Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Date de publication :
23-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120123-22
Numéro de rôle :
M11-5-0185/7995

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 februari 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-22&idxc_id=277178&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Toen verzoeker in de late avond van 11 mei 2008 langs een wandel- en fietspad in ... wandelde, vroeg een onbekende man om een vuurtje. De man gaf verzoeker plotseling een harde vuistslag in het aangezicht. Verzoeker rolde in de gracht, waarna hij nog meerdere stampen kreeg. De dader ging er met de portefeuille van verzoeker vandoor.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 27 juni 2008 werd de heer Steven Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden (waarvan 10 maanden met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een onbenoemde provisie van euro 1.000 aan verzoeker. Tevens werd Dr. P. Van M. als deskundige aangesteld, met de gebruikelijke opdracht.

In de zaak ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd de heer Z. bij vonnis d.d. 21 oktober 2009 veroordeeld tot betaling van de som van euro 11.916,50 ( euro 12.916,50 verminderd met de reeds toegekende provisie van euro 1.000) meer intresten aan verzoeker.

Blijkens een attest van de griffie verkreeg laatstgenoemd vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker door de hulpdiensten naar het O.L.V. Ziekenhuis te ... gebracht. Volgende letsels werden vastgesteld: peri-orbitale hematomen, elleboogluxatie links, wonde linker elleboog.

Verzoeker kreeg 56 behandelingen fysiotherapie.

In zijn deskundig verslag d.d. 27 augustus 2009 weerhoudt Dr. P. Van M. de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid / invaliditeit:

100 % van 13.05.08 t.e.m. 02.11.08

75 % van 03.11.08 t.e.m. 30.11.08

50 % van 01.12.08 t.e.m. 31.12.08

25 % van 01.01.09 t.e.m. 28.02.09

10 % van 01.03.09 t.e.m. 09.05.09.

Er is consolidatie op 10 mei 2009, met een blijvende invaliditeit van 6 % (bewegingsbeperking t.h.v. de linker elleboog en linker schouder).

De esthetische schade wordt geschat op 1 op de schaal van 7 (discrete littekens).

Verzoeker, die bij de NMBS werkt, hervatte op 3 november 2008 het werk. Hij kreeg een ‘lichtere' dienst toegewezen (binnendienst).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* De kansen op verhaal tegenover de heer Z. zijn nagenoeg onbestaande. Hij ontvangt een maandelijkse uitkering van de FOD Sociale Zekerheid van euro 805,64, welke wordt beheerd door het OCMW te Hasselt.

De provisie van euro 1.000 waartoe de heer Z. werd veroordeeld bij vonnis van 27 juni 2008, werd nog niet betaald.

* Verzoeker beschikt over een familiale verzekering met rechtsbijstand (AXA Belgium), maar luidens de polisvoorwaarden is er geen tussenkomst in het kader van de waarborg ‘onvermogen van derden' wanneer de lichamelijke schade voortvloeit uit een gewelddaad.

In haar schrijven d.d. 18 augustus 2011 deelt de advocaat van verzoeker mee dat AXA tot op heden slechts euro 1.000 betaalde voor het deskundigenonderzoek.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 14.016,75:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 21.10.2009: euro 12.916,50

- verplaatsings- en administratiekosten: euro 300,00

- kledijschade: euro 80,00

- gestolen sleutel: euro 10,00

- diverse medische kosten: euro 938,81

- verlies economische waarde huishoudelijke arbeid: euro 1.351,44

- morele schade TAO: euro 1.986,25

hospital. van 12.05.08 t.e.m. 16.05.08 : 5 d. x euro 31 = euro 155,00

100 % van 17.05.08 t.e.m. 02.11.08 : 15 d. x euro 25 = euro 375,00

75 % van 03.11.08 t.e.m. 30.11.08 : 28 d. x euro 18,75 = euro 525,00

50 % van 01.12.08 t.e.m. 31.12.08 : 31 d. x euro 12,50 = euro 387,50

25 % van 01.01.09 t.e.m. 28.02.09 : 59 d. x euro 6,25 = euro 368,75

10 % van 01.03.09 t.e.m. 09.05.09 : 70 d. x euro 2,50 = euro 175,00

- blijvende arbeidsongeschiktheid: euro 8.250,00

6 % x euro 1.375 per punt

- rechtsplegingsvergoeding: euro 1.100,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huishoudelijke arbeid' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Voorts vestigt de Commissie er de aandacht op dat volgens haar vaste rechtspraak als materiële kosten enkel die kosten worden beschouwd die rechtstreeks verband houden met het door de gewelddaad opgelopen letsel, zoals kledij die door de gewelddaad met bloed werd besmeurd, verplaatsingskosten naar ziekenhuis, dokters, kinesisten en apotheken, alsook diverse administratiekosten.

Goederen die naar aanleiding van de gewelddaad werden gestolen (in casu een sleutel ter waarde van euro 10) vallen niet onder de materiële kosten en zijn bijgevolg niet vergoedbaar.

Voor de rechtsplegingsvergoeding meent de Commissie evenmin een hulp te kunnen toekennen, nu deze procedurekost principieel ten laste is van de rechtsbijstandsverzekeraar.

In verband met de schadepost ‘blijvende arbeidsongeschiktheid' stelt de Commissie vast dat er geen stukken voorliggen waaruit blijkt dat verzoeker inkomstenverlies heeft geleden (hij ontving een gewaarborgd maandloon). Aldus kan enkel rekening gehouden worden met de morele component van de blijvende ongeschiktheid. ‘Meerinspanningen', ‘verlies van de economische waarde huishoudelijke arbeid' en/of ‘loutere aantasting van de arbeidswaarde op de arbeidsmarkt (zonder loonverlies)' ressorteren immers niet onder de limitatief opgesomde schadeposten in artikel 32, § 1 van de wet van 1 augustus 1985. Het komt dan ook passend voor het door verzoeker voor deze schadepost gevraagd bedrag, conform de indicatieve tabellen, te halveren.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie in billijkheid een hulp te kunnen toekennen van euro 7.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 7.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE