Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 5 februari 2014 (België)

Date de publication :
05-02-2014
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20140205-15
Numéro de rôle :
M13-5-0942

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 oktober 2013, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140205-15&idxc_id=295247&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 31 mei 2008 werd verzoeker in dancing ‘De K...' te ... in het gezicht geslagen, vastgehouden en op de grond gesleurd. Vervolgens werd hij gestampt t.h.v. de keel, het gelaat en de borstkas, waarna hij het bewustzijn verloor.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 31 december 2012 werden de genaamden Sabit O., Erkut K. en Yalçin I. wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar (effectief t.o.v. O. en K., voorwaardelijk t.o.v. I.).

Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld tot betaling van de definitieve som van euro 97.775,73 meer intresten aan verzoeker.

De beklaagden tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis (de zittingsdatum voor het Hof van Beroep te ... is vastgesteld op 4 december 2013).

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker per ambulance overgebracht naar het AZ te ..., alwaar onder meer een dubbele onderkaakfractuur werd vastgesteld.

In zijn deskundig verslag d.d. 5 april 2012 weerhoudt Dr. De M. (aangesteld bij vonnis d.d. 7 februari 2011) de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 31.05.08 t.e.m. 01.10.08 (waarvan 9 dagen hospitalisatie)

50 % van 02.10.08 t.e.m. 31.12.08

30 % van 01.01.09 t.e.m. 30.05.10.

Er is consolidatie op 31 mei 2010, met een blijvende invaliditeit van 17% en een blijvende arbeidsongeschiktheid van 25 %.

De esthetische schade wordt geraamd op 3 op de schaal van 7.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Volgens de raadsman van verzoeker is er "sterke twijfel omtrent de solvabiliteit van de daders."

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering (DAS), maar de in de polis opgenomen waarborg ‘insolventie van derden' is niet van toepassing in geval van agressie (artikel 4.7 van de polis).

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 15.000.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

In het sub II vermeld vonnis d.d. 31 december 2012 werd voor de medische kosten een bedrag toegekend van euro 1.119,90: euro 61,44 voor ambulancevervoer + euro 636,76 voor medische en paramedische kosten + euro 421,70 voor apotheekkosten. Aangezien voor deze kosten de dringendheid wordt verondersteld (artikel 36, vierde lid), kan hiervoor zonder meer een noodhulp worden toegekend.

Daarnaast werd in datzelfde vonnis nog een bedrag van euro 7.839,30 toegekend ter dekking van de tandschade: euro 3.939,30 voor de herstelling + euro 3.900 voor een vernieuwing in 2026.

Wat dat laatste punt betreft is de Commissie van oordeel dat enkel de herstelling van de tandschade ( euro 3.939,30) als dringend kan beschouwd worden en dat bijgevolg enkel voor die schadepost een noodhulp kan worden toegekend. De kostprijs van euro 3.900 voor de vernieuwing komt niet voor de toekenning van een noodhulp in aanmerking.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven uiteengezet, kan aan verzoeker een noodhulp worden toegekend van euro 5.059,20.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een noodhulp toe van euro 5.059,20.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 5 februari 2014.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET