Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Date de publication :
15-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120515-19
Numéro de rôle :
M10-3-0983/7651

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 september 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-19&idxc_id=282916&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en vervolging

Verzoekster werd verkracht door Jos Z., met wie zij een kortstondige relatie had. Zij werd 2 maal op brutale wijze door hem anaal verkracht.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 3 november 2008 werd Jos Z. voor deze en andere feiten - in staat van wettelijke herhaling - veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar wegens:

C. De misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in had toegestemd, toestemming er met name niet zijnde wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer, nl. op de persoon van X. tussen 1 oktober 2002 en 31 december 2002.

De dader tekende tegen dit vonnis hoger beroep aan.

- Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 26 november 2009 werd Jos Z. op burgerlijk gebied veroordeeld tot betaling van euro 2.500 aan verzoekster voor morele schade.

Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

II. Gevolgen van de feiten voor verzoekster

- Verzoekster schreef op 18 september 2010: "Toen de feiten gebeurd waren, had ik geen controle meer op mijn leven. Ik was een wrak. Ik had eet- en slaapstoornissen en was getraumatiseerd door angst en zenuwen. Met de auto rijden ging moeilijk. Mijn been trilde op het gaspedaal en ik had achtervolgingswaanzin. Volgens de dader was het de bedoeling om mij psychisch ontoerekenbaar te maken. Gedurende een 8-tal maanden (en langer) was ik werkonbekwaam." Toen heb ik hulp gezocht in de alternatieve geneeskunde. Ik ben in behandeling geweest bij een homeopaat. Na een langdurige behandeling met fysiotherapie en bloesems ben ik er beetje per beetje terug door geraakt. Ik heb een lange weg afgelegd."

- Verzoekster begaf zich op 13 en 17 december 2002 en op 28 januari 2008 naar de dienst slachtofferonthaal bij het Parket te .... Zij had eveneens diverse telefonische contacten met deze dienst.

- Zij werd eveneens begeleid door de dienst slachtofferhulp. Hiervan kan echter geen bewijs meer voorgelegd worden omdat de dossiers na 5 jaar vernietigd worden.

- De advocaat van verzoekster verklaart ter zitting dat haar cliënte nog steeds in behandeling is bij een osteopaat. Zij ondervindt nog steeds hinder ten gevolge van de feiten.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Het arrest werd betekend door het gerechtsdeurwaarderskantoor De L.. In het attest van niet-inbaarheid staat: "Jos Z., ambtshalve afgevoerd op datum van 31/08/2007; volgens eigen verklaring ingeschreven in Frankrijjk (Nice); thans aangehouden en verblijvende in het penitentiair complex te ...."

- Verzoekster verklaart dat zij niet beschikt over een polis rechtsbijstand noch over een familiale polis.

- De advocaat is opgetreden in het kader van een pro-deo aanstelling. Verzoekster werd aangesteld door het bureau voor juridische bijstand omdat zij over onvoldoende inkomsten beschikte. Zij is ingeschreven als arbeidster.

IV. Begroting van de gevraagde hulp (conform het arrest)

- morele schade euro 2.500,00, vermeerderd met de intresten

- in totaal vraagt zij euro 4.149,59

Verzoekster gedraagt zich naar de wijsheid van de Commissie.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt de bedragen die haar werden toegekend bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 26 november 2009 vermeerderd met de intresten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. "Intresten" werden in dit artikel niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd reeds bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

3. De Commissie is van oordeel dat aan verzoekster in billijkheid euro 4.000 kan toegekend worden.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 4.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS