Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Date de publication :
08-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120308-20
Numéro de rôle :
M50537/4192

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 juni 2005 waarbij de verzoekers q.q. om de toekenning hebben gevraagd van een financiële hulp wegens feiten gepleegd op Dilana (en Charona).Wet / 1985-08-01 / 31,3° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-20&idxc_id=277212&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

De minderjarige kinderen van verzoekers, Charona X. en Dilana X., waren slachtoffer van seksueel misbruik gepleegd door hun buurman, Willy Z..

Zowel Charona X. als Dilana X. zouden door Willy Z. verkracht zijn.

II. Vervolging

- Verzoekers legden op 10 september 2002 klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter wegens:

1. "te ... op 11 augustus 2002:

- verkrachting, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, gepleegd op de persoon van een minderjarige die geen volle tien jaar oud is, met name Charona X.;

- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar, met name op Charona X.."

2. "te ... in de niet verjaarde periode tot en met 11 augustus 2002:

- verkrachting, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, gepleegd op de persoon van een minderjarige die geen volle tien jaar oud is, met name Dilana X..

- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar, met name op Dilana X.."

- Uit PV nr. .../2002 en .../2002 blijkt dat de feiten door Willy Z. t.a.v. Charona gepleegd werden; de feiten t.a.v. Dilana werden door Willy Z. ontkend PV nr. .../2002. In dit PV zouden de feiten op Charona volgens de dader slechts éénmalig zijn gebeurd.

- Bij beschikking van de Raadkamer te ... d.d. 6 februari 2003 werd de strafvordering vervallen verklaard wegens het overlijden van de dader (overleden op ../../2003).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- In de familiale polis met clausule onvermogen derden staat dat de verzekerings-maatschappij tussenkomst verleent in geval van geïdentificeerde derde waarvan het bewezen is dat deze onvermogend is. In casu is de dader overleden.

- De raadsman van verzoekers stelde in zijn schrijven d.d. 10 april 2003 dat hij een burgerrechtelijke procedure lastens de erfgenamen zou voeren. Tot op heden is dit niet gebeurd. Ook is er geen zekerheid of er al dan niet iets kan gerecupereerd worden.

De dader woonde in een sociale huurwoning. Gedurende de 10 laatste jaren van zijn leven had hij geen schulden. Hij had een inkomen van ongeveer euro 800 per maand.

"De nalatenschap zal vermoedelijk zeer beperkt zijn en de kans is groot dat de erfgenamen van de overleden dader, de nalatenschap zullen verwerpen" (schrijven mr. V. d.d. 3 mei 2004).

- Op 21 maart 2006 schreef de Dienst Slachtofferhulp dat de advocaat de schade zou trachten te verhalen via de erfgenamen van de overleden dader.

- Verzoeker Franky X. verklaarde ter zitting dat een eventuele recuperatie van de nalatenschap van de dader moeilijk te achterhalen valt.

IV. Vervolg recuperatie erfgenamen overleden dader

De advocaat schreef op 3 september 2007: "In de zaak omtrent het eerder seksueel misbruik door Willy Z. werden tot op heden geen verdere stappen ondernomen teneinde de schade inzake die eerste feiten (= huidig verzoekschrift) in te vorderen van de erfgenamen. Wanneer zou blijken dat de rechtbank ingaat op de vraag om een deskundige aan te stellen en de deskundige een groot gedeelte van de gevolgen toeschrijft aan de zedenfeiten op jongere leeftijd , heb ik instructie gekregen om verder nazicht te doen omtrent verdere recuperatiemogelijkheden bij de erfgenamen van de heer Willy Z.."

V. Gevolgen van de feiten

- Dokter Anne De Vits stelde in haar medisch verslag d.d. 15 augustus 2002 het volgende vast:

Zowel bij Charona als bij Dilana werd een bacteriële besmetting teruggevonden die kan wijzen op seksueel contact. Dat het niet ging om een onderlinge besmetting tussen de beide kinderen, blijkt uit het feit dat bij Dilana een bacterie werd teruggevonden, die niet bij Charona werd gevonden.

Verzoekster Nancy Y. liet naar aanleiding van de feiten een gynaecologisch onderzoek op beide meisjes uitvoeren.

- Beide meisjes worden sinds september 2002 in het Centrum voor Geestelijke Gezond-heidszorg "De Drie Stromen" therapeutisch opgevolgd omwille van een posttraumatische problematiek ten gevolge van de feiten.

- De kinderen zijn veeleer gesloten en de therapeutische begeleiding verloopt moeizaam.

- Verzoeker Franky X. verklaarde ter zitting dat zijn dochters het nog steeds zeer moeilijk hebben. Zij zijn thans in de fase van de puberteit. Er manifesteren zich tal van problemen.

- Op 29 augustus 2011 schreef mr. V. omtrent de eerdere feiten: "Mijn cliënten wijzen mij erop dat de kinderen ten gevolge van de feiten waar zij in 2002 slachtoffer van werden nog steeds psychologische begeleiding krijgen. In die omstandigheden zou binnen het kader van de procedure van de Commissie, het aangewezen kunnen zijn dat een deskundige aangesteld wordt teneinde de precieze gevolgen van de feiten van 2002 te omschrijven. Ik laat het uiteraard aan de wijsheid van de Commissie over welke thans de meest aangewezen procedurestap is."

VI. Begroting van de gevraagde hulp

Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (17 juni 2005) luidde het terzake van toepassing zijnde artikel 31, 3 ° van de wet als volgt:

"De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, hierna "de Commissie" genoemd kan een financiële hulp toekennen aan: ...ouders of personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeft;... ."

Wat de ouders q.q. Charona X. en Dilana X. betreft:

Voor elk van de kinderen:

- morele schade euro 12.500

- therapiekosten euro 26

euro 12.526

Sinds 12 september 2002 gingen beide kinderen gemiddeld tweewekelijks naar de therapeut van het CGZ. Per consultatie diende er euro 2 betaald te worden waarvan stukken werden neergelegd.

In de periode van 12 september 2002 tot en met 23 februari 2004 werd er door de ouders 26 maal euro 2 betaald of euro 52. Dit is euro 26 per kind.

VII. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande. Hij is overleden.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1 Op 4 september 2007 schreef mr. V. dat er zich nieuwe zedenfeiten hebben voorgedaan door een andere dader (minderjarig kind van een familielid) nl. op 11 november 2006. Hiervan werd door het Hof van beroep te ... op 4 april 2011 een arrest geveld. De toegekende bedragen werden inmiddels uitbetaald door de veroordeelde partijen. Met deze feiten kan de Commissie dus geen rekening houden.

2. Er worden geen stukken overgemaakt die aantonen in welke toestand de meisjes zich thans bevinden. De vader van de meisjes verklaarde ter zitting dat zijn dochters het nog steeds zeer moeilijk hebben en dat er zich thans bijkomende problemen voordoen.

3. De heer Franky X. gaat akkoord dat de aanstelling van de Gerechtelijk-genees-kundige Dienst niet aangewezen is.

4. Rekening houdend met de ernst van de feiten kent de Commissie aan verzoekers q.q. Dilana een hulp toe van euro 6.000 moreel en materieel vermengd.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Kent verzoekers q.q. Dilana X. een hulp toe van euro 6.000.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op naam van de minderjarige en dat de hoofdsom en de intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan haar meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS