Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 19 january 2012 (België)

Date de publication :
19-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120119-17
Numéro de rôle :
M11-7-1012/8467

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 september 2011, waarbij de verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 30,§3,L2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120119-17&idxc_id=269787&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

De voorzitter nam kennis van:

(...)

- het door de Gemeente ... afgeleverd afschrift van een overlijdensakte waaruit blijkt dat verzoeker overleden is op ../../2011.

Gelet op het overlijden van verzoeker past het om de schrapping van het verzoek van de algemene rol te bevelen.

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting wanneer de zaak van de rol wordt afgevoerd.

De voorzitter behandelde de zaak in de openbare zitting van 11 januari 2012, waarop noch iemand namens wijlen de verzoeker noch de Minister van Justitie verschenen is.

OP DIE GRONDEN,

De Voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Beveelt de schrapping van het verzoek van de algemene rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 19 januari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET