Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 7 january 2013 (België)

Date de publication :
07-01-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130107-13
Numéro de rôle :
M11-1-0566

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 juni 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130107-13&idxc_id=295213&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 31 mei 2009 floot verzoeker in zijn hoedanigheid van scheidsrechter een voetbalmatch die plaatsvond te ... . Toen speler Z. zijn tegenstander een duw gaf reikte verzoeker hem een gele kaart uit.

Z. stapte daarop naar verzoeker en diende hem een vuistslag op het linkeroog toe.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 21 december 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Abdellaziz Z.

(° 1976), verstekdoend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf:

"Te ... op 31 mei 2009:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Patrick; "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 582,51 meer de intresten en een RPV van euro 125.

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- medische kosten euro 24,23

- TWO moreel euro 172,50

- materiële schade: inkomsten 7 wedstrijden Pinkstertornooi x euro 20 euro 140,00

- economische waarde huishoudelijke arbeid euro 120,78

III. Gevolgen van de feiten

Volgens de overgelegde medische attesten van dr. J. T. was er een zwelling ter hoogte van de maxillaire regio links vastgesteld en klaagde verzoeker over pijn ter hoogte van de orbitarand.

TWO moreel

75% van 31/05/2009 t/m 05/06/2009

50% van 06/06/2009 t/m 09/06/2009

20% van 10/06/2009 t/m 11/06/2009

Blijvende arbeidsongeschiktheid: geen

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 17 februari 2011 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde heeft geen gekende verblijfplaats en is ambtshalve geschrapt.

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

Ter rechtszitting dd. 5 december 2012 licht verzoeker toe dat hij vrijwillig en op eigen risico gescheidsrechterd had in een match van een liefhebberstornooi dat niet onder de auspiciën van de Koninklijke Belgische Voetbalbond georganiseerd was.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 582,51 meer de RPV van euro 125, conform het vonnis van 21 december 2010.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De post ‘economische waarde huishoudelijke arbeid' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 585.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 585.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 7 januari 2013.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET