Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 juli 2012 (België)

Date de publication :
18-07-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
9 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120718-1
Numéro de rôle :
M40533/3559

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2004 namens de op dat ogenblik minderjarige verzoekster waarbij om de toekenning werd gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120718-1&idxc_id=287780&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

De genaamde Benny X. krijgt in 2003 een computer van zijn broer. Vrijwel onmiddellijk begint betrokkene kinderpornosites te bezoeken. Hij dwingt zijn dochter, de op dat ogenblik 13-jarige verzoekster, om samen met haar broer Kevin deze beelden te bekijken en stelt haar incestueuze betrekkingen voor. Bianca weigert. Haar vader poogt haar alsnog te dwingen door haar voedsel te weigeren en haar te verbieden naar school te gaan. Uiteindelijk bespuwt hij haar, schopt haar en slaagt haar op het hoofd. Volgens Bianca is dit eenmaal gebeurd, volgens haar broer is zij tweemaal geslagen.

II. Vervolging

Bij vonnis d.d. 10 september 2003 van de correctionele rechtbank te ... werd Benny X.

(° 1965) veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 2 jaar voor de volgende bewezen geachte telasteleggingen. Alvorens ten gronde te oordelen over de eis van mevrouw Y. namens haar minderjarige dochter Bianca X. werd mr. Tom V. aangesteld als voogd ad hoc.

" A. In het openbaar de zeden geschonden te hebben door handelingen die de eerbaarheid kwetsen.

De schennis gepleegd zijnde in tegenwoordigheid van hiernavolgende kinderen, beneden de volle leeftijd van 16 jaar op het ogenblik der feiten, namelijk

1. X. Bianca, geboren op ../../1989

2. X. Kevin, geboren op ../../1990

Te ... op 17.06.2003

B. Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan de hierna vermelde personen.

Met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door zijn vader op de persoon van minderjarige, namelijk,

X. Bianca, geboren op ../../1989

Te ..., herhaaldelijk in de periode vanaf 01.06.2003 tot en met 17.06.2003. "

Bij vonnis van dezelfde rechtbank d.d. 1 oktober 2003, werd Benny X. veroordeeld om aan mr. V. q.q. Bianca X. een provisie te betalen van euro 1.000 voor materiële en morele schade vermengd. Verder werd dokter Claudine M., neuropsychiater, aangesteld als deskundige met de gebruikelijke opdracht.

Voormeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden (attest griffie).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. Bij schrijven d.d. 4 maart 2004 deelde de raadsman van Benny X. aan mr. V. mee dat zijn cliënt in de gevangenis verblijft en geen bezittingen noch uitkeringen heeft.

III-2. Vermits veroordeelde en slachtoffer tot hetzelfde gezin behoorden komt de familiale verzekeraar niet tussen.

IV. Chronologie van het stroef procedureverloop

IV-1. Op 10 juni 2004 diende mr. V. in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc namens Bianca X. een verzoekschrift in voor de Commissie houdende aanvraag tot toekenning van een financiële hulp van euro 1.000.

IV-2. Op zelfde datum vroeg het secretariaat aan mr. V. het dossier te vervolledigen met:

- een korte beschrijving van de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd;

- mededeling of de deskundige in werking is getreden;

- mededeling of Bianca enige therapie/behandeling volgt.

Op 15 september 2004, 9 februari 2005 en 11 mei 2005 werd mr. V. hieraan herinnerd. Op 11 augustus 2005 zond hij een slachtofferfiche van het justitiehuis over. Aangezien de gerechtsdeskundige nog niet in werking gesteld werd, vroeg hij de Commissie om zelf een deskundige aan te stellen.

IV-3. Bij bevelschrift d.d. 29 september 2005 werd de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst belast met het medisch onderzoek van Bianca X..

Op 15 december 2005 werd Bianca, vergezeld van haar moeder, onderzocht door de deskundige van voormelde dienst.

In zijn op 3 februari 2006 neergelegd verslag kwam de deskundige tot volgende gerechtelijk geneeskundige bespreking:

"[...]

Wanneer men het verhaal van Bianca, van Kevin en de toevoegingen van de moeder samenlegt dan is het weliswaar onwaarschijnlijk dat er sexuele betrekkingen zijn geweest tussen vader en dochter, maar de confrontatie met beelden van kinderporno, de perverse voorstellen haar gedaan door haar vader, het weigeren van voedsel, en de klappen die zij heeft gekregen kunnen niets anders dan sporen hebben nagelaten bij Bianca.

Van de slagen zijn geen fysieke restletsels meer aanwezig. De blijvende gevolgen van de feiten kunnen vandaag bona fide op een invaliditeit van 10% worden geschat.

Een tijdelijke schaal wordt uitgewerkt:

Periode

Invaliditeit

01/06/2003 - 13/06/2003 80%

14/06/2003 - 11/07/2003 60%

12/07/2003 - 08/08/2003 40%

09/08/2003 - 06/09/2003 20%

Consolidatie vanaf 07/09/2003 10%

Economische arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de feiten wordt niet weerhouden.

Wel dient aandacht te worden besteed aan de verdere verzorging van dit meisje.

Het lijkt ons wenselijk dat, tot de leeftijd van eenentwintig jaar, voor haar de mogelijkheid wordt voorzien te worden gevolgd door een arts met ervaring in de curatieve aspecten van kinderpsychiatrie. Zo kan gepland worden dat Bianca zich hoe dan ook tweemaal per jaar aanbiedt op diens spreekuur en dat, indien nodig, in periodes van psychische problemen, deze arts het meisje intensief kan (laten) begeleiden, waarbij de kosten, inclusief de door haar/hem voorgeschreven medicatie en therapie, ten laste worden genomen. Aldus wordt gewaarborgd dat dit kind tot zijn geestelijke maturiteit de nodige en competente verzorging kan krijgen zonder dat hiervoor een financiële rem bestaat.

Voor zover dit tot de opdracht behoort, kan worden gesuggereerd dat een som als provisie aan de voogd wordt toegekend, billijkerwijze begroot op 700,00 euro . Hierbij is uitgegaan van het remgeld van een consult bij een neuropsychiater, 14,30 euro . Er werd rekening gehouden met 5 x 2 consultaties, die "gepland" dienen door te gaan. Enige voorziening werd getroffen voor tussenkomende kosten ten gevolge van acute problemen voor een periode van enkele maanden, tot de Commissie in staat is zich hierover uit te spreken. Bij nood aan intensieve verzorging kan eventueel opnieuw een advies aan de GGD worden gevraagd, ten einde enig toezicht op het gebruik van de middelen te voorzien.

DIAGNOSE: Psychisch syndroom, inclusief de gevolgen op de geestelijke ontwikkeling, door confrontatie met het pervers gedrag van de vader."

IV-4. Op 6 februari 2006 nodigde het secretariaat van de Commissie mr. V. uit om op basis van dit verslag de door zijn pupil geleden schade te begroten.

Herinneringen werden verstuurd op 13 juni 2006, 21 november 2006, 12 januari 2007 en 30 maart 2007. In het laatste, aangetekende schrijven stelde het secretariaat: " Indien u niet reageert voor

1 mei 2007 ben ik genoodzaakt om contact op te nemen met uw cliënten. "

Op 30 april 2007 ontving het secretariaat een faxbericht van mr. V. met volgende inhoud: " Ik zou mijn pupillen dan wel hun moeder nog eens willen spreken over dit dossier doch ben daar tot op heden nog niet kunnen in slagen. Kan u mij uitstel verlenen tot 15 mei 2007? "

Opnieuw diende het secretariaat herinneringsbrieven te versturen op 27 juni 2007, 22 augustus 2007 en 10 oktober 2007, zonder resultaat...Sedertdien is van deze raadsman niets meer vernomen terzake de voorliggende procedure.

IV-5. Op 20 februari 2008 werd aan verzoekster, inmiddels meerderjarig geworden, een rechtstreeks schrijven gericht, luidend als volgt: "Uw voogd ad hoc, advocaat Tom V. (...), diende op 10 juni 2004 een verzoekschrift in tot het bekomen van een hulp voor feiten U overkomen in juni 2003.

Er werd hem gevraagd om uw schade te begroten en op 30 april 2007 vroeg hij om uitstel tot 15 mei 2007. Hij reageerde echter niet meer op mijn brieven van 27 juni, 22 augustus en 18 oktober 2007.

Heeft U nog contact met Meester V.? Welke zijn uw intenties met betrekking tot de procedure voor de Commissie? Kan U mij contacteren? "

Verzoekster reageerde niet op deze brief. Herinneringen, vergezeld van de vraag of zij het geding in eigen naam wenste te hervatten, werden verstuurd op 24 februari 2009, 13 mei 2009 en 6 augustus 2009.

IV-6. Gelet op het stilzitten/stilzwijgen van zowel verzoekster als haar raadsman werd het dossier verwezen naar de bijzondere rol van de Commissie bij bevelschrift dd. 26 augustus 2009.

Het bevel werd zowel aan mr. V. als aan verzoekster betekend met de opmerking: "In de praktijk houdt zulks in dat wij uw dossier archiveren. Echter, mits overzending van de ontbrekende gegevens zou het alsnog mogelijk zijn om dit dossier te heropenen. "

IV-7. Op 19 april 2010 liet mevr. Kathleen Van C. van CAW V. te ... weten dat zij de juridische begeleiding van verzoekster op zich nam in de procedure voor de Commissie.

Op 30 april 2010 schreef het secretariaat:

"In antwoord op uw brief van 19 april j.l. nopens de in rubriek vermelde zaak dien ik u mee te delen dat het secretariaat geen initiatief neemt sinds mevrouw X. taal noch teken geeft. Ik verwijs naar de inhoud van het bevelschrift van 26 augustus 2009.

Indien betrokkene wenst dat de procedure gereactiveerd wordt, dient zij minimaal:

-mee te delen of zij het geding, ingeleid door Mr. Tom V., hervat in eigen naam;

-haar schade te begroten aan de hand van het deskundigenverslag van de GGD.

Teneinde een verzoekschriftdossier op een efficiënte wijze te kunnen afhandelen doet de verzoeker er steeds goed aan om te reageren op onze briefwisseling door de erin gestelde vragen te beantwoorden, hetzij minstens te laten weten om welke reden hij/zij niet bij machte is om aan bepaalde verzoeken gevolg te geven. Wij zijn bereid om de verzoekers in de mate van het mogelijke tegemoet te komen maar dan dienen we op zijn minst te weten OF er zich al een probleem voordoet (dat gevolg geven aan ons verzoek bemoeilijkt)... Stilzwijgendheid kan immers even goed gevoed zijn door desinteresse of gebrek aan belang. "

Op 29 juli 2010 ontving het secretariaat een verklaring tot gedinghervatting door verzoekster.

IV-8. Op 23 september 2010 zond het CAW een brief met volgende inhoud:

"Verzoekster was op gesprek bij Sarah F., maatschappelijk werkster en tewerkgesteld het CAW V., ... te ....

Met toestemming van verzoekster werd de huidige situatie toegelicht binnen haar verslag.

Verzoekster gaf uitdrukkelijk te kennen therapie te wensen. .

Ik richtte mij daartoe tot een psychiater-deskundige met de vraag of zij therapie kan opstarten.

Gezien het CAW, als eerstelijnsdienst, opteert voor een persoonlijk en gespecialiseerd advies, inzake de voorliggende vragen, verzoeken wij de Commissie om de aanstelling van de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst.

Verslag gesprek Kevin X. en Bianca X.

19/04/2010

Ik heb een gesprek met Kevin en Bianca samen.

Bianca vertelt dat ze op dertienjarige leeftijd, in 2003, van huis weggelopen is, en dit naar aanleiding van een conflict met haar vader. Ze wou naar de politie gaan, maar bedacht haar en keerde terug huiswaarts. Toen ze terug thuis kwam, heeft haar vader haar naar de badkamer gesleept en drie maal in haar maag gestampt. Hij spuwde op haar en gaf nog drie klappen op haar hoofd. Bianca vertelt dat ze toen naar haar tante gevlucht is, en daar drie dagen gebleven is. Ze had zware hoofdpijn.

Bianca geeft aan nu nog steeds regelmatig migraine aanvallen en kloppende hoofdpijn te

hebben.

Kevin vertelt dat zijn moeder vaak geen geld had, aangezien vader het geld beheerde. Toen zijn moeder om geld vroeg om eten e.d. werd ze regelmatig door vader geslagen. Kevin en Bianca waren hier vaak getuige van. Een groot deel van het inkomen werd door vader gebruikt om alcohol te komen. Hun moeder moest dan vaak gaan bedelen bij familie of kennissen om eten of geld, bv. moeder moest zich ook verkleden voor de rondgang met Driekoningen.

Kevin zegt dat hij vaak onredelijk aangepakt werd door zijn vader. Zo herinnert hij zich dat hij naar een film op TV wou kijken. Zijn vader wou dit echter niet. Hij werd dan geslagen en naar boven gestuurd en hij kreeg vervolgens drie dagen geen eten meer.

Kevin vertelt dat hij en zijn zus Bianca, regelmatig verplicht werden door hun vader om naar

kinderporno te kijken. Ook herinneren ze zich dat ze op een middag aan tafel zaten te eten, en dat hun vader rechtstond en zijn geslachtsdeel toonde aan iedereen aan tafel.

Bianca vertelt dat hun vader in dienst was van hun nonkel. Toen deze echter iemand anders aanstelde, is de situatie verergerd en is vader nog meer beginnen drinken. Hij dreigde toen regelmatig met zelfmoord tegenover hun moeder en de kinderen. Zo zette hij eenmaal de gaskraan aan het fornuis open. Alle gezinsleden en buren werd toen door de brandweer geëvacueerd.

Bianca en Kevin vertellen dat hun vader hen nog steeds misbruikt. Zo vroeg hij recentelijk aan Bianca om wat geld. Ze gaf hem haar kaart en zei dat hij 40 euro mocht afhalen. Hij haalde echter 450 euro af, al het geld dat op Bianca's rekening stond.

Op de vraag in hoeverre zij nog lijden onder het verleden antwoorden zij het volgende:

Kevin zegt dat hij de braafste is thuis. Hij zegt moeilijkheden te hebben om relaties aan te gaan met meisjes. Hij heeft nog nooit een relatie gehad, en dat ervaart hij als zeer lastig. Hij woont nog thuis en zegt veel voor zijn moeder te zorgen. Hij is erg bezorgd om haar en hij wil haar steunen.

Kevin zegt dat hij het zeer pijnlijk vond om te zien hoe zijn vader zijn moeder vemederde. Zo moest zij vaak op haar knieën gaan zitten, zoals een kind dat gestraft werd. Vader bedreigde haar met een wapen. Al deze zaken gaan nu nog zeer regelmatig door zijn gedachten. Hij vindt het moeilijk om erover te praten. Hij voelt een grote haat t.o.v. zijn vader.

Kevin zegt tevens dat zijn vader hem leerde cannabis gebruiken. Hij kreeg als jongere cannabis van hem toegestopt. Nu rookt hij regelmatig joints, hij verwijt zijn vader dat hij hem hiermee in contact bracht.

Bianca vult aan dat haar vader voor haar reeds speed kocht.

Bianca geeft aan dat zij door de situatie thuis vrij snel contacten buitenshuis zocht. Ook voor haar zijn relaties met jongens moeilijk. Ze heeft nu een relatie maar deze loopt zeer moeilijk.

Er is vaak geweld. Samen met haar vriend heeft ze een dochter. Hun dochter werd geplaatst in een centrum voor Kind & Gezin. Dit is lastig voor Bianca. Het is moeilijk voor haar om veiligheid en stabiliteit te geven aan haar kind. En dit aangezien ze deze belangrijke pijlers als kind zelf te weinig heeft gekregen.

Het is duidelijk dat Kevin zwaar geparentificeerd geweest is binnen zijn gezin van oorsprong. Hij lijdt duidelijk onder de vroege verantwoordelijkheid en lasten dat dit met zich meebrengt. Ook Bianca heeft veel moeten doormaken. Voor beide jongvolwassenen zou het aangeraden zijn therapeutische begeleiding te volgen, zodanig dat zij hun verleden stukje bij beetje een plaats kunnen geven. "

IV-9. Bij bevelschrift dd. 5 oktober 2010 werd de GGD belast met een nieuw deskundigenonderzoek.

Op 21 januari 2011 werd het deskundigenverslag neergelegd:

"HUIDIGE KLACHTEN:

Advocaat heeft na vorig onderzoek niets van zich laten horen. Geen informatie over de besluiten van de Commissie.

Tot 2007 naar school, gestopt zonder diploma. Werkloos, heel af en toe interim.

Op ../../2008 dochter, Shania, geboorte goed verlopen,

Eén jaar samengewoond met de vader, eigenlijk 3 jaar af-aan relatie. Een jaar geleden definitieve breuk met de vader. Sinds 18 maand nieuwe relatie. Woont nog bij moeder. Gaat goed in de huidige relatie. Vriend werkt al 5 jaar bij NMBS. Kindje is toegewezen aan de moeder van de vader. Bianca ziet haar kind wel alle dagen. 's Avonds slaapt het bij de schoonmoeder, in het weekend bij haar.

Is nu 7 maand aan het werk via webplus. Jaarcontract + opleiding: communicatie.

Vader (ex-echtgenoot) rookt en drinkt, is zelfs niet geïnteresseerd in zijn dochter. Bianca kreeg er veel slaag van, zelfs toen ze zwanger was.

Is bereid via CAW therapie te volgen. Is naar het CAW gegaan via moeder, gaat daar nu enkele jaren.

In internaten - instellingen verbleven. "B. - J. - ...".

Drinkt niet, gebruikt geen cannabis.

Soms thuis wel spanningen omdat haar zus Rebecca niet wil werken en niet wil opruimen.

Probeert de gebeurtenissen uit haar jeugd (met haar vader) te vergeten. Dat lukt goed: geen nachtmerries, geen herbeleving. Is volgens moeder te goed in vertrouwen.

Schiet goed op met moeder.

Vader verblijft nu in een "home" van 26 mannen aan de .... Hij zou weldra naar ... verhuizen en daar gaan werken. Hij takelt af. Tweemaal per maand komt hij op bezoek.

Een jaar geleden heeft Bianca hem haar bankkaart gegeven om 50 euro af te halen maar de man heeft de rekening leeggehaald, hij is "niet te vertrouwen". .

Bij navraag blijkt dat de vader Bianca niet meer lastig valt.

GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE BESPREKING:

1. Het GGD-protocol van 15/12/2005 heeft de blijvende invaliditeit, gevolg van de

feiten van juni 2003, op 10% begroot. Een tijdelijke schaal werd uitgewerkt. Psychiatrische behandeling werd ten stelligste aanbevolen en een preliminaire schatting van de provisie voor de remgelden werd naar voor geschoven. Het verwondert dan ook enigszins in het bevelschrift van de Commissie te lezen: " Gelet op het ontbreken van medische conclusies nopens bepaalde letsels waardoor een cijfermatige waardering van de opgelopen schade voortspruitend uit die letsels thans niet mogelijk is".

2. Bianca drukt ter zitting de wens uit in therapie te gaan. Dat blijkt ook uit de brief van mevrouw Van C., 21/09/2010.

Vijf kostbare jaren zijn inderdaad verloren gegaan. Samen met haar broer Kevin houdt Bianca voor dat zij door hun toenmalige raadsman, meester V., nooit op de hoogte zijn gesteld van de resultaten van het eerste verzoekschrift bij de Commissie. Wat hier ook van zij, vandaag wordt Bianca via het CAW V. begeleid en het is wenselijk dat zij alsnog psychiatrische opvang kan krijgen.

3. Bianca X. is inmiddels moeder geworden. In de relatie met de vader van haar kind bestond geregeld geweld. Zij heeft deze relatie dus verbroken, de verantwoordelijkheid voor haar kind werd gedeeltelijk aan Bianca en gedeeltelijk aan haar schoonmoeder toegekend.

Inmiddels heeft Bianca een nieuwe relatie met een partner die al jaren vast werk heeft. Zij plant het ouderlijke huis te verlaten om met deze man te gaan samenwonen. Bovendien is zij zelf nu al 7 maanden aan de slag. Het gaat haar dus momenteel relatief voor de wind.

Desondanks is psychiatrische behandeling geen overbodige luxe. De feiten waarvan zij binnen haar ouderlijk gezin slachtoffer was, waren helemaal niet onschuldig. Zelf zegt zij deze te willen vergeten. Beter ware te laten uitzoeken of het hier verwerken dan eerder verdringen betreft. Ten einde haar zo goed mogelijk te wapenen tegen de moeilijkheden die zich verder in haar leven kunnen voordoen, verdient het te voorkeur dat zij wordt begeleid door een psychiater, gespecialiseerd in de materie. Het CAW kan hiervoor een concreet voorstel formuleren en de nodige provisie beheren. Het is evident dat het eenvoudig toekennen van een som geld aan het slachtoffer tegenaangewezen is. De psychische gevolgen van de feiten moeten worden behandeld. Het toekennen van een som geld zou het slachtoffer op geen enkele wijze dienen in haar verdere levensloop.

Zo nodig kan de Commissie de GGD verzoeken over enkele jaren een nieuwe evaluatie op te stellen. "

V. Begroting van de gevraagde hulp

Op 19 januari 2012 werd een schadebegroting neergelegd. Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 12.349,05 maar verklaart tevens zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie.

" TWO moreel

- 80% van 01/06/2003 t/m 13/06/2003 euro 260,00

( euro 25 x 13d x 80%)

- 60% van 14/06/2003 t/m 11/07/2003 euro 420,00

( euro 25 x 28d x 60%)

- 40% van 12/07/2003 t/m 08/08/2003 euro 280,00

( euro 25 x 28d x 40%)

- 20% van 09/08/2003 t/m 06/09/2003 euro 145,00

( euro 25 x 29d x 20%)

subtotaal: euro 1.105,00

Morele schade BAO

Ingevolge het verslag van de GGD wordt de consolidatie vastgesteld op 7 september 2003 met een blijvende invaliditeit van 10%. Dit wordt bevestigd in het GGD-verslag van 16/12/2010.

De morele schade wordt, gezien de leeftijd van de verzoekster (