Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 september 2012 (België)

Date de publication :
18-09-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120918-14
Numéro de rôle :
M12-1-0416/8898

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 mei 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120918-14&idxc_id=292310&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 mei 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

(...)

I. Feiten

" Op 08.11.2009 te ... het slachtoffer werd op een fuif. Door 2 personen aangevallen, hij kreeg ondermeer een kopstoot in het gezicht waardoor hij ten val kwam. Hij incasseerde tevens schoppen voor en nadat hij ten val kwam. 1 van de daders bleek een kickboxer. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 24 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Franck Z. en Kenny W. (de laatste verstekdoend) en waarvoor beiden veroordeeld werden tot 4 maanden gevangenisstraf:

"Te ... op 8 november 2009:

A. Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan de volgende personen, die voor deze ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, namelijk:

1) ten nadele van [...]

2) ten nadele van Kyrill X.

Op burgerlijk vlak werden W. en W. bij zelfde vonnis solidair veroordeeld tot betaling aan verzoeker de provisie van euro 1.257,35 meer de intresten en een RPV van euro 400.

Tevens werd voorbehoud verleend voor eventueel toekomstige kosten van tandheelkundige behandeling wegens eventuele devitalisatie.

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- kledijschade euro 50,00

- medische kosten euro 82,35

- morele schade euro 1.000,00

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 03/12/2010 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is lastens Z.. Hij verblijft ergens in Frankrijk. Op het officieel opgegeven domicilie blijkt hij niet woonachtig.

Z. betaalde eenmalig (op 07/04/2010) een bedrag van euro 60.

Het OCMW van ... wijst op de moeilijke budgettaire toestand van W.. Op basis van het door het OCMW voorgesteld afbetalingsplan kon verzoeker 4 X euro 50 = euro 200 verwerven. De laatste afkorting dateert van 19/08/2011. Betrokkene huurt een woning en bezit geen wagen.

III-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij EUROMEX die enkel tussenkomt bij verkeersongevallen.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.257,35 conform het vonnis van 24/02/2010.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, vervat in artikel 31bis, § 1, 5° van de wet van 1 augustus 1985, dient de Commissie bij de toekenning van een hulpbedrag rekening te houden met de door de verzoeker genoten afbetalingen door de veroordeelden (in totaal euro 260).

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de reeds geïnde afkortingen, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 997.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 997.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 18 september 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET