Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Date de publication :
26-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120126-10
Numéro de rôle :
M10-3-0775/7524

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 juni 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-10&idxc_id=271145&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

- Verzoeker was op 17 juni 2007 samen met zijn vriendin te voet op weg naar de Vrijdagmarkt te ... naar hun wagen. Verzoeker ging wat voor en zou zijn vriendin tegemoet rijden. De vriendin werd echter lastig gevallen door een groepje jongeren van allochtone afkomst. Verzoeker stapte daarop uit zijn wagen en ging zijn vriendin halen. Hij kreeg echter een vuistslag in het aangezicht door één van de jongeren.

Verzoeker ging daarop terug naar zijn wagen, met zijn vriendin aan de arm. Deze laatste was echter totaal van streek, stapte opnieuw uit de wagen en ging op het groepje jongeren af om hen te vragen waarom dergelijk gedrag nodig was. Diegene die verzoeker had geslagen was intussen weggelopen en had plaatsgenomen in een wagen die daarop was weggereden.

Verzoeker belde daarop de 100-diensten en vroeg om dringende hulp.

Daarna ging hij opnieuw zijn vriendin halen en kreeg opnieuw een rake vuistslag in het aangezicht.

- Op dat ogenblik kwam een combiwagen aangereden (vermoedelijk ingevolge de oproep van verzoeker), waarna de jongeren wegliepen.

- Verzoeker deed teken aan de politie, stapte terug in zijn wagen en riep de politie hem te volgen, teneinde diens aanrander niet te laten ontsnappen. De combi volgde de wagen van verzoeker met loeiende sirenes. Aan een rond punt gekomen werd de wagen van verzoeker echter geramd door een andere combi. Drie politiewagens omsingelden kort daarop de wagen van verzoeker.

- Verzoeker en zijn vriendin werden onmiddellijk geboeid en hardhandig in de combi geplaatst, aldus het relaas van verzoeker. Volgens verzoeker had men hem, noch zijn vriendin, bevraagd omtrent wat er voorafgaand gebeurd was.

- Eens aangekomen in het politiekantoor ageerde het interventieteam volgens verzoeker op een ongepaste manier:

- hij zou aan de voeten uit de combi gesleurd zijn;

- eerst op de rug, later op de buik zou hij een 30-tal meter over de grond meegetrokken zijn door de politieagenten, totdat men hem hardhandig met het hoofd tegen de automatische poort van het politiekantoor zou gegooid hebben. Zijn trui en broek werden hierbij kapot gerukt, aldus verzoeker. Hij liep verwondingen aan de nek, de rug en het hoofd. (Zie medisch attest van Dr. De L.).

II. Vervolging

- Verzoeker liet bovenstaand relaas acteren in het PV ... LA. ...../07 d.d. 17/06/2007. Hij legde bij de onderzoeksrechter klacht neer met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en blijvend letsel als gevolg en wegens slagen en verwondingen door leden van het politiekorps.

Verzoeker verzocht tijdens het gerechtelijk onderzoek nog aanvullende onderzoeksdaden.

- Bij beschikking van 29 juni 2009 besliste de Raadkamer te ... tot de buitenvervolgingstelling van de eerste inverdenkinggestelde inspecteur van politie, Tristan V.) door de raadkamer en van de tweede inverdenkinggestelde, onbekend, omwille van: "geen reden tot vervolging in hoofde van de eerste en van de tweede inverdenkinggestelden."

III. Gevolgen van de feiten

- Uit het attest van Dr. De L. blijken volgende letsels:

- ecchymosen ter hoogte van gelaat en hals en billen;

- hematoom aan het hoofd

- hematomen aan voorarmen, polsen en benen;

- schaafwonden aan armen en polsen;

Er staat: "onmogelijk te werken" en "gedesoriënteerd".

Oorzaken volgens de patiënt: aanranding Afrikanen - agressiviteit politie.

Patiënt was werkongeschikt van 18/06/2007 tot en met 22/06/2007.

- In het attest van de heer Luc A., chiropractor, d.d. 21 oktober 2009 staat: "dit attest bevestigt dat de heer X. bij mij in behandeling is geweest wegens persisterende nekklachten. De klachten lijken in verband te staan met een vechtincident met de lokale politie op 17 juni 2007 waarbij de man hardhandig werd aangepakt met zijn hoofd tegen een deur werd geduwd.... Een verdere formele begeleiding lijkt in de toekomst onvermijdelijk. In totaal worden 5 behandelingen voorgelegd."

- In het attest van Dr. Van D., AZ St. Lucas, d.d. 25 januari 2010 staat omtrent de behandeling het volgende:

- hervatten intensieve nekrevalidatie;

- goede nekergonomie;

- vermijden nekbelastende activiteiten;

- vermijden krachttraining op fitness.

- In het doktersattest van Dr. P. C. is er sprake van het intensief volgen van de nekschool.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Gelet op de buitenvervolgingstelling van de dader(s), is er geen mogelijkheid om de geleden schade te vergoeden.

- Verzoeker verklaart ter zitting dat hij een rechtsbijstandsverzekering heeft. Deze weigert echter tussen te komen. Verzoeker heeft de opgelopen schade aan de auto zelf bekostigd.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

1. Verzoeker legde klacht neer met burgerlijke partijstelling zowel tegen onbekenden wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en blijvend letsel als gevolg én wegens slagen en verwondingen door leden van het politiekorps.

2. Er volgde een beschikking d.d. 29 juni 2009 tot buitenvervolgingstelling (van de inverdenking-gestelde inspecteur van politie, Tristan V. door de raadkamer wegens onbekend blijven van de dader(s).

3. Ter zitting werd de vraag gesteld waarom verzoeker zich niet gericht heeft tot de Stad ..., werkgever van de politieagenten. Verzoeker kan ten aanzien van de Stad immers de burgerlijke aansprakelijkheid inroepen.

3. Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen: "De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier" wordt verzoeker gevraagd de Stad ... in eerste instantie aan te spreken.

3. De Commissie dient rekening te houden met bovenvermeld artikel en is van oordeel dat de Stad ... in eerste instantie dient aangesproken te worden. Deze laatste is niet strafrechtelijk maar wel burgerlijk verantwoordelijk voor zijn ondergeschikten, in casu zijn politieagent(en). Derhalve wordt aan verzoeker gevraagd in eerste instantie de Stad ... burgerlijk te dagvaarden.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Verdaagt de zaak teneinde verzoeker toe te laten zijn eventuele aanspraken te laten gelden opzichtens de Stad ....

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS