Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 mei 2012 (België)

Date de publication :
21-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120521-16
Numéro de rôle :
M12-1-0153/8752

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 februari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120521-16&idxc_id=282958&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoeker stapte op 31 januari 2010 door het park te ... en liep een groepje van vier jongeren voorbij. Een van hen vroeg verzoeker om een sigaret en of hij met zijn gsm mocht telefoneren. Toen verzoeker dit weigerde werden hem slagen toebedeeld.

Een van de belagers ontnam hem ook zijn portefeuille.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 6 september 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamden: Mohamed B. (° 1989),

Thang M. (° 1991), Ngoc Vinh V. (° 1992) en Leonildo M. (° 1987) en waarvoor de eerste drie beklaagden veroordeeld werden tot 140 uren werkstraf en de vierde beklaagde tot 1 jaar gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel:

"Te ... op 31 januari 2010:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,

Een zaak die hem niet toebehoorde, bedrieglijk weggenomen te hebben door middel van geweld of bedreiging, namelijk een portefeuille met als inhoud een identiteitskaart, rijbewijs, SIS-kaart, treinabonnement en 3 bankkaarten, ten nadele van Hannes X. met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd onder twee van de in artikel 471 van het Strafwetboek vermelde omstandigheden, terzake bij nacht en door twee of meer personen. "

Op burgerlijk vlak werden de vier beklaagden bij zelfde vonnis hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 720,99 meer de intresten en een RPV van euro 400.

- administratie en verplaatsingskosten euro 120,00

- materiële schade (portefeuille, nieuwe identiteitskaart...) euro 42,00

- medische kosten (persoonlijke opleg) euro 308,99

- morele schade euro 250,00

(voor letsels aan oog, hoofd, neus, bovenlip, onderlip, linkerschouder en rechterschouder)

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 14/12/2011 weten dat uitvoering van het vonnis zo goed als onmogelijk is: " De partij B. Mohamed is voorgesteld tot ambtshalve schrapping. R. Manuel woont in een appartementsblok, doch de solvabiliteit lijkt mij in geen geval goed. M. Thang woont in een rijhuis dat erg verwaarloosd is. De partij V. Vinh woont in een studio in de kelderverdieping van een rijhuis met vier bellen.

Ik vrees dat er geen kosten zullen kunnen gerecupereerd worden. "

III-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij DEXIA. De clausule ‘onvermogen van derden' is evenwel niet van toepassing op "gewelddaden op personen of goederen, diefstal of poging tot diefstal".

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 720,99 (samenstelling: zie rubriek II).

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

De materiële kosten dienen verband te houden met het opgelopen letsel. De Commissie kan immers enkel een financiële hulp toekennen om "ernstige lichamelijke of psychische schade" te lenigen, zoals bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet. De door verzoeker gevraagde hulp voor gestolen geld of gestolen portefeuille voldoet klaarblijkelijk niet aan deze voorwaarde.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 680.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 680.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET