Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 28 februari 2012 (België)

Date de publication :
28-02-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120228-15
Numéro de rôle :
M10-1-1115/7710

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 oktober 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120228-15&idxc_id=274514&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Toen verzoeker op 7 mei 2005 in zijn wagen zat, werd hij benaderd door een prostitué. Op haar vraag of hij zin had antwoordde verzoeker negatief. De vrouw ging verder maar kwam 5 minuten later terug. Ze stelde hem dezelfde vraag. Toen verzoeker opnieuw weigerde, smeet de prostitué ammoniak in zijn gelaat. Ze riep er een man bij die in de wagen stapte en de gsm van verzoeker ontvreemdde.

De daderes is niet aan haar proefstuk toe. Eerder viel zij een politieagent aan gebruik makend van een bijtende vloeistof.

II. Vervolging

Bij arrest dd. 8 maart 2006 van het Hof van Beroep te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van de genaamden Danny Z. (° 1970) en Talia W.

(° 1964) en waarvoor zij, respectievelijk, veroordeeld werden tot 4 en 5 jaar gevangenisstraf:

"Verdacht van: te ... op 7 mei 2005:

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd;

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van X. Eric, een GSM Sony-Ericson, die hem niet toebehoorde, bedrieglijk weggenomen te hebben, de diefstal gepleegd zijnde onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde omstandigheden, namelijk bij nacht, door twee of meer personen, de schuldige om de diefstal te plegen of zijn vlucht te verzekeren, gebruik gemaakt hebbende van weerloosmakende of giftige stoffen, het geweld of de bedreiging, een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid, ten gevolge gehad hebbend."

Op burgerlijk vlak werden bij eindvonnis dd. 23 maart 2010 van de rechtbank van 1ste aanleg te ... Z. en W., beiden bij verstek, solidair veroordeeld tot betaling aan verzoeker de som van euro 8.321,78 meer de intresten en een RPV van euro 500.

- medische kosten euro 1.384,53

- T.A.O. euro 1.987,25

- B.A.O. (3% x euro 1.650) euro 4.950,00

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige prof. dr. W. Jacobs in zijn verslag van 24/07/2006:

" Eric X., °31.01.1966, werd op 07.05.2005 het slachtoffer van een geweldpleging waarbij er een chemische substantie (ammoniak) in zijn gelaat werd gegooid en waarbij hij een ernstige verbranding van het rechteroog opliep.

Betrokkene is hiervoor tot op heden nog steeds in behandeling bij een oogarts. Zijn actuele gezichtsscherpte thv het rechteroog bedraagt 7/10. Betrokkene gebruikt een leesbril en een zonnebril bij fel licht.

Uit de ter beschikking gestelde medische stukken blijkt er een belangrijke beschadiging te bestaan thv het hoornvlies van het rechteroog. De toestand lijkt heden gestabiliseerd te zijn maar de behandelend en geconsulteerde oogarts maken de nodige reserves naar de toekomst toe (o.a. opfIakkering van de ontsteking en vaatingroei in het hoornlies). Een heropflakkering van de

ontstekingsreactie kan de visus in belangrijke mate aantasten.

Heden klaagt betrokkene nog van droogte, pijn en zandgevoel thv het rechteroog. Betrokkene is ook sneller moe en kan zich moeilijk concentreren. Betrokkene klaagt van een verminderde visus (actueel bedraagt deze links en rechts 7/10) waarvoor hij nu een bril draagt.

Verder zijn er milde psychische klachten (vooral frustratie gerelateerd, zowel naar zijn financiële problemen als de persisterende oogklachten toe).

Naar aanleiding van de litigieuze feiten heeft betrokkene zijn oorspronkelijk werk (bouwvakker) moeten stopzetten. Hij volgt nu een opleiding gezinswetenschappen doch het studeren gaat hem moeilijk omwille van snel moe zijn en concentratiestoornissen.

De graden en duur der tijdelijke werkonbekwaamheid (TWO) kunnen als volgt bepaald worden:

100% TWO van 07.05.2005 tot 31.05.2005

60% TWO van 01.06.2005 tot 30.06.2005

40% TWO van 01.07.2005 tot 19.07.2005

25% TWO van 20.07.2005 tot 10.08.2005

15% TWO van 11.08.2005 tot 31.10.2005

10% TWO van 01.11.2005 tot 31.12.2005

5% TWO van 01.01.2006 tot 28.02.2005

3% TW'O van 01.03.2006 tot 07.05.2006 (datum van consolidatie)

De consolidatiedatum is onder voorbehoud voor een mogelijke opflakkering van de ontsteking en eventuele vaatingroei in het hoornvlies. Mocht dit alsnog in de toekomst optreden dan zal dit aanleiding geven tot een hoger blijvende werkongeschiktheid (vide infra) en dient de mogelijkheid van de noodzaak tot een hoornvliestransplantatie in overweging te worden genomen.

Er is heden een blijvende arbeidsongeschiktheid van 3 (drie) percent.

Er zal gedurende lange tijd (vermoedelijk jaren) noodzaak zijn tot het gebruik van oftalmologische medicatie. "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarders laten weten dat Danny Z. van ambtswege is afgevoerd en geen gekende verblijfplaats heeft. Talia W.is ingeschreven op een adres hoewel er van haar geen spoor wordt aangetroffen. Het blijkt een gebouw in slechte conditie te zijn in een ‘slechte buurt van Sint-Jans-Molenbeek'. Uitvoering wordt uitgesloten geacht.

IV-2. Verzoeker heeft enkel een familiale polis afgesloten bij MERCATOR (geen luik rechtsbijstand).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 11.822,03.

- hoofdsom volgens vonnis van 23/03/2010 euro 8.321,78

- RPV euro 500,00

- uitvoerings-, betekeningskosten euro 473,86

- intresten euro 2.526,39

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 9.295.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 9.295.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 28 februari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET