Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 24 april 2012 (België)

Date de publication :
24-04-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120424-16
Numéro de rôle :
M10-3-0928/7620

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 13 augustus 2010, aangepast op 6 september 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120424-16&idxc_id=280699&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Verzoekster was op 31 juli 2007 als kassierster werkzaam in het Aldi-filiaal te ... . Op zeker ogenblik zag zij een persoon met een motorhelm op, over het poortje springen, waardoor zij in eerste instantie aan diefstal dacht. Vrij snel daarop kwam een tweede persoon met een helm op, vanuit de uitgang richting kassa gestapt. Toen verzoekster opmerkte dat de eerste persoon een revolver vasthield, besefte zij dat dit méér was dan een gewone winkeldiefstal. De persoon die als eerste binnenkwam kwam recht naar haar toe en richtte de revolver op haar, terwijl hij geld eiste. Verzoekster opende dan haar kassa en deed het kleingeld in een zakje. De overvaller hield een schoudertas open, waarin verzoekster het geld deponeerde. De tweede persoon bleef gedurende de ganse tijd bij de uitgang staan. Toen zij het geld hadden, vertrokken zij op een motor.

II. Vervolging

- Eerste beklaagde, Karim Z., werd op strafrechtelijk gebied bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 juli 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar; in hoger beroep tot 10 jaar maar met 10 jaar terbeschikkingstelling van de Regering. Nico W. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Beide daders werden veroordeeld om aan verzoekster euro 2.014,45 te betalen, provisioneel.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 11 februari 2009 de burgerlijke vordering van verzoeker weerhouden.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 10 maart 2010 werden de daders solidair veroordeeld om aan verzoekster euro 1.007,75, definitief, te betalen.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Gerechtsdeurwaarder V.D.s. op 1 september 2010 een brief waaruit het onvermogen van Karim Z. blijkt. Deze is sedert 29 april 2010 ingeschreven in de gevangenis te ... . Hij is nog steeds gedetineerd. De uitvoeringsmogelijkheden zijn nihil.

- Nico W. is in de praktijk gekend als iemand lastens wie op geen enkele wijze kan worden uitgevoerd, aldus de gerechtsdeurwaarder. Ondertussen heeft Nico W.

euro 300 afbetaald (zie hierna punt IV. beoordeling).

- De polis rechtsbijstand Mercator werd afgesloten op 10 augustus 2004 met een geldigheidsduur van 1 jaar, dus vóór de feiten.

IV. Beoordeling door de Commissie

1. Het gaat hier om een arbeidsongeval. De vraag stelt zich of de arbeidsongevallenverzekeraar geen tussenkomst verleend heeft. Conform de rechtspraak van de Commissie wordt er bij arbeidsongevallen slechts rekening gehouden met de morele schade en de eventuele esthetische schade. De advocaat van verzoekster schreef in de fax d.d. 19 maart 2012 dat zij hieromtrent uitleg zou verstrekken, wat niet gebeurd is.

2. Omtrent de polis rechtsbijstand bij Mercator deelde verzoekster in bovenvermelde reactie mee dat deze polis jaarlijks automatisch werd verlengd (polisnummer ...).

3. Zij liet tevens weten dat zij reeds tweemaal betaling mocht ontvangen van Nico W., voor een totaalbedrag van euro 300.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Verdaagt de zaak teneinde verzoekster toe te laten:

a. meer duidelijkheid te verstrekken omtrent de tussenkomst van de arbeidsonge-vallenverzekeraar

b. de algemene voorwaarden van de Mercator - verzekering over te maken

c. de Commissie op de hoogte te houden van de afbetalingen door de dader(s).

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 24 april 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS