Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 juni 2012 (België)

Date de publication :
08-06-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120608-8
Numéro de rôle :
M11-7-0590/8219

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Vrzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 juni 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 33,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120608-8&idxc_id=283152&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Op 14 oktober 2005 omstreeks 22u 30 stapte verzoeker samen met zijn schoonbroer over straat toen zij geconfronteerd werden met een 10-tal jongeren van Turkse afkomst, tussen 10 à 15 jaar, gewapend met stokken en stenen. Verzoeker maande de jongeren aan tot kalmte. De jongeren liepen verder tot één van hen riep dat er een man op komst was.

Verzoeker draaide zich om en zag een man naderen, gewapend met een jachtgeweer. Verzoeker zei tegen zijn schoonbroer "Kom, we gaan hier gauw weg" en wilde daartoe aanstalten maken toen hij door een geweerschot geraakt werd in het linkerbeen.

Verzoeker heeft dan al hinkelend op het andere been de inkomhall van een huis bereikt.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 19 juni 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de genaamde Paul Z. (° 1953) voor het plegen van deze en andere feiten veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf met uitstel gekoppeld aan bepaalde voorwaarden en op burgerlijk vlak tot betaling aan verzoeker de som van euro 76.979,52 meer de intresten en een RPV van euro 1.000.

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- kledijschade euro 125,00

- medische kosten euro 4.692,02

- TWO moreel euro 12.037,50

- B.A.O. (33% x euro 1.750) euro 57.750,00

- esthetische schade (3,5/7) euro 2.250,00

Het vonnis bekwam strafrechtelijk kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. B. Van N. in zijn verslag

" De heer X. Mohamed was het slachtoffer van een geweldpleging op 15/10/2005, schotwonde in het rechter been met destructie van het proximale rechter onderbeen.

De kogel werd verwijderd.

Er gebeurde ook een osteosynthese.

Verblijf in het Middelheimziekenhuis tot klaarblijkelijk 26/01/2006.

Het osteosynthesemateriaal werd na een jaar verwijderd.

Er was ook een zenuwletsel, nervus fibularis, uiteindelijk is dit vrij goed geheeld en er zijn hiervan nog beperkte sekwelen.

Er blijft nog een belangrijke destructie van de knie met ook valgusafwijking.

Er blijft verlittekening.

Uiteraard is er ook een beduidende psychische repercussie.

Er kan geconsolideerd worden.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

100% van 15/10/2005 t/m 14/10/2006

50% van 15/10/2006 t/m 31/03/2007

Consolidatiedatum: 01/04/2007

Blijvende arbeidsongeschiktheid: 33 %

Esthetische schade: 3,5 / 7

Voorbehoud bij consolidatie:

Voorbehoud bij consolidatie voor eventuele verdere heelkunde op rechter onderbeen zoals een osteotomie, ook voor toename van posttraumatische knieartrose en de eventuele latere behandelingen hiervoor zoals het heelkundig plaatsen van een knieprothese. "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De veroordeelde verrichtte kort na het tussengekomen vonnis een eenmalige betaling van

euro 3.150. Nadien werd hij toegelaten tot het systeem van collectieve schuldenregeling.

Bij vonnis dd. 29/09/2010 van de arbeidsrechtbank te ... werd hem een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd. Op grond daarvan werd aan verzoeker een dividend van euro 475,94 uitgekeerd. Ergo: in totaal werd euro 3.625,94 geïnd.

Voor de duurtijd van 5 jaar wordt nog een bedrag van euro 85 per maand aan de schuldeisers ter beschikking gesteld. Verzoeker wijst er op dat het totale bedrag aan dividenden dat hij op deze wijze nog kan verwerven, slechts marginaal zal zijn t.o.v. de totaliteit van de geleden schade.

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

Voor de feiten was verzoeker taxichauffeur. Thans is hij werkloos.

Als gevolg van de feiten ontvangt hij een invaliditeitsuitkering (66%) van ca. euro 1.000 per maand.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp, begroot op de hoofdsom van euro 76.979,52 toegekend bij vonnis van 19/06/2009, vermeerderd met euro 1.000 procedurekosten (RPV), het totaal geplafonneerd tot euro 62.000, zijnde het wettelijk maximumbedrag (artikel 33, §2, W. 1/08/1985).

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, dient de Commissie bij de toekenning van de hulpbedragen rekening te houden met het door de verzoeker genoten aandeel van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling ( euro 3.625,94).

De Commissie stelt evenwel vast dat de cijfermatige waardering van de voorgebrachte schadeposten dermate hoog oploopt dat het totaal bedrag daarvan het wettelijk maximum van euro 62.000 (artikel 33, §2 van de wet) overstijgt, zelfs na aftrek van het geïnde dividend.

Rekening houdende met de ernst van de feiten en de door verzoeker opgelopen schade, meent de Commissie, in billijkheid oordelend, dat hem het wettelijk maximumbedrag van euro 62.000 dient te worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 62.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 juni 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET