Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 juni 2012 (België)

Date de publication :
27-06-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120627-24
Numéro de rôle :
M10-5-0361/7305

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 maart 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120627-24&idxc_id=285172&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tussen 18 september 1998 en 1 maart 2005 werd verzoekster te ... herhaaldelijk seksueel misbruikt en geslagen door haar stiefvader, de heer Ronny Z. (° 1951).

In tegenstelling tot haar zus Emmy, die dagelijks werd misbruikt, werd Silvie regelmatig misbruikt. Emmy offerde zichzelf vaak op teneinde haar twee jaar jongere zus Silvie te ‘sparen'.

Emmy en Silvie werden door hun stiefvader ook zwaar mishandeld (slagen met een houten stok; er werden sigarettenpeuken op hun buik uitgeduwd, met brandwonden tot gevolg; ze moesten bovenmatig veel karweien opknappen; er werd hen verboden naar toilet te gaan, enz.).

Carine Y., de moeder van de kinderen, keurde dit misbruik goed en had zelf seksuele betrekkingen met de heer Z. in het bijzijn van de kinderen, onder het mom van seksuele voorlichting!

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 27 juni 2006 werd de heer Ronny Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (verkrachting met behulp van geweld + aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging + toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan verzoekster) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar.

Op burgerlijk gebied werd hij samen met Carine Y. solidair veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 5.000 meer intresten aan mr. Charlotte V. in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over de toen nog minderjarige Silvie X..

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de heer Z., alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 28 maart 2007 werd de aan Ronny Z. opgelegde gevangenisstraf verhoogd tot zeven jaar. Op burgerlijk gebied werd het bestreden vonnis bevestigd, met dien verstande dat de schadevergoeding thans moest betaald worden aan mr. Koenraad D. te (i.p.v. mr. V.) als voogd ad hoc.

III. Gevolgen van de feiten

Ter zitting van de Commissie d.d. 31 mei 2012 deelde verzoekster mee dat ze geen therapie heeft gevolgd. Niettemin heeft ze nog psychische klachten.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De heer Z. betaalde éénmalig een bedrag af van euro 2.675.

Luidens het verzoekschrift werd geen gerechtsdeurwaarder ingeschakeld teneinde het sub II vermeld arrest uit te voeren, aangezien dit slechts nutteloze kosten met zich zou meebrengen: de heer Z. verblijft in de gevangenis en mevrouw Y. is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Ter zitting van 31 mei 2012 verklaarde verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie wat het bedrag van de gevraagde hulp betreft.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de aard, de ernst, de lange duur en de frequentie van de gepleegde feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de (zeden)feiten gepleegd werden door de stiefvader van het slachtoffer;

- de gevolgen voor verzoekster, zoals nader toegelicht ter zitting;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake seksueel misbruik van minderjarigen,

meent de Commissie in billijkheid een financiële hulp te kunnen toekennen van euro 10.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 10.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE