Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Date de publication :
21-08-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120821-16
Numéro de rôle :
M11-5-0771/8318

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 juli 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-16&idxc_id=290759&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In het PV van verhoor van verzoeker, afgelegd voor de Lokale Politie ... op 14 september 2002, lezen we het volgende:

"Heden 14/09/02 was ik op bezoek bij mijn vriendin Greta, wonende te ..., .... Omstreeks 22.00 uur zaten wij TV te kijken toen de bel ging. Ik ging de deur opendoen en zag niet onmiddellijk iemand staan. Ik keek om de hoek en zag een man van ongeveer 35 jaar oud staan. Hij vroeg mij wat ik hier deed, waarop ik antwoordde wat hij hier kwam doen. Hierop gaf hij mij twee vuistslagen met zijn rechterhand in mijn gezicht. Ik werd hierdoor gekwetst aan mijn neus. Hierop is mijn vriendin tussengekomen en ben ik naar binnen gegaan. Ik ken de persoon die mij een slag gegeven heeft niet. Ik heb wel eens eerder, vorig jaar, een klacht tegen hem neergelegd om dezelfde reden. Mijn vriendin kent de man via een vriendin van haar. Zij denkt dat hij Z. Freddy heet, maar kent geen adres. Volgens haar is de man een homo.

Mijn vriendin heeft na de vuistslag om 22.16 uur nog een berichtje op haar GSM gekregen: "Laat je het er niet bij Greet, ik ook niet, let maar eens op. Durft die schrikschijter niet naar buiten komen. Ik wacht wel."

Ik, noch mijn vriendin, kennen de reden waarom de man ons lastig valt."

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 27 mei 2003 werd Freddy Z. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden en tot een geldboete van euro 1.000.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een provisie van euro 1 aan verzoeker.

In de zaak ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd de heer Z., andermaal verstekmakend, bij vonnis d.d. 21 december 2010 veroordeeld tot betaling van de som van euro 9.627,09 meer intresten aan verzoeker.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten is verzoeker psychisch ingestort en diende hij herhaaldelijk te worden gehospitaliseerd in het ziekenhuis te ... (van 20 september 2002 tot en met 25 oktober 2002, van 4 november 2002 tot en met 20 december 2002 en van 2 januari 2003 tot en met 31 januari 2003). Verzoeker was tot 31 maart 2003 in ziekteverlof.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover de heer Freddy Z. zijn nagenoeg onbestaande. Hij heeft geen gekende woon- of verblijfplaats in België.

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (Euromex), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is slechts van toepassing indien het gaat om een verkeersongeval.

Per brief van 17 augustus 2011 deelde Euromex mee dat er door hen geen rechtsplegings-vergoeding werd betaald.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 10.127,09:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 21.12.2010: euro 9.627,09

- verplaatsings- en administratiekosten: euro 125,00

- ziekenhuis- en dokterskosten (opleg): euro 1.425,64

- TAO morele schade: euro 5.032,50

hosp. van 19.09.02 t.e.m. 25.10.02 : 37 d. x euro 31 = euro 1.147,00

100 % van 26.10.02 t.e.m. 03.11.02 : 9 d. x euro 25 = euro 225,00

hosp. van 04.11.02 t.e.m. 20.12.02 : 47 d. x euro 31 = euro 1.457,00

100 % van 21.12.02 t.e.m. 01.01.03 : 12 d. x euro 25 = euro 300,00

hosp. van 02.01.03 t.e.m. 31.01.03 : 30 d. x euro 31 = euro 930,00

100 % van 01.02.03 t.e.m. 31.03.03 : 59 d. x euro 16,50 = euro 973,50

- TAO economisch verlies huisman: euro 3.043,95

- rechtsplegingsvergoeding: euro 500,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Economisch verlies huisman' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Voor de rechtsplegingsvergoeding meent de Commissie evenmin een hulp te moeten toekennen, nu de procedurekosten in principe ten laste worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, wordt de toegekende hulp in billijkheid begroot op euro 6.583.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 6.583.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET