Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 24 april 2012 (België)

Date de publication :
24-04-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120424-9
Numéro de rôle :
M90218/6542

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 12 maart 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120424-9&idxc_id=280682&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 november 2006:

"Volgens de gegevens van het onderzoek werd op 21 oktober 2006 de politie staande gehouden in de ... te ... omdat een persoon een andere zou bedreigd hebben, daarbij gebruik makend van een toestel waarvan de beklaagde liet uitschijnen dat het stroomstoten gaf. De portier en de eigenaar van dancing D... hadden de man in kwestie (de beklaagde) in bedwang kunnen houden. De beklaagde zou, onder bedreiging, met zijn zogezegd stroomstoottoestel in de hals van het slachtoffer, Michiel X., een GSM en een I-pod van het slachtoffer hebben afgenomen.

De politie stelde vast dat de beklaagde zwaar agressief was en tegenwerkte, hij was aan het roepen en het tieren. Bij de onderzoeksrechter legde de beklaagde wel een verklaring af die erop neerkomt dat hij de diefstal van de GSM en de I-pod bekende, dat hij op het ogenblik van de feiten onder invloed was van valium en cocaïne. Hij zegde dat hij drugsverslaafd was."

Kwalificatie:

A. "Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van Michiel X., een GSM en een I-pod, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben. Met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd bij nacht. Met de omstandigheid dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of de schuldige deed geloven dat hij gewapend was."

... .

Bovenvermeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Verzoeker legt een medisch attest voor van het AZ ... te ...: vaststellingen:

- bijtwonde ter hoogte van de linker kaak;

- serologisch geprikt: resultaat af te wachten.

- De kans op overdracht van infecties is reëel. Verzoeker dient regelmatig geprikt te worden.

III. Vervolging

Oscar Z. werd voor bovenvermelde feiten veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en onder voorwaarden. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan de ouders van verzoeker q.q. euro 750 te betalen voor morele schade.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De advocaat van verzoeker deelt in zijn schriftelijke reactie mee dat er totaal geen uitvoe-ringsmogelijkheden zijn.

- Uit de pleidooien is gebleken dat de dader arbeider is (was?) bij de stad .... Er werd gevraagd om afbetalingen te doen a rato van euro 50 per maand. De advocaat van de dader antwoordde hierop dat zijn cliënt onvermogend is en recentelijk zijn werk heeft verloren. Hij heeft bovendien nog andere schulden.

- De verzekeraar rechtsbijstand Euromex komt slechts tussen ingeval van een verkeers-ongeval.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade euro 750,00

- materiële schade (medische kosten) euro 60,36

euro 810,36

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Er werd door de burgerlijke partij (de ouders van verzoeker, op het ogenblik van de feiten nog minderjarig) een vergoeding van euro 1.000 gevraagd voor morele en materiële schade vermengd. In het vonnis staat: "de vraag kan gesteld worden in hoeverre de minderjarige Michiel X. in eigen naam materiële schade heeft kunnen lijden. Er kan hoogstens sprake zijn van morele schade in zijnen hoofde. Een vergoeding van euro 750 komt billijk voor.

De medische kosten werden niet door verzoeker gedragen maar wel door zijn ouders.

2. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen is de Commissie van oordeel dat aan verzoeker de gevraagde hulp voor morele schade kan toegekend worden: nl. euro 750.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 750.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 24 april 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS