Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 juni 2012 (België)

Date de publication :
27-06-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120627-36
Numéro de rôle :
M11-5-0663/8270

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 juni 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120627-36&idxc_id=285189&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 17 augustus 2006 werd de heer Sead Y. (° 1978), de broer van verzoeker, te ... doodgeschoten door de heer Suad Z. (° 1969).

De heer Z. is de ex-echtgenoot van mevrouw Ismeta Y. (M11-5-0665), terwijl de heer Sead Y. haar tweede echtgenoot was.

Op voornoemde datum hadden beide mannen te ... een ontmoeting gepland om de recente problemen uit te praten welke nog bestonden tussen de heer Z. en zijn ex-vrouw Ismeta Y. (intussen gehuwd met Sead Y.).

Sead Y. was toevallig vergezeld van een vriend (de heer V.) die hij een lift wou geven en die ongevraagd meereed naar .... Aldaar kwam het tot een woordenwisseling, waarna de dader geheel onverwacht een pistool uit zijn broekzak haalde en met meerdere kogels de vluchtende Sead Y. doodschoot. Ook de heer V. werd meermaals beschoten, maar hij overleefde de schietpartij.

II. Vervolging

Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 29 mei 2010 werd de heer Suad Z. wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als doodslag) veroordeeld tot 25 jaar opsluiting.

Bij arrest d.d. 25 februari 2011 werd hij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 2.500 (zoals gevorderd) meer intresten aan verzoeker.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn brief van 17 juni 2011 deelde de raadsman van verzoeker mee dat het onmogelijk is om gelden te recupereren bij de dader: hij zit reeds vijf jaar in de gevangenis en heeft geen bezittingen.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoeker niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 2.900:

- morele schade: euro 2.500,00 (cf. arrest d.d. 25.02.11)

- rechtsplegingsvergoeding: euro 400,00 (idem)

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Zich steunend op de door haar gehanteerde tarieven in analoge dossiers, meent de Commissie dat de gevraagde hulp voor de morele schade geenszins overdreven is.

Aangezien ter zitting is gebleken dat het ereloon van de raadsman tot op heden door geen enkele instantie of verzekering ten laste werd genomen, komt het gepast voor om de gevraagde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.900.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE