Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 4 mei 2012 (België)

Date de publication :
04-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120504-6
Numéro de rôle :
M11-7-0194/8004

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 februari 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120504-6&idxc_id=282481&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

In zijn hoedanigheid van inspecteur van politie werd verzoeker op 17 juli 2008 te ... opgeroepen om te interveniëren aangezien de genaamde David Z. zich erg agressief gedroeg tegenover zijn familieleden.

Bij het overmeesteren brak verzoeker zijn vinger en scheurde zijn pees af. Ook werd zijn polshorloge beschadigd.

II. Vervolging

Bij beschikking dd. 19 december 2008 van de raadkamer van eerste aanleg te ... werd de strafvordering vervallen verklaard ingevolge de zelfdoding op 11 augustus 2008 van de inverdenkinggestelde.

III. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

Medisch verslag dd. 22/12/2010, dr. L. D.

" Huidige klachten

Regelmatig pijnopstoten ter hoogte van de rechter ringvinger, vooral bij koud weer.

Beperking in het grijpen.

Bewegingsbeperking, zeker bij reflexmatige handelingen.

Hij heeft moeite met de schietinstructies.

Hij is instructeur bij de schietoefeningen.

Hij doet alle mogelijke moeite om te camoufleren hoeveel pijn hij heeft aan zijn vinger.

Er is uitstralingspijn naar de arm door een chronische overbelasting van deze vinger.

De uitstralingspijn gaat door naar de elleboog en naar de schouder toe.

Bespreking

De heer X. was slachtoffer van agressie op het werk op 17/07/2008. Hij liep hierbij een letsel op ter hoogte van de rechter ringvinger. Er was noodzaak tot immobilisatie dmv spalk en nadien kinesitherapie.

Het dossier werd door GGD afgesloten met een BAO van 4%.

Betrokkene blijft klachten behouden ter hoogte van de rechter ringvinger onder de vorm van functieverlies en pijn. Hij is duidelijk gehinderd in zijn taak als instructeur schietoefeningen.

Op heden stellen we een functiebeperking vast en verminderde belastbaarheid van de ringvinger. Ook lichte overbelastingsproblematiek ter hoogte van elleboog en schouder.

Besluit:

Ten gevolge van het voorval van 17.06.2008 weerhouden wij volgende periodes van TAO:

100% van 17.07.08 tot 11.03.09

Volgende periodes van

- 100% van 17.07.08 tot 30.09.09 (o.a. immobilisatie dmv spalk)

- 50% van 01.10.09 tot 30.11.09

- 25% van 01.12.09 tot 31.01.10

- 10% van 01.02.10 tot 31.03.10

- 5% van 01.04.10 tot 16.07.10

Consolidatiedatum: 17.07.2010.,

met een blijvende invaliditeit van 4%

met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4%

Esthetische schade: inbegrepen in BI

Prothesen, orthesen : nihil

Hulp van derden : nihil

* * *

In het kader van de arbeidsongevallenreglementering in de overheidssector werd verzoeker onderzocht door Medex. De letsels werden geconsolideerd beschouwd op 13 januari 2009, geraamd op een blijvende werkongeschiktheid van 4 %.

* * *

Op de rechtszitting dd. 21 maart 2012 van de Commissie verklaart verzoeker dat hij zich na de feiten genoodzaakt zag om andere professionele taken te verrichten. Hij geeft thans les in Brussel. Hij acht zichzelf niet meer in staat om te interveniëren op straat.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De dader is overleden kort na de feiten.

IV-2. In het kader van de arbeidsongevallenreglementering in de overheidssector vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar de advocaatkosten en ontvangt verzoeker een jaarlijkse rente van euro 565,63 voor de blijvende werkonbekwaamheid.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt een financiële hulp van euro 11.456,25, samengesteld als volgt:

- TAO economisch verlies huishoudelijke arbeid: euro 4.200,00

- morele schade TAO: euro 3.306,25

100 % van 17.07.08 t.e.m. 30.09.09 : 75 d. x euro 25 = euro 1.875,00

50 % van 01.10.09 t.e.m. 30.11.09 : 61 d. x euro 12,50 = euro 762.50

25 % van 01.12.09 t.e.m. 31.01.10 : 62 d. x euro 6,25 = euro 387,50

10 % van 01.02.10 t.e.m. 31.03.10 : 59 d. x euro 2,50 = euro 147,50

5 % van 01.04.10 t.e.m. 31.08.07 : 107 d. x euro 1,25 = euro 133,75

- blijvende arbeidsongeschiktheid: euro 3.850,00

4 % x euro 962.50 per punt (34 j. bij consolidatie)

- materiële schade (polshorloge): euro 100,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Economisch verlies huishoudelijke arbeid' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 7.250.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 7.250.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 4 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET