Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 februari 2014 (België)

Date de publication :
27-02-2014
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20140227-33
Numéro de rôle :
M12-5-1010

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 18 oktober 2012, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140227-33&idxc_id=297261&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 22 juli 2009 werd mevrouw Martine X., de moeder van verzoekster, te ... vermoord door haar ex-vriend, de heer Johan Z..

Half juni 2009 zette wijlen mevrouw X. een punt achter haar vijf jaar durende relatie met de heer Z.. Deze laatste kon de liefdesbreuk moeilijk verwerken en begon zijn ex-partner te stalken.

Toen mevrouw X. nog enkele persoonlijke spullen ging ophalen in de woning van Z., werd ze door hem gewurgd.

Onmiddellijk na de feiten pleegde de heer Z., die rechercheur was bij de federale politie, zelfmoord met zijn dienstwapen.

II. Vervolging

Bij beschikking d.d. 22 oktober 2010 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de strafvordering vervallen verklaard ingevolge het overlijden van de inverdenkinggestelde.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het verzoekschrift ontving verzoekster geen enkele vergoeding in dekking van de geleden schade. Ze beschikt niet over een verzekering.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 57.555:

- morele schade euro 20.000,00

- materiële kosten euro 10.675,00

- jaarlijks inschrijvingsgeld universiteit: euro 1.750,00

- boeken/cursussen universiteit euro 875,00

- huur kot van de universiteit euro 6.825,00

- vervoerskosten naar Leuven euro 1.225,00

- verlies aan levensonderhoud euro 26.880,00

euro 560 per maand x 96 maanden (= van

augustus 2009 tot en met augustus 2017,

d.i. de vermoedelijke datum van afstuderen) / 2

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32 van voornoemde wet.

Met betrekking tot de "erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene", worden luidens artikel 32, § 2, van de wet enkel de volgende bestanddelen van de schade in aanmerking genomen:

1° de morele schade;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten;

3° het verlies aan levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad

ten laste waren van het slachtoffer;

4° de begrafeniskosten;

5° de procedurekosten;

6° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

De Commissie merkt op dat materiële kosten (waarvoor om de toekenning wordt gevraagd van een hulp van euro 10.675) niet zijn opgenomen in de bovenstaande opsomming en bijgevolg niet voor de toekenning van een hulp in aanmerking komen. De advocaat van verzoekster wijst er echter op dat de kosten waarvoor in de voorliggende zaak onder de noemer ‘materiële kosten' een hulp wordt gevraagd, kosten van de opleiding van een kind betreffen en bijgevolg onder de notie ‘levensonderhoud' vallen.

De Commissie kan die zienswijze van de advocaat bijtreden.

Bij de concrete begroting van de toegekende hulp voor de schadepost ‘verlies aan levensonderhoud' neemt de Commissie in ogenschouw dat verzoekster geneeskunde studeert aan de KUL, een studierichting die hoge kosten met zich meebrengt. De overleden moeder van verzoekster was hoofdverpleegkundige en het is aannemelijk dat een deel van haar inkomen aan de opleiding van haar dochter Annelien besteed werd. Gelet op die factoren kent de Commissie voor ‘verlies aan levensonderhoud' in billijkheid een hulp toe van euro 25.000.

Met betrekking tot morele schade wenst de Commissie op te merken dat dergelijke schade onmogelijk kan goedgemaakt worden door een geldelijke tegemoetkoming. Het moreel leed dat een persoon ondervindt door het overlijden van een dierbare is niet in geld uit te drukken en valt niet te vergelijken met de waarde van welk tastbaar goed ook. Als men dan toch een vergoeding wenst toe te kennen, kan dat hooguit een vorm van troost zijn, een compensatie die tot doel heeft de pijn, de smart, het moreel leed te lenigen. Het gaat daarbij om een abstracte begroting van het leed. In de voorliggende zaak meent de Commissie, zich onder meer steunend op haar gebruikelijke rechtspraak in gelijkaardige dossiers, aan verzoekster een hulp te kunnen toekennen van euro 15.000.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 40.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 februari 2014.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE