Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Date de publication :
23-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120123-9
Numéro de rôle :
M10-5-0844/7562

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 juli 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-9&idxc_id=269798&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 2 november 2008 werd de heer Xavier X. (° 1989), de zoon van verzoekster, in zijn appartement te ... met ontelbare messteken vermoord door de heer Kevin Z. (° 1984). Deze laatste was een "vriend" van het slachtoffer.

Over het motief tast men in het duister omdat de dader zich daarover in stilzwijgen hulde. Hij werd uiteindelijk ontoerekingsvatbaar verklaard en geïnterneerd.

II. Vervolging

Bij beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 14 juni 2010 werden de aan Kevin Z. ten laste gelegde feiten (gekwalificeerd als moord) bewezen verklaard, maar werd zijn internering gelast.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 15.000 meer intresten aan verzoekster.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 9 juli 2010 deelt de raadsman van de heer Z. mee dat zijn cliënt "momenteel noch de eerstvolgende jaren over voldoende middelen zal beschikken om de vordering te voldoen, gelet op de lastens hem uitgesproken internering en de vaststelling dat de heer Z. tijdens zijn thans lopende detentie over geen enkele bron van inkomsten beschikt."

In die omstandigheden werd niet overgegaan tot betekening van de beschikking van de Raadkamer.

Verzoekster beschikt over een polis rechtsbijstand (LAR), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is enkel van toepassing indien het gaat om een verkeersongeval.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 16.228,66:

- morele schade: euro 15.000,00 (cf. beschikking Raadkamer)

- intresten: euro 1.228,66

(*) Met betrekking tot de morele schade lezen we in de nota burgerlijke partijstelling het volgende: "Dat het slachtoffer een hechte band had met burgerlijke partij. Dat het slachtoffer een woelige periode achter de rug had, doch dat hij sinds geruime tijd zijn leven op orde heeft gebracht. Dat het slachtoffer tot voor enkele weken voor de feiten inwonend was bij burgerlijke partij en pas enkele weken voor de feiten zelfstandig is gaan wonen. Dat het slachtoffer nog dagelijks bij burgerlijke partij thuis kwam. Dat de band tussen het slachtoffer en burgerlijke partij (zijn moeder) - o.a. gelet op het feit dat hij nog maar juist uitwonend was - zeer hecht was. Dat het slachtoffer met gruwelijk geweld, dat alle verbeelding te boven gaat, werd vermoord. (...)."

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 2, van voornoemde wet. Intresten worden hierin niet vermeld en vormen dus geen bestanddeel van de schade waarop de Commissie zich baseert bij het toekennen van een financiële hulp.

Het behoort overigens tot de constante rechtspraak van de Commissie - en deze vloeit voort uit de bedoeling van de wet - dat intresten niet in aanmerking komen voor een financiële hulp. De Commissie is van oordeel dat het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, niet van toepassing is in het stelsel van financiële hulpverlening aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De schuldenaar van de toegekende hulp, met name de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. Bovendien brengt ook in het gemeen recht de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet mee dat de intresten automatisch verschuldigd zijn, vermits zij moeten gevraagd of gevorderd worden door het slachtoffer en de rechter ze niet mag toekennen wanneer een dergelijke vraag of vordering ontbreekt.

De Raad van State heeft zich in een uitvoerig gemotiveerd arrest bij de stellingname van de Commissie aangesloten (arrest nr. 165.787 van 12 december 2006).

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de zaak, zoals hoger uiteengezet, is de Commissie van oordeel dat de gevraagde hulp voor de morele schade zonder meer verantwoord is en bijgevolg kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 15.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE