Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Date de publication :
15-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120515-22
Numéro de rôle :
M10-3-1300/7811

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 november 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van het gewelddadig overlijden van haar vader, de heer Roger X..
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-22&idxc_id=282925&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

De vader van verzoekster, de heer Roger X., (geboren op ../../1932) werd op 7 januari 1998 van het leven beroofd in zijn woning te ....

Verzoekster bezocht hem wekelijks en verklaarde aan de politie (PV van 10 januari 1998) dat haar vader feitelijk gescheiden leefde van zijn echtgenote (moeder van verzoekster: Monica Y.) en dat zij de indruk had dat haar vader de laatste maanden bang was. Verzoekster verklaarde in dit verband: "Met betrekking tot de moord van mijn vader gaan mijn vermoedens naar Z. Ivan. Dit omwille van de problemen met de echtscheiding waartegen mijn vader zich verzette. Verder om reden dat mijn vader alles in het werk ging stellen om hem aan te geven bij verschillende overheidsdiensten. Ook ging mijn vader uitbrengen dat Z. mensen betaalde om bepaalde onjuiste verklaringen af te leggen. Z. zou omgaan met mensen uit het crimineel milieu.... .. Volgens de pers zou de moord van mijn vader te maken kunnen hebben met een afrekening in het hormonenmilieu. Dat sluit ik totaal uit."

II. Vervolging

- Bij arrest d.d. 20 december 2007 van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te ... werden Ivan Z., Agnel V., Chris W. en Ardeel C. naar het Hof van Assisen verwezen onder verdenking van opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade, Roger X. gedood te hebben. Inzake Monica Y. oordeelde de KI dat de afwezigheid van voldoende bezwaren onverminderd bleef gelden en werd de buitenvervolgingstelling bevestigd.

- Bij arrest d.d. 23 oktober 2009 van het Hof van Assisen te ... werden de vier beschuldigden vrijgesproken:

"Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat er tal van tegenstrijdige verklaringen zijn waarbij niet kan uitgemaakt worden aan welke van die verklaringen al dan niet geloof kan gehecht worden en welke van die verklaringen als doorslaggevend bewijs zouden kunnen dienen. Bovendien is er een gebrek aan materiële bewijzen en laten de tegenstrijdige verklaringen en stukken niet toe vast te stellen dat er een duidelijke en onbetwistbare correlatie is tussen bepaalde situaties, plaatsen, tijden en/of personen.

De debatten hebben een beeld geschetst van waarheden en onwaarheden en onvolledig-heden die zo in elkaar verweven zijn dat niet met afdoende zekerheid kan uitgemaakt worden of de beschuldigden zich aan het ten laste gelegde feit hebben schuldig gemaakt. Er is in hoofde van de vier beschuldigden dan ook redelijke twijfel die hen ten goede dient te komen."

Tegen dit arrest werd geen enkel rechtsmiddel aangewend.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Verzoekster kon geen beroep doen op het in haar polis (Fortis) voorziene beding onvermogen van derden, doordat de beschuldigden vrijgesproken werden.

- Providis NV deelt op 18 juni 2010 mee dat verzoekster het ereloon voor het indienen van een verzoekschrift bij de Commissie zelf dient te betalen, omdat het plafond van euro 12.154,84 reeds bereikt werd.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker begroot de schade als volgt:

- morele schade euro 24.798,36

- begrafeniskosten euro 639,36

de begrafeniskosten bedroegen 104.411 BEF + 50.400 BEF voor een grafmonument.

- procedurekosten euro 30,00

- administratiekosten euro 75,00

euro 25.542,99

- Wat de morele schade betreft vraagt verzoekster om rekening te houden met de lange duur van de procedure en het feit dat de schuldigen nooit gevonden werden.

- Aangaande de begrafeniskosten deelt verzoekster in haar schriftelijke reactie mee:

Voor het Hof van Assisen waren er zes burgerlijke partijen: verzoekster, haar drie zussen en twee broers. Verzoekster vordert een zesde van de totale begrafeniskosten. De kinderen X. financierden enkel de zerk van hun overleden vader, de heer Roger X.. De factuur staat op naam van de kinderen. Verzoekster kwam financieel tussen voor 1/6de : dit komt op euro 208,24.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De vier beschuldigden werden voor het Hof van Assisen vrijgesproken.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt de bedragen zoals gevorderd in de nota burgerlijke partijstelling.

Aangaande de gevraagde morele schade is de Commissie van oordeel dat een bedrag van

euro 12.500 in billijkheid kan toegekend worden.

2. Verzoekster kan alleen maar aanspraak maken op de begrafeniskosten die zij werkelijk heeft gedragen: nl. euro 208,24.

3. Voor de procedurekosten en de administratiekosten kwam de verzekeringsmaatschappij tussen.

4. Rekening houdend met bovenvermelde overwegingen komt de Commissie tot volgende berekening:

- morele schade euro 12.500,00

- begrafeniskosten euro 208,24

euro 12.708,24

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 12.708.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris, De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS