. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie het gevraagde bedrag toe, uitgezonderd de intresten.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 846.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS