Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Date de publication :
21-08-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120821-7
Numéro de rôle :
M10-5-0570/7429

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 mei 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-7&idxc_id=290678&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Na een relatie van 11 maanden met de heer David Z. (° 1973) werd verzoekster door deze laatste op diverse data in de periode van oktober 2008 tot juli 2009 zwaar geslagen, verkracht en met de dood bedreigd. Verzoekster werd door Z. volledig geterroriseerd en durfde vaak zelfs geen aangifte doen (slechts viermaal deed ze dit toch).

Z. is verslaafd aan harddrugs.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 6 november 2009 werd de heer David Z., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als verkrachting + toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan verzoekster) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een bedrag van euro 19,11 provisioneel voor de materiële schade (medische factuur) en van euro 3.000 voor de morele schade.

III. Gevolgen van de feiten

Ingevolge de herhaaldelijke zware geweldplegingen liep verzoekster volgende letsels op:

- ernstige verwondingen aan het hoofd, de romp en de ledematen;

- blijvende pupilverzakking en gedeeltelijk gezichtsverlies rechteroog + litteken t.h.v. het rechteroog;

- blijvende migraine;

- verminderd gehoor aan beide oren (40 %); verzoekster draagt gehoorapparaten;

- verbrijzelde en slecht toegegroeide breuk rechterschouder, met blijvende immobiliteit tot gevolg;

- verbrijzelde en zwaar gebroken rechterknie; permanente oneffenheid in kraakbeen;

- zware discushernia, waarvoor een operatie noodzakelijk was (één maand opname in AZ M. te ... in januari-februari 2010); sinds januari 2010 tweemaal per week revalidatie en thuishulp; aanhoudende rugpijn.

Met het oog op de bepaling van de periodes en graden van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid vroeg verzoekster om de aanstelling van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.).

In het verslag van de G.G.D., neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 5 mei 2011, wordt opgemerkt dat met betrekking tot de feiten thans enkel het medisch verslag van Dr. E. Leys kan worden gevolgd. Hierin is sprake van kneuzingen t.h.v. het gelaat, de beide benen, de hals, de linkerhand en de rechterbovenarm (van deze letsels mag volgens de G.G.D. worden aangenomen dat ze zullen helen zonder restletsels). De G.G.D. is van oordeel dat op basis van de voorgelegde documenten niet kan worden uitgemaakt of de rug- en knieproblemen in oorzakelijk verband staan met de geweldplegingen.

De G.G.D. bepaalt de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 06.02.09 t.e.m. 15.02.09

15 % van 16.02.09 t.e.m. 28.02.09

5 % van 01.03.09 t.e.m. 31.03.09.

Er is consolidatie op 1 april 2009, zonder blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Er is evenmin esthetische schade.

Volgens de G.G.D. heeft verzoekster ook geen recht op een bijzondere vergoeding voor bestendige hulp van een derde.

Verzoekster gaat niet akkoord met de besluitvorming van de G.G.D. en meent dat haar blijvende arbeidsongeschiktheid kan geraamd worden op 22 %, gelet op de ernst van de feiten en de gevolgen ervan, alsook rekening houdend met de overgemaakte medische bewijsstukken.

In ondergeschikte orde vraagt verzoekster dat de Commissie een herziening of een nieuw onderzoek van de fysische aspecten in het verslag van de G.G.D. met betrekking tot de invaliditeit, de BAO, de esthetische schade en het recht op een bijzondere vergoeding voor bestendige hulp van een derde zou gelasten.

Verzoekster is sinds 23 december 2009 meer dan 66 % arbeidsongeschikt (attest CM) en werd vanaf 23 december 2010 meer dan 66 % invalide erkend door het RIZIV.

In haar brief van 30 mei 2012 deelt verzoekster mee dat ze nu in een (aangepaste) rolstoel zit. Ze zal ook beroep moeten doen op de Minder Mobielen Centrale voor steun en begeleiding bij verplaatsingen met het openbaar vervoer (maandelijkse meerkost van minstens euro 100).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover de dader, die in de gevangenis zit, zijn nagenoeg onbestaande.

In een persoonlijk ondertekende verklaring d.d. 28 april 2010 bevestigt verzoekster dat zij niet beschikt over een familiale verzekering of verzekering rechtsbijstand in dekking van de geleden schade.

Verzoekster ontving voor de medische en aanverwante kosten reeds noodhulpbedragen van euro 7.500 en euro 6.000 (beslissingen van de Commissie d.d. 24 juni 2010 en 14 januari 2011).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 47.250:

- morele schade TAO (op basis van verslag G.G.D.): euro 338,75

100 % van 06.02.09 t.e.m. 15.02.09 : 10 d. x euro 25 = euro 250,00

15 % van 16.02.09 t.e.m. 28.02.09 : 13 d. x euro 3,75 = euro 48,75

5 % van 01.03.09 t.e.m. 31.03.09 : 31 d. x euro 1,25 = euro 38,75

- morele schade blijvende arbeidsongeschiktheid (22 %): euro 42.350,00

22 % x euro 1.925 per punt

- medische uitgaven: euro 4.560,34

- revalidatie: euro 816,00

- orthopedie: euro 138,00

- medicatie: euro 24,00

- neurologie: euro 504,00

- ziekenhuisfacturen: euro 3.078,34

Volledigheidshalve gedraagt verzoekster zich naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

Zowel uit de neergelegde stukken als uit de mondelinge toelichting ter zitting van 27 juni 2012 verstrekt, is gebleken dat verzoekster als gevolg van de zware geweldplegingen vanwege de heer David Z. ernstige letsels heeft opgelopen.

Teneinde de periodes en graden van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen werd de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.) aangesteld. In diens verslag oordeelde de G.G.D. dat op basis van de voorgelegde documenten niet kon worden uitgemaakt of de rug- en knieproblemen van verzoekster in oorzakelijk verband staan met de geweldplegingen. De G.G.D. consolideerde de letsels op 1 april 2009, zonder blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Verzoekster kon zich niet akkoord verklaren met de besluitvorming van de G.G.D. en raamde haar blijvende arbeidsongeschiktheid op 22 %, rekening houdend met de ernst van de feiten en de gevolgen ervan, alsook met de overgemaakte medische bewijsstukken.

Na lectuur van het verslag van de G.G.D. dient te Commissie vast te stellen dat er twijfel bestaat nopens het causaal verband tussen de feiten enerzijds en de rug- en knieproblemen van verzoekster anderzijds.

Aangezien de Commissie in dit dossier niet in staat is om een gefundeerde beslissing te nemen zonder te beschikken over een medisch verslag waarin de graad van blijvende ongeschiktheid op plausibele wijze wordt verantwoord en becijferd, is zij van oordeel dat een bijkomend medisch onderzoek van verzoekster zich opdringt.

De Commissie acht het aangewezen om dit onderzoek toe te vertrouwen aan Dr. Bart V., wiens praktijk gevestigd is aan de ... te ... . Deze deskundige zal belast worden met de volgende opdracht:

- kennis te nemen van het dossier;

- de verzoekster medisch te onderzoeken;

- de letsels (zowel fysiek als psychisch) te beschrijven die verzoekster heeft opgelopen als gevolg van de op haar gepleegde gewelddaden, en in het bijzonder na te gaan of de rug- en knieproblemen van verzoekster hun oorzaak vinden in de op haar gepleegde feiten;

- de aard en de graad te bepalen van de invaliditeit die eventueel uit die letsels voortvloeit, tijdelijk of definitief, en te bepalen of het slachtoffer nog verdere medische zorgen dient te ontvangen;

- de economische arbeidsongeschiktheid te bepalen indien ze vastgesteld wordt;

- van al deze bevindingen een schriftelijk en gemotiveerd verslag op te stellen en dit neer te leggen op het secretariaat van de Commissie binnen de vier maanden na de kennisgeving van de opdracht;

- de verslaggever, via het secretariaat, op de hoogte te houden van het verloop van de verrichtingen van het deskundigenonderzoek.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk maar beslist, alvorens ten gronde te oordelen, verzoekster te onderwerpen aan een medisch onderzoek door Dr. Bart V., ... te ... .

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET