Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 maart 2012 (België)

Date de publication :
23-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120323-55
Numéro de rôle :
M11-7-1033/8482

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 september 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120323-55&idxc_id=277409&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

" Ik ben caféuitbater van Petit C... te .... Op 7 februari 2009 om 20 uur kwam Christophe Z. het café binnen en was goed beschonken. Ik gaf hem geen bier.

Hij verweet me en trok mijn trui boven mijn hoofd. Ik poogde hem naar buiten te geleiden. Hij was eerst buiten en trok me met geweld mee waarbij ik ronddraaide en ten val kwam. Hij bleef me vasthouden en viel met zijn volle gewicht op mijn borst en linkerbeen.

Hij sloeg me meerdere malen in mijn gezicht terwijl ik op de grond lag. Ik kon mij niet verweren.

Ik werd ernstig gekwetst aan mijn linkerknie, gebroken rib, aangezicht en 1 tand uitgeslagen. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 9 november 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd, onder meer, de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van de genaamde Christophe Z. (° 1969) en waarvoor deze veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van tenuitvoerlegging van 5 jaar, ter uitzondering van 6 maanden effectief:

"te ... op 7 februari 2009:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Ruddy X., die voor deze hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge gehad hebben."

Op burgerlijk vlak werd Z. veroordeeld tot betaling van de som van ... 25.512,73 meer de intresten en een RPV van ... 1.000 aan verzoeker.

Tevens werd voorbehoud verleend voor verwijdering osteosynthesemateriaal en een mogelijk bijkomende heelkundige bewerking.

- administratie en verplaatsingskosten ... 200,00

- medische kosten ... 1.614,89

- TWO moreel ... 4.392,00

- BWO + B.I. (5% x ... 1.237) + (2% x ... 1.237/2) ... 7.422,00

- esthetische schade (2,5/7) ... 1.500,00

- inkomstenverlies ... 8.696,91

- meerinspanningen ... 620,00

- verlies economische waarde huisman ... 1.066,93

De veroordeelde en het O.M. stelden hoger beroep in.

Bij arrest dd. 23 juni 2011 van het Hof van Beroep te ... werd het bestreden vonnis bevestigd in alle beschikkingen, behoudens dat uitstel van tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf verleend werd voor een termijn van 5 jaar.

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. Paul De P. in zijn verslag van 6/10/2010:

X. Rudy wordt het slachtoffer van een agressie op 07.02.09.

Hierbij worden de volgende letsels opgelopen:

- linker tibiaplateaufractuur

- ribfractuur 11 links

- verlies van een fronttand in de onderkaak

De tibiaplateaufractuur wordt heelkundig behandeld bij middel van osteosynthese, kinesitherapie in de nabehandeling.

Werkonbekwaamheid

100% van 07.02.2009 t/m 30.06.2009

50 % van 01.07.2009 t/m 31.08.2009

Invaliditeit

100% van 07.02.2009 t/m 31.05..2009

50 % van 01.06.2009 t/m 30.06.2009

15% van 01.07.2009 t/m 31.07.2009

10% van 01.08.2009 t/m 31.08.2009

Consolidatiedatum: 01.09.2009

Er moet rekening gehouden worden met een blijvende invaliditeit van 7% en een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5%.

Esthetische schade: tussen 2 / 7 en 3 / 7

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 1 augustus 2011 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is (‘Attest van onvermogen'). De veroordeelde verbleef in een opvangtehuis en er is sedert 10 juni 2011 ambtshalve geschrapt.

Volgens vonnis van 9/11/2010 werkte hij in een beschutte werkplaats, had twee kinderen ten laste en werd ambulant behandeld voor zijn alcoholproblematiek.

IV-2. Verzoeker is een zelfstandig café-uitbater. Hij heeft een exploitatieverzekering afgesloten met luik rechtsbijstand. Op 25 november 2010 deelt verzekeraar LAR mee: " Wij dienen u mee te delen dat er GEEN waarborg insolventie van toepassing is, zodat wij in dit kader geen tussenkomst kunnen verlenen."

Uit de contractbepalingen blijkt inderdaad dat de waarborg ‘onvermogen van derden' niet afgesloten is. (De procedurekosten werden wél betaald door LAR.)

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van ... 23.825,80, zijnde de hoofdsom verminderd met meerinspanningen en verlies economische waarde huishouden (schadeposten die conform de wet van 1/8/1985 niet in aanmerking komen voor een financiële hulp).

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

De voorgelegde stukken inzake het inkomstenverlies staven niet op overtuigende wijze het totaal gevraagde hulpbedrag van ... 8.696,91. Derhalve wijst de Commissie voor deze post een financiële hulp toe beperkt tot dat deel van de schade dat op afdoende wijze uit de fiscale attesten blijkt.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op ... 20.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van ... 20.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE