Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Date de publication :
15-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120515-21
Numéro de rôle :
M10-3-1245/7784

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 5 november 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-21&idxc_id=282924&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 27 april 2010:

"Op 26 juni 2008 vroeg beklaagde een rapportbezoek aan bij de directrice van de gevangenis te .... Mevrouw X. had rapportdienst als directrice die dag. Tijdens het onderhoud nam hij een zelfgemaakt wapen uit zijn kous en viel de directrice aan, omdat zij niet wou ingaan op zijn verzoek om naar Marokko gestuurd te worden. Drie penitentiair beambten en één medegedetineerde kwamen tussen in de schermutseling en werden ook verwond door beklaagde.

Tevens bleek ook uit de verklaringen van de verschillende personeelsleden in de gevangenis dat beklaagde de feiten ten opzichte van het slachtoffer X. gepland had. Op beklaagde werden nog 3 andere zelfgemaakte wapens aangetroffen."

II. Vervolging

Karim Z., ter zitting zelf verklarende Abdelkabir W. te heten, zonder gekend beroep, ge-boren te Marokko, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, Marokkaan, A.as Karim A. werd geïnterneerd wegens: (herkwA.ficatie):

- "A. In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van diens bediening, hiernavolgende personen, ministerieel ambtenaar, slagen toegebracht te hebben; de slagen hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij een volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg hebbende:

- I. Y. Kevin: penitentiair beambte;

- II. V. Gerrit: penitentiair beambte

- B. In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van diens bediening, X. Helena, ge-vangenisdirecteur, ministerieel ambtenaar, slagen toegebracht te hebben, de slagen bloed-uitstorting, verwonding of ziekte, veroorzaakt hebbende, de slagen met voorbedachten rade toegebracht zijnde."

Op burgerlijk gebied werd Karim Z. veroordeeld om volgende bedragen te betalen:

- aan X. Helena: euro 4.162,25

- aan V. Gerrit: euro 19.092,75

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

►In het vonnis staat:

"Karim Z., ter zitting zelf verklarende Abdelkabir W. te heten, zonder gekend beroep, geboren te Marokko, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, Marokkaan, A. as Karim A.."

► Verzoekster verklaart dat de dader in 2011 uitgewezen werd en gerepatrieerd naar Marokko.

► De advocaat van de dader schreef op 30 juni 2010:

"Zoals u ongetwijfeld reeds vermoedde kan ik u melden dat mijn cliënt onvermogend is en aldus in de absolute onmogelijkheid verkeert om de bij vonnis d.d. 27 april 2010 van de correctionele rechtbank te ... aan uw cliënten toegekende bedragen te betalen. De heer W. werd geïnterneerd en gelet op zijn heel ernstige en zo goed als onbehandelbare psychiatrische problematiek is een vrijlating op proef zo goed als uitgesloten.

Mijn cliënt is illegaal in ons land en zal alhier in elk geval nooit enig inkomen kunnen genereren. Momenteel verblijft hij in de gevangenis van ... ."

► De Cel geschillen en Juridische adviezen van de Dienst Juridische Zaken bij de FOD Justitie bevestigde bij brief van 16 september 2008 dat het hier een arbeidsongeval betreft en dat verzoekster aanspraak kon maken op kosteloze rechtsbijstand.

IV. Gevolgen van de feiten

- Verzoekster liep ten gevolge van de feiten blauwe plekken en een schaafwonde op. Zij had tevens hoofd- en spierpijn. Zij was gedurende 14 dagen arbeidsongeschikt.

- Verzoekster overhandigt een attest van de heer M. Van K., psycholoog directeur, d.d. 12 januari 2010 waarin staat dat mevrouw X. Helena bij zijn dienst therapie heeft gevolgd omwille van posttraumatische stressstoornissen type I, dit op doorverwijzing van Dokter P. .

- 21/12/2009 euro 45

- 23/12/2009 euro 80

- 28/12/2009 euro 45

- 12/01/2010 euro 45

euro 215

- Verzoekster verklaart ter zitting dat zij nog dagelijks met de feiten geconfronteerd wordt.

- De aandacht in de media hebben een grote impact gehad op de werkvloer.

V. Begroting van de gevraagde hulp

morele schade euro 4.162,25

RPV euro 375,00

euro 4.537,25

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

1. Verzoekster vraagt het bedrag zoals bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 27 april 2010; alsook de rechtsplegingsvergoeding.

2. Het betreft hier een arbeidsongeval. Conform de vaste rechtspraak van de Commissie wordt er verondersteld dat alle kosten, uitgezonderd de morele schade en de eventuele esthetische schade, worden vergoed door de werkgever.

3. Verzoekster vraagt het haar toegekende bedrag voor de rechtsplegingsvergoeding (RPV). Hierbij wordt opgemerkt dat de RPV een forfaitair bedrag is, bedoeld om de erelonen en de kosten van de advocaat te betalen. Deze kosten en erelonen worden in casu betaald door de arbeidsongevallenverzekeraar. Indien de Commissie de RPV zou vergoeden, komt dit bedrag geenszins toe aan de verzoekster, maar dient zij dit bedrag door te storten.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepA.ngen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

*

* *

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 4.162.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS