Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 3 oktober 2012 (België)

Date de publication :
03-10-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121003-9
Numéro de rôle :
M11-5-0458/8152

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 mei 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121003-9&idxc_id=292634&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Tussen 13 juli 2008 en 17 juni 2010 werd verzoekster te ... het slachtoffer van diverse gewelddaden, gepleegd door haar ex-vriend, de heer Dirk Z.. Het betrof meer bepaald:

- belaging: meermaals van 13 juli 2008 tot en met 22 december 2008, en op 25 februari 2009;

- binnendringen in de privé-woning van verzoekster op 22 december 2008, gepaard gaand met bedreigingen en verwijten t.a.v. verzoekster;

- toebrengen van slagen op 13 juni 2009 (vuistslag + bij de keel grijpen) en op 17 juni 2010 (slagen op hoofd en schouder na een ruzie);

- het uiten van bedreigingen op 22 december 2008 (gebaar met de hand van oversnijding van de keel als ze niet bij hem wil blijven) en op 13 juni 2009 (bedreiging dat ze niet meer uit zijn handen zou geraken).

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 27 december 2010 werd de heer Dirk Z. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden (met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar) en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de provisionele som van euro 600,46 meer intresten aan verzoekster: euro 100,46 voor ziekenhuiskosten + euro 500 voor morele schade.

Blijkens een door de griffie afgeleverd attest verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Ingevolge de slagen d.d. 13 juni 2009 en 17 juni 2010 liep verzoekster slechts lichte verwondingen op (contusies in het aangezicht, ecchymosen t.h.v. de hals).

In het medisch attest van Dr. K. E. (huisarts) d.d. 22 juni 2009 lezen we: "Patiënte vertoont ernstige angststoornis na bedreigingen en fysieke agressie van haar ex-vriend (zelfs na herhaaldelijk klacht bij politiediensten). Gestoord slaap- en eetpatroon, ontregelde diabetes, hypertensie-opstoten, etc.  deze toestand geeft mijn patiënte zowel fysisch als psychisch een zodanige "krak" dat zij binnenkort zal decompenseren."

Verzoekster verbleef van 18 juni 2010 tot en met 8 juli 2010 op de afdeling psychiatrie van het AZ Sint-B. te ... (zie medisch verslag van Dr. D. S. d.d. 19 juli 2010). Verzoekster kwam aldaar vooral schuilen voor haar ex-partner en had eigenlijk geen therapeutische hulpvraag.

Ter zitting van de Commissie d.d. 29 augustus 2012 gaf mevrouw Coralie S. (CAW ...) te kennen dat de psychologische problemen voortvloeiend uit de door Dirk Z. gepleegde feiten nog niet van de baan zijn en dat er in de toekomst zeker noodzaak zal zijn aan verdere professionele therapeutische begeleiding.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* In zijn schrijven d.d. 21 april 2011 deelde de raadsman van verzoekster mee dat de heer Z. geheel onvermogend is. Hij is ambtshalve afgeschreven sedert 31 augustus 2009 en heeft geen gekende woon- of verblijfplaats.

* Verzoekster beschikt over een familiale verzekering (Ethias). In het luik rechtsbijstand van de polis is een waarborg ‘onvermogen van derden' opgenomen (artikel 3.3.B), die als volgt luidt:

"Wij waarborgen de betaling, tot maximum 20 000,00 euro, van de vergoedingen in hoofdsom toegekend door een rechtbank ingevolge een schadegeval dat aanleiding gaf tot een vordering zoals omschreven in artikel 3.2.a). De waarborg komt slechts tussen na uitputting van alle rechtsmiddelen die er het voorwerp van uitmaken en voor zover de terugvordering van de schadevergoedingen, zelfs na gedwongen uitvoering, onmogelijk is en elke tussenkomst van een eventuele verzekeraar uitgesloten is.

Deze waarborg is niet van toepassing:

- bij stoffelijke schade voortspruitend uit een opzettelijke daad;

- wanneer de aansprakelijke derde niet geïdentificeerd is;

- indien het terug te vorderen bedrag lager is dan het bedrag van de vrijstelling voorzien in artikel 9.

Indien de aansprakelijke derde opnieuw vermogend wordt, kunnen wij ons verhaal slechts uitoefenen nadat de verzekerde volledig vergoed is."

In artikel 3.2.a) wordt het volgende bepaald:

"De waarborg behelst (...) ten einde: a) ten laste van een aansprakelijke derde vergoeding te bekomen van de door de verzekerde opgelopen schade als gevolg van een onder Titel I bedoelde gebeurtenis, zelfs indien de schade voortspruit uit een opzettelijke daad of zware fout van een derde."

In het licht van het zogenaamd subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5°, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen - luidens dit wetsartikel kan een financiële hulp worden toegekend onder de volgende voorwaarde: "De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier." - werd aan verzoekster gevraagd of Ethias in tussenkomst werd aangesproken op basis van de insolventieclausule, voorzien in artikel 3.3.B van de polis.

Ethias deelde op 5 juni 2012 laconiek mee dat de polis "(...) slechts een aanvang neemt op 27 april 2009. De meeste feiten dateren van voor deze datum."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 7.918,50, overeenstemmend met de schadevergoeding die zij provisioneel vorderde voor de Correctionele rechtbank te ...:

- materiële schade: euro 4.817,89

- schade aan woonst: euro 4.659,10

- kosten bestek: euro 66,55

- aankoop nieuwe sloten: euro 92,24

- ziekenhuiskosten: euro 100,46

- morele schade: euro 3.000,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Met betrekking tot de gevraagde hulp van euro 4.817,89 voor de materiële schade dient de Commissie op te merken dat deze schade betrekking heeft op feiten gepleegd op 10 april 2009. Nu de heer Z. niet werd vervolgd voor deze feiten, werd dit gedeelte van de vordering door de rechtbank als ongegrond afgewezen.

De Commissie wenst overigens te wijzen op haar vaste rechtspraak volgens dewelke als materiële kosten enkel die kosten worden beschouwd die rechtstreeks verband houden met het door de gewelddaad opgelopen letsel, zoals kledij die door de gewelddaad met bloed werd besmeurd, verplaatsingskosten naar ziekenhuis, dokters, kinesisten en apotheken, alsook diverse administratiekosten.

De posten ‘schade aan woonst', ‘kosten bestek' en ‘aankoop nieuwe sloten' vallen niet onder de materiële kosten en komen bijgevolg niet voor de toekenning van een financiële hulp in aanmerking.

Uit de neergelegde stukken alsook uit de mondelinge toelichting ter zitting verstrekt is duidelijk gebleken dat verzoekster jarenlang werd geterroriseerd door de heer Z. en dat zij hier een ernstig trauma heeft aan overgehouden.

Wat dat laatste betreft deelde mevrouw Coralie S. (CAW ...) mee dat verzoekster ter verwerking van dit trauma onmiskenbaar nood heeft aan een professionele therapie.

Voor de kosten van medicatie (verleden en toekomst) en toekomstige therapie meent de Commissie in billijkheid een hulp te kunnen toekennen van euro 2.000.

De gevraagde hulp van euro 3.000 voor morele schade is naar het oordeel van de Commissie zonder meer gerechtvaardigd, zodat dit bedrag kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 5.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 3 oktober 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE