Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Date de publication :
21-08-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120821-2
Numéro de rôle :
M70752/5597

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 augustus 2007, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-2&idxc_id=289969&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 25 december 2006 vierde Marvin Z. samen met zijn vriendin, Debbie Z., en met verzoeker kerstavond bij zijn broer Jeffrey Z. en diens vrouw, Vicky V. te ... .

Na het feest viel Marvin Z. om een onbekende reden zijn vriendin aan. Toen Vicky V. en verzoeker Z. terechtwezen en tussenkwamen, sloegen bij hem de stoppen door en ging hij als een razende tekeer. V. en verzoeker kregen van Marvin Z. slagen, waarbij vooral verzoeker hardhandig aangepakt werd en verschillende harde slagen en trappen in het gezicht kreeg.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 26 maart 2009 werd Marvin Z. wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan verzoeker) veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar (met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar) en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 34.785,13 meer intresten aan verzoeker.

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker met de dienst 100 afgevoerd naar het AZ D., campus Sint-... te ..., waar de volgende letsels werden vastgesteld:

- ernstig neurotrauma met bilateraal subdurale en epidurale bloedingen en intracerebrale kneuzingshaarden zowel rechts temporopariëtaal als links frontopariëtaal;

- secundair ontwikkeld hersenoedeem met lichte deviatie van de hersenstructuren naar links;

- complexe multifocale fracturen van het maxillo-faciaal gezichtsmassief;

- linker schouder contusie.

Op 13 februari 2007 werd verzoeker overgebracht naar het revalidatieziekenhuis BZIO te ... voor verdere therapie. Hij verbleef daar tot half april 2007.

Daarna volgde hij in datzelfde centrum tot 30 september 2007 een ambulante revalidatie met o.a. kinesitherapeutische en ergotherapeutische behandelingen.

In zijn deskundig verslag d.d. 1 oktober 2008 weerhoudt Dr. G. Van P. (aangesteld bij vonnis d.d. 29 november 2007) de volgende graden en periodes van tijdelijke ongeschiktheid:

100 % van 25.12.06 t.e.m. 30.09.07 (hospitalisatie t.e.m. 15.04.07)

50 % van 01.10.07 t.e.m. 30.11.07

25 % van 01.12.07 t.e.m. 31.12.07

10 % van 01.01.08 t.e.m. 31.01.08.

Er is consolidatie op 1 februari 2008, met een blijvende invaliditeit van 12 % (posttraumatische letsels; duizeligheid bij bruuske bewegingen, met impact op het sociaal leven), zonder economische weerslag.

De esthetische schade bedraagt 2 op de schaal van 7 (litteken t.h.v. de keel na tracheotomie).

Als gevolg van de opgelopen letsels heeft verzoeker zijn werk als brandweerman bij de Stad ... niet meer kunnen uitoefenen en werd hij verplicht op pensioen gesteld. In 2011 genoot hij een maandelijkse pensioenuitkering van euro 1.396,20 (vanaf januari 2012 verhoogd tot euro 1.410,92).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Bij beschikking van de Arbeidsrechtbank te ... d.d. 9 mei 2007 werd de heer Marvin Z. toegelaten tot de collectieve schuldenregeling (mr. Stijn D. werd als schuldbemiddelaar aangesteld; hij werd nadien vervangen door mr. Frank B.).

Er werd een voorstel tot minnelijke aanzuiveringsregeling geformuleerd, op basis waarvan verzoeker maximaal euro 4.852,53 kan recupereren. Via mr. D. mocht verzoeker een bedrag ontvangen van euro 2.426.

* Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (LAR), maar van die kant zijn geen vergoedingen te verwachten (met uitzondering van de procedurekosten).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Bij vonnis d.d. 26 maart 2009 werd aan verzoeker een bedrag toegekend van euro 34.785,13:

- materiële schade: euro 657,14

- kledijschade: euro 150,00

- medische kosten: euro 157,14

- administratiekosten: euro 150,00

- verplaatsingskosten: euro 200,00

- morele schade tijdelijke invaliditeit / arbeidsongeschiktheid: euro 8.705,75

hospital. van 25.12.06 t.e.m. 15.04.07 : 112 d. x euro 31 = euro 3.472,00

100 % van 16.04.07 t.e.m. 30.09.07 : 168 d. x euro 25 = euro 4.200,00

50 % van 01.10.07 t.e.m. 30.11.07 : 61 d. x euro 12,50 = euro 762,50

25 % van 01.12.07 t.e.m. 31.12.07 : 31 d. x euro 6,25 = euro 193,75

10 % van 01.01.08 t.e.m. 31.01.08 : 31 d. x euro 2,50 = euro 77,50

- meerinspanningen: euro 636,12

- verlies economische waarde huisman: euro 5.536,12

- blijvende invaliditeit / arbeidsongeschiktheid: euro 18.000,00

12 % x euro 1.500 per punt

- esthetische schade (2/7): euro 1.250,00

Luidens de brief van de raadsman van verzoeker d.d. 16 april 2012 wordt om de toekenning gevraagd van een hulp van euro 34.635,13, zijnde het door de rechtbank toegekend bedrag verminderd met de kledijschade t.b.v. euro 150.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Meerinspanningen' en ‘verlies economische waarde huisman' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

In verband met de schadepost ‘blijvende invaliditeit / arbeidsongeschiktheid' dient opgemerkt dat de Commissie enkel een vergoeding toekent voor morele schade en inkomstenverlies (en niet voor de andere materiële componenten, zijnde meerinspanningen, vermindering van de economische waarde op de arbeidsmarkt en verlies economische waarde huishoudelijke arbeid). Om die reden wordt telkens nagegaan of er in concreto inkomstenverlies werd geleden. Aangezien dit in de voorliggende zaak niet het geval was, kan enkel de morele component (de helft van het forfaitair bedrag) worden toegewezen.

Tot slot wenst de Commissie de aandacht te vestigen op artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet. Luidens deze bepaling kan een hulp worden toegekend onder de volgende voorwaarde: "De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier."

Gelet op dit zogenaamd subsidiariteitsprincipe dient de Commissie bij de toekenning van het hulpbedrag rekening te houden met de afbetalingen vanwege de dader ( euro 2.426).

Alle omstandigheden van de zaak in overweging genomen, meent de Commissie een hulp te kunnen toekennen van euro 17.036.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 17.036.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET