Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 28 november 2012 (België)

Date de publication :
28-11-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
8 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121128-9
Numéro de rôle :
M10-1-0326

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 maart 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121128-9&idxc_id=295071&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten en medisch-psychische gevolgen:

Volgens het deskundigenverslag dd. 10 augustus 2009 van dr. Johanna W.:

" 2. ONDERZOEK VAN WESLEY X.

Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis

Wesley is geboren op ../../1993. Hij is de derde oudste in een gezin met 5 kinderen. Er is Paul, Jack, Wesley, Jonathan (11 jaar) en Jessica (8 jaar).

Hij vertelt dat zijn vader Mark X. invalide is en zijn moeder Marie Y. werkt bij J. F..

Hijzelf volgt BUSO onderwijs type 3 opleidingsvorm 3, dus voor de gewone werkplaats, dit sinds oktober 2008. In de lagere school volgde hij bijzonder lager onderwijs.

Medisch weerhouden we dat hij eenmaal zijn arm gebroken heeft en dat hij een tijdlang Risperdal nam omwille van agressieregulatieproblemen.

Het relaas van de feiten

Hij vertelt dat zijn beide ooms, Louis en Francis, beide broers van zijn vader, seksuele handelingen op hem gesteld hebben. Hij zegt dat het moet gebeurd zijn toen hij ongeveer 8 jaar was. Dat hij bij zijn nicht sliep en dat zijn oom toen gekomen is en dat met hem gedaan heeft.

Hij brengt een erg verward verhaal. Er is weinig eenheid in te bekennen.

Hij brengt wel aan en hij toont het ook met sensomotorische bewegingen, dat een van zijn ooms de hand op zijn mond hield en zelfs een zakmes tegen zijn keel gehouden heeft en zijn geslacht tussen zijn benen gestopt heeft. Hij zegt: "Ik was half aan het slapen maar ik werd er wakker van. Ik ben daarna op de zetel gaan slapen. Mijn mama heeft gezegd wat doe jij hier? Waarom lig jij hier? Maar ik heb niets gezegd. Maar de overburen moeten iets gezien hebben."

Hij is een jongen die heel moeilijk een coherent verhaal kan brengen. Hij vertelt in flarden. Hij praat onduidelijk en springt van de hak op de tak. Hij vertelt dat zijn oma en opa, dus de ouders van zijn vader, daar ruzie over hebben want dat zijn opa het niet gelooft en zijn oma wel.

Gevolgen van de feiten

Hij zegt zelf dat hij erg veel schrik heeft in het donker sinds dat alles gebeurd is, dat hij er vroeger van droomde en niet goed kon slapen. Dat dit nu beter is.

Dat hij soms denkt dat zijn oom hem zal slaan als hij hem zou tegenkomen. En dat zijn vader en zijn moeder heel goed voor hem zorgen en hem steunen. Hij zegt dat zijn vader partij trekt voor hem en niet voor zijn broers.

Hij vertelt verder dat hij goede vrienden heeft op school en later in een bejaardentehuis wil werken.

Testpsycholoqisch onderzoek

We zien een zwak begaafde licht mentaal gehandicapte jongen met in de voorgeschiedenis heel wat gedragsmoeilijkheden waarvoor zelfs gedragsregulerende medicatie werd ingezet. Er is een verhaal van seksueel misbruik, eenmalig door Louis en meerdere malen door Francis.

Hij geeft aan er nu nog angstig door te zijn.

In de zinnenaanvultest zien we dat het een jongen is die moeite heeft om zaken te verwoorden en te vertellen. Hij maakt onvolledige zinnen en schrijft heel veel taalfouten. Hij is heel erg positief over zijn ouders. "Ik vind dat mijn vader voor me altijd klaar staat"

Ook over zijn mama is hij erg positief. Hij schrijft "ze staat ook altijd voor mij klaar. We komen goed overeen."

Hij heeft heel veel wraakgevoelens naar de daders toe. "Eens zal ik hem willen laten boeten voor wat hij heeft gedaan", schrijft hij. En hij is duidelijk nog bezig met wat hem overkomen is.

Er zijn geen eet- en slaapproblemen.

Besprekinq

Wesley X. is het slachtoffer geweest van seksueel misbruik door twee ooms. Er zijn geen fysieke letsels te weerhouden. Qua psychische letsels zien we een lichte posttraumatische stressstoornis met wat angstproblemen die toch over lange tijd blijven bestaan.

Verder zien we dat het een jongen is met heel wat agressie regulatie problemen, reeds van in het verleden. Reeds in de lagere school nam hij daarvoor medicatie. De combinatie met een trauma is natuurlijk niet echt gunstig. Inzichtelijke therapie is erg moeilijk. Het is een jongen met een beperkt intellectueel vermogen, rand licht mentale handicap in een zwak pedagogisch milieu maar met blijkbaar wel heel wat ondersteuning van vader en moeder.

In het verleden was er gedurende 2 jaar een tussenkomst van de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg met therapeutische interventies.

Wesley geeft aan dat hij hierdoor wat minder angstig geworden is en agressief.

Op heden geen medicatie.

We weerhouden een invaliditeit van 5% omwille van een chronische verlopende posttraumatische stressstoornis.

Er is voorbehoud voor de toekomst, in de zin dat bij nieuwe traumata of Iife events die stresserend zijn mogelijk therapeutische interventies kunnen nodig zijn, evenals medicatie. ."

Geactualiseerd deskundigenverslag dd. 2 juli 2012 van dr. Jan V.:

" Hij is geboren op ../../93, is op het ogenblik van het onderzoek nog 18 jaar en woont nog bij zijn

ouders in de ...straat in ....

Hij volgde de opleiding in het buso voor grootkeuken tot 2011. Nadien ging hij werk zoeken en

werkte in een pralinefabriek op de Gierlesteenweg in ..., nadien werkte hij in het café

T... gedurende 2 weken en sinds een aantal maanden is hij nu werkloos zonder inkomen. Zou wel bij het OCMW in budgetbeheer zijn omdat hij wilde alleen gaan wonen. Nu helpt hij mee in het huishouden maar heeft het daar moeilijk mee. De reden hiervoor is dat er vaak ruzie thuis is over de feiten met de ooms, Francis en Louis. Moeder gelooft de feiten niet in tegenstelling met vader.

Regelmatig gaan zijn beide ouders bij deze twee op bezoek in de gevangenis en nadien zijn er dan conflicten thuis. Wesley heeft 4 maanden een vriendin gehad die zwanger was van hem, maar het werd een miskraam. Men heeft hem er van verdacht zijn vriendin mishandeld te hebben om zo de miskraam uit te lokken. Nu zit hij vooral thuis, gaat nauwelijks uit, soms met vrienden in Mol. Hij zou

geen drugs gebruiken soms grijpt hij naar de "fles".

De feiten gebeurden toen hij slechts 8 jaar was en wanneer hij bij zijn grootmoeder langs vaderskant ging helpen. Hij deed dit samen met zijn broer Jack, die echter in een andere kamer sliep. Het verhaal is dan dat hij wakker werd wanneer zijn oom Francis met zijn geslacht aan 't spelen was. Hij nam in die tijd Risperdal voor agressieregulatie en daarom sliep hij ook vast. Oom Francis zou ook een zakmes op zijn keel gehouden hebben om hem het zwijgen of het roepen te beletten.

Wesley weigerde wel om iets bij zijn oom te doen. Verder vertelt hij nog dat hij ooit is vastgebonden geweest op een stoel door diezelfde oom Francis en opnieuw zou hij dan Risperdal genomen hebben. Op dat ogenblik zouden de buren iets hebben opgemerkt en zou er een aanklacht gebeurd zijn en zou de bal aan 't rollen geraakt zijn. Waarschijnlijk was hij toen 12 jaar en werden de broers naar ... gebracht voor onderzoek en ondervraging. Na de feiten ging hij op internaat op H. en volgde les overdag in Den B. . Volgens Wesley zou zijn oom Louis niets gedaan hebben bij hem.

De gevolgen van deze feiten zijn voor hem dat hij lange tijd schrik heeft gehad van zijn vader en andere oudere mannen. Soms ligt hij er nu nog van wakker en kan moeilijk inslapen. Hij heeft schrik dat zijn ooms zouden vrijkomen en hem opzoeken. Oom Francis zou dreigbrieven geschreven hebben naar moeder en naar zijn zusje Ceska (peteking van oom Francis)

Bespreking: Het meest opvallende bij deze man is zijn minder begaafdheid en de incoherentie waarmee hij het verhaal vertelt. In het relaas over de feiten is zeker de waarheid verscholen maar kan met moeite hieruit gedistilleerd worden. Zijn relaas heeft zeker een grond van waarheid maar de precieze feiten zijn niet duidelijk. Zo zegt hij dat zijn oom Louis bij hem niets gedaan heeft in tegenstelling met relaas dat hij eerder gaf aan collega Wieme. Deze moeilijke expressie van de feiten ligt zeker niet in de feiten op zich maar zijn gelegen in een aangeboren zwakte van deze man. Hij blijft kampen met een licht posttraumatisch stressstoornis, zich uitend in slecht slapen, piekeren en angsten als het thuis over de feiten gaat. In de toekomst zullen deze angsten verder blijven bestaan maar zullen zijn functioneren minder nadelig beïnvloeden dan zijn mentale handicap. In vergelijking met de bevindingen van collega Wie me schat ik de invaliditeit van het zelfde niveau als in augustus 2009. "

II. Vervolging

II-1. Bij arrest dd. 29 maart 2006 van het Hof van Beroep te ... werd Francis X. ("de eerste") veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en werd de internering van Ludovicus X. ("de tweede") bevolen, onder meer:

" BEKLAAGD VAN:

DE EERSTE,

A)

Het misdrijf dat beschouwd wordt als verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van het kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet had bereikt, met de omstandigheid dat het kind geen volle tien jaar was op het ogenblik der feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

A.1. Te ... en te .... tussen 01/01/2001 en ../../2001. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

A.2. Te ..., tussen 01/01/2001 en ../../2002. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Jack, geboren te ... op ../../1992.

A.3. Te ..., tussen 01/01/2001 en 19/11/2002. meermaals. op niet nader bepaalde tiidstippen.

op de persoon van X. Wesley, geboren te ... op ../../1993.

A4. [...]

B) [...]

C)

Het misdrijf dat beschouwd wordt als zijnde verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, door een daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook,die gepleegd wordt op de persoon van het kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

C.l. Te ... en te .... tussen ../../2001 en 19/11/2002. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

C.2. Te ..., tussen ../../2002 en 19/11/2002, meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

op de persoon van X. Jack, geboren te ... op ../../1992.

D)

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud op het ogenblik van de feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degene die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

D.1. Te ... tussen 01/01/2001 en 19/11/2002. meermaals, op niet nader bepaalde tiidstippen.

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991, X. Jack, geboren te ... op ../../1992 en X. Wesley, geboren te ... op ../../1993.

D.2. [...]

E) [...]

F) [...]

G) [...]

DE TWEEDE,

H) Te ... tussen ../../1998 en 23/09/1998. meermaals. op niet nader bepaalde tijdstippen.

Het misdrijf dat beschouwd wordt als verkrachting met behulp van geweld, zijnde elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, gepleegd te hebben op de persoon van het kind X. Paul dat geboren te ... op ../08/1991, met de omstandigheid dat het kind geen volle tien jaar was op het ogenblik der feiten;

I)

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud op het ogenblik van de feiten, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degene die over het slachtoffer gezag hebben,

namelijk:

I.1. [...]

I.2. Te ..., tussen ../../1998 en 14/04/2003. meermaals. op niet nader bepaalde tiidstippen,

op de persoon van X. Paul, geboren te ... op ../../1991.

J. [...]

K. [...]

Dit arrest verwierf kracht van gewijsde op strafrechtelijk gebied (schrijven parket-generaal).

II-2. Bij vonnis dd. 23 december 2009 van de correctionele rechtbank te ..., ter afhandeling van de burgerlijke belangen, werden Francis X. en Ludovicus X. in solidum veroordeeld tot betaling aan:

- de h. en mevr. Marc X. en Marie Y. beiden de som van euro 1.000 wegens morele schade;

- de h. Paul X. de som van euro 5.500;

- de h. en mevr. Marc X. en Marie Y. q.q. hun kinderen Jack en Wesley X., telkens de som van euro 5.500;

meer de intresten, meer een RPV van euro 1.100.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterend gerechtsdeurwaarder deelt mee dat uitvoeringspogingen geen zin hebben; beide veroordeelden verblijven al enkele jaren in de gevangenis.

III-2. Verzoeker (en zijn ouders) verklaren dat zij geen verzekering hebben afgesloten die de schade kan dekken resulterend uit de voorgebrachte feiten.

IV. Begroting van de schade door verzoeker

Verzoeker vraagt een hulp van euro 5.500 meer de intresten, conform het vonnis van 23 december 2009.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Wat de hoofdsom betreft gaat de Commissie, alle omstandigheden in acht nemend en naar billijkheid oordelend, akkoord om het gevraagd hulpbedrag van euro 5.500 zonder meer toe te kennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 5.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 28 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET