Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 17 april 2012 (België)

Date de publication :
17-04-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120417-21
Numéro de rôle :
M10-1-0373/7312

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 maart 2010 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120417-21&idxc_id=280395&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoekster, 93 jaar op het ogenblik van de feiten, werd het slachtoffer van een roofoverval met gebruikmaking van bijzonder driest en tomeloos geweld.

Voor ze het wist kreeg ze een zware hand op haar mond geduwd en werd ze als een zak aardappelen in de gang van haar woning gegooid.

"Want die kerels waren geen mensen meer. Vandaar moeten ze me naar de keuken [living] gesleurd hebben want daar lag het meeste bloed. Het enige wat ze deden was slaan, slaan, slaan. Wat ik me vooral herinner? Dat ik vreselijk heb afgezien. Het moet zo'n tien minuten geduurd hebben. De daders rukten haar vijf gouden ringen en een ketting af en haalden het hele huis overhoop."

Verzoekster belandde in het hospitaal waar 17 hechtingen in haar hoofd en 3 in haar lip werden aangebracht.

II. Vervolging

Bij arrest dd. 14 oktober 2011 van het Hof van Assisen van de Provincie ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van de genaamden Dumitru Z. (° 1969) en Hegedus-Petru W. (° 1990) :

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van hierna vermelde personen, hierna vermelde voorwerpen en/of geldsommen, die hen niet toebehoorden, bedrieglijk te hebben weggenomen, met de verzwarende omstandigheid dat de diefstal werd gepleegd onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde omstandigheden, namelijk met de verzwarende omstandigheid dat de diefstal gepleegd werd door twee of meer personen en met de verzwarende omstandigheid dat de schuldigen om de diefstal te vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren, gebruik gemaakt hebben van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig,

en met de verzwarende omstandigheid dat het geweld of de bedreiging een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid ten gevolge heeft, bij ieder hierna vermeld persoon.

IV. De eerste en de vierde: te ..., op 2 juni, 2009

Ten nadele van X. Anna (geboren op ../../1915)

- een geelgouden ring met wit goud in het midden, "

- [enz... ]

Dumitru Z. en een andere veroordeelde die tot de bende behoorde, Stelian Z., tekenden cassatieberoep aan.

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werden bij arrest dd. 21 oktober 2011 van het Hof van Assisen van de Provincie ... Z. en W. veroordeeld tot betaling aan verzoekster de hoofdsom van euro 17.547,50 meer de intresten en een RPV van euro 687,50.

- materiële schade * (ex aequo et bono) euro 1.000,00

- TWO moreel euro 5.525,00

- BAO moreel (35% x euro 137,50) euro 4.812,50

- morele schade voor het verlies van de juwelen euro 2.500,00

- huishoudschade euro 3.710,00

* materiële schade: gedragen kledij volledig vernield + zetels, tapijt en vloer van de woonkamer beschadigd door bloedvlekken

III. Gevolgen van de feiten

Arrest dd. 14/10/2011

"Zoals blijkt uit de correct bevonden medische deskundigenverslagen, heeft het slachtoffer als gevolg van de feiten uitgebreide kneuzingen op het hoofd en het aangezicht, alsook een hersenschudding opgelopen. Zij heeft ook fel gebloed. Als gevolg van de feiten is haar zicht en haar gehoor verslechterd. Zij heeft ook een angstsyndroom opgelopen en een depressief syndroom met ernstige weerslag op haar sociaal leven. De deskundigen besluiten terecht tot een blijvende werkonbekwaamheid van 15%."

Arrest dd. 21/10/2011

De graad van tijdelijke arbeidsongeschiktheid bedroeg vanaf de datum van de feiten (2 juni 2009) tot de consolidatiedatum (31 december 2009) 100%.

Hospitalisatie van 2 tot en met 10 juni 2009.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De daders, allen Roemenen met een onduidelijk verblijfsstatuut, werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Zij maakten nog veel andere slachtoffers. Op zeer gewelddadige wijze gingen zij kwetsbare bejaarden te lijf om hen het zwijgen op te leggen of om latere herkenning te vermijden. Eén van hun slachtoffers, een 73-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen. De civiele veroordelingen lopen dan ook hoog op. Uit het assisenarrest blijkt ook dat zij de buitgemaakte sommen (of een deel ervan) via Western Union naar Roemenië opstuurden.

IV-2. Verzoekster verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 62.000.

Dit bedrag is niet begroot.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 62.000, zijnde het wettelijk maximumbedrag. Nu zij haar schade niet begroot ziet de Commissie geen reden om de civielrechtelijk toegekende schadevergoeding niet als richtlijn te hanteren bij het bepalen van de omvang van het hulpbedrag.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De posten ‘huishoudschade' en ‘morele schade voor het verlies van de juwelen' zijn niet opgenomen in artikel 32, §1 en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten, de opgelopen schade en de leeftijd van verzoekster en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op ex aequo et bono euro 12.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 12.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 17 april 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE