Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 24 april 2012 (België)

Date de publication :
24-04-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120424-10
Numéro de rôle :
M10-3-0491/7386

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 april 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120424-10&idxc_id=280683&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoeker werd op 9 oktober 2007 te ... opgeroepen omdat een onbekend persoon een klinker tegen een bus had geworpen. Toen zij ter plaatse kwamen bleek dat daar ook een vrouw aangevallen was door een persoon van vreemde afkomst. De heer Dave X. en zijn collega kregen de beschrijving en deden verder patrouille. Toen de persoon, Hrant Z., werd aange-troffen werd deze zeer agressief. Op zeker ogenblik begon Hrant Z. te bijten en te slaan. Verzoeker Dave X. kreeg tweemaal een vuistslag op zijn neus. Door deze agressieve handelingen en het toebrengen van vuistslagen werden beide verzoekers gekwetst.

II. Vervolging

Hrant Z. werd bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 18 juni 2008 geïnterneerd voor weerspannigheid (verzet met geweld of bedreiging) ten aanzien van beide verzoekers en voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan Dave X.. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan Dave X. euro 2.861,26 te betalen en aan Jan Van Deuren euro 250. Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

Uit het deskundig verslag van Dokter J. P. d.d. 11 februari 2008:

"Dave X. werd naar het St. Elisabeth ziekenhuis te ... overgebracht. Hij had geen neusbloeding opgelopen. Er was geen bewustzijnsverlies. Er was wel zwelling en pijn. Radiografische evaluatie toonde duidelijk een fractuur van het os nasale zonder dislokatie. Er werd een behandeling ingesteld met neusspray en betrokkene diende later een NKO- arts op te zoeken. Het NKO- onderzoek vertoonde geen opvallende afwijkingen.

Volgende graden en periodes van tijdelijke ongeschiktheid kunnen worden vastgesteld:

100 % tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 10/10/2007 tot en met 17/10/2007

25 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 18/10/2007 tot en met 31/10/2007

15 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/11/2007 tot en met 30/11/2007

10 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/12/2007 tot en met 31/12/2007

5 % tijdelijke fysische ongeschiktheid van 01/01/2008 tot en met 06/02/2008

Consolidatiedatum: 7 februari 2008. Betrokkene was op dat ogenblik 29 jaar. De blijvende fysische ongeschiktheid BI zonder meerinspanning of zonder economische implicatie bedraagt 1 %.

De esthetische schade bedraagt 1 op de schaal van 1 tot 7.

Er werd geen voorbehoud verleend."

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- In bovenvermeld vonnis staat: "Hrant Z., geboren te Armenië op ../../1976, alias Aimaxiane Z., thans zonder gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in België of in het buitenland, " en: "aan de burgerlijke partijen wordt het wettelijk minimumbedrag der RPV toegekend gelet op het verzoek van de beklaagde en zijn precaire financiële situatie."

- Vermits het vonnis niet aan de dader kon worden betekend werd het door gerechtsdeurwaarder J. E. betekend aan de Procureur des Konings.

- Verzoeker overhandigt de algemene en de bijzondere voorwaarden van de polis rechtsbijstand.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- administratie- en telefoonkosten euro 75,00

- verplaatsingskosten euro 75,00

- TAO moreel euro 492,50

100 % van 10/10/'07 t.e.m. 17/10/'07 = 7 d. x 25,00 = euro 175,00

25 % van 18/10/'07 t.e.m. 31/10/'07 = 13 d. x 6,25 = euro 81,25

15 % van 01/11/'07 t.e.m. 30/11/'07 = 30 d. x 3,75 = euro 112,50

10 % van 01/12/'07 t.e.m. 31/12/'07 = 31 d. x 2,50 = euro 77,50

5 % van 01/01/'08 t.e.m. 06/02/'08 = 37 d. x 1,25 = euro 46,25

- meerinspanningen euro 222,50

- economisch verlies huishouden euro 246,26

- BI euro 1.750,00

euro 2.861,26

- intresten euro 379,40

- rechtsplegingsvergoeding euro 375,00

ALGEMEEN TOTAAL euro 3.615,66

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten', ‘meerinspanningen' en ‘economische waarde huishouden' werden daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding .

2. Verzoeker vraagt een bedrag van euro 1.750 voor de BI (conform de oude indicatieve tabel). Rekening houdend met de leeftijd van verzoeker op het ogenblik van de consolidatie is dit de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Volgens de nieuwe indicatieve tabel bedraagt het bedrag: euro 1.925 (i.p.v. euro 1.750). Dit bedrag dient gehalveerd te worden. De Commissie komt dan aan: euro 1925 : 2 = euro 926,50.

3. Het betreft hier een arbeidsongeval. De Commissie kent enkel een financiële hulp toe voor de morele component van de schade.

De gevraagde materiële schade, zoals de administratie- en de verplaatsingskosten dienen ten laste genomen te worden door de arbeidsongevallenverzekeraar. Dat geldt evenzo voor de gevraagde rechtsplegingsvergoeding (RPV: in het kader van de rechtsbijstand). Indien de RPV door de Commissie zou worden uitgekeerd, komt dit bedrag niet ten goede aan de verzoeker, maar dient hij dit bedrag door te storten naar de maatschappij, wat in strijd is met artikel 31bis § 1, 5°, van de wet.

4. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen komt de Commissie tot volgende berekening:

- TAO moreel euro 492,50

- BI 1 % euro 962,50

euro 1.455,00

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.455.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 24 april 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS