Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Date de publication :
08-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120308-33
Numéro de rôle :
M10-3-0219/7226

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 23 februari 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van partnergeweld.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-33&idxc_id=280220&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

- Op 8 april 2005 diende de politie ter plaatse te komen in het appartement van verzoekster te .... Zij hoorden hulpgeroep uit het appartement en troffen een ruziënd koppel aan. Verzoekster vertoonde hevige verwondingen aan het hoofd, het aangezicht en de arm. In de arm stonden afdrukken van een volledig gebit.

- Vóór deze feiten hadden reeds 4 interventies op hetzelfde adres plaatsgegrepen. Hiervan werd echter geen proces-verbaal opgemaakt.

- Op 11 april 2005 vond er een nieuw incident plaats waarbij verzoekster aanzienlijke klappen kreeg met verwondingen tot gevolg.

- Op 27 juli 2007 werd Christina X. opnieuw aangevallen. De dader hield een mes tegen haar keel met letsels tot gevolg. Hij dreigde haar en haar dochter te vermoorden.

- Op 29 augustus 2007 ging Diaw Z. bij haar op bezoek en viel haar weer lastig. Zij kreeg een slag in het aangezicht.

- Ter info: Diaw Z. is de ex-partner van verzoekster en de vader van hun dochtertje.

II. Vervolging

- Bij tussenvonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 november 2007 werd Dokter Bart V. aangesteld als gerechtsdeskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 2 april 2008 werd Diaw Z. , wegens opzettelijke slagen en verwondingen voor de feiten van 8 april 2005 (op tegenspraak) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maand met uitstel. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoekster euro 4.574,25 te betalen. Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 30 juni 2008 werd Diaw Z. wegens opzettelijke slagen en verwondingen voor de feiten van 27 juli 2007 en 29 augustus 2007 (bij verstek) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maand met uitstel. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoekster euro 1.000 te betalen (voor morele schade). Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Gevolgen van de feiten voor verzoekster

- Met betrekking tot de feiten d.d. 8 april 2005 ligt een attest voor van de spoedgevallendienst van het ziekenhuis O.L. V. M., drie attesten van tandarts Dr. K. M. en een medisch attest van Dokter E. J. .

- Er wordt tevens een medisch attest voorgelegd van Dr. K. De W. d.d. 28 juli 2007. Hieruit blijkt dat bij verzoekster volgende letsels werden vastgesteld aangaande de feiten d.d. 27 juli 2007:

- hals: snijwonde 3 cm ter hoogte van de rechterzijde

- kin: onderkant ecchymose: 1 cm

- linkerbovenarm: ecchymose 10 op 5 cm ter hoogte van de mediale zijde

- linkerhand: ecchymose dorsale zijde

- rechterbovenarm: ecchymose 7 op 4,5 cm ter hoogte van de dorsale zijde naar mediaal

- rechteronderarm: verschillende ecchymosen.

- Uit het deskundig verslag van Dr. Bart V. d.d. 21 februari 2008:

- feiten d.d. 8 april 2005: kneuzingen, psychisch trauma en belangrijke tandschade.

- feiten d.d. 27 juli 2007: oppervlakkige verwondingen door een mes evenals kneuzingen.

Er rest tandschade, ook psychische schade.

Voor blijvende psychische angst samen met de aantasting van de fysieke integriteit wegens verlies van fronttanden kan een blijvende invaliditeit van 2 % toegekend worden.

De menselijke schade kan als volgt ingeschat worden:

▫ tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 08/04/2005 tot en met 30/04/2005

▫ tijdelijke invaliditeit:

10 % van 01/05/2005 tot en met 31/05/2005

5 % van 01/06/2005 tot en met 30/06/2005

2 % van 01/07/2005 tot en met 26/07/2007

▫ tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 27/07/2007 tot en met 05/08/2007

▫ tijdelijke invaliditeit:

10 % van 06/08/2007 tot en met 31/08/2007

5 % van 01/09/2007 tot en met 31/10/2007 Consolidatiedatum: 1 november 2007.

Blijvende invaliditeit (voor de psychische angst): 2 %

Tandschade: euro 415 éénmalig en euro 320 teneinde te hernieuwen om de 7 jaar.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- In de vonnissen staat: "Diaw Z. , zonder beroep, geboren te Senegal op ../../1972, Senegalees, wonende te ...." Uit het schrijven van de raadsman d.d. 27 augustus 2008 blijkt dat Diaw Z. nooit gereageerd heeft op de brieven die de raadsman hem herhaaldelijk schreef. Er is geen uitvoeringsdossier opgestart bij de gerechtsdeurwaarder teneinde extra kosten te vermijden.

- In de polis rechtsbijstand ING staat bij ‘insolventie van de aansprakelijke derden': "De maatschappij waaborgt de betaling van de vergoeding die ten laste van een derde wordt gelegd wanneer de verzekerde in het kader van zijn privé-leven lichamelijke letsels en/of materiële schade oploopt, veroorzaakt door een aansprakelijke derde die geïdentificeerd is maar na onderzoek of langs gerechtelijke weg als onvermogend wordt erkend."

V. Begroting van de gevraagde hulp

■ Conform vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg d.d. 2 april 2008:

- BI (euro 1.500 x 2%) euro 3.000,00

- TAO euro 825,00

100 % van 08/04/2005 t.e.m. 30/04/2005 x euro 25 = euro 575,00

100 % van 27/07/2007 t.e.m. 05/08/2005 x euro 25 = euro 250,00

- TI euro 269,25

10 % van 1/05/2005 t.e.m. 31/05/2005 x euro 2,5 = euro 77,50

10 % van 06/08/2007 t.e.m. 31/08/2007 x euro 2,5 = euro 65,00

5 % van 01/06/2005 t.e.m. 30/06/2005 x euro 1,25 = euro 37,5

5 % van 01/09/2007 t.e.m. 31/10/2007 x euro 1,25 = euro 76,25

2 % van 01/07/2005 t.e.m. 26/07/2007 x euro 0,50 = euro 13,00

- economische waarde huishouden euro 480,00

euro 4.574,25

■ Conform vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg d.d. 30 juni 2008:

- voor morele schade euro 1.000,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt de bedragen zoals toegekend respectievelijk bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 2 april 2008 en bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 30 juni 2008. Aanvankelijk vroeg verzoekster intresten maar nadien heeft zij deze achterwege gelaten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. De post ‘economische waarde huishouden' werd daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

3. Verzoekster vraagt euro 3.000 (euro 1.500 = vlgs oude indicatieve tabel x 2 %) voor de BI. Voor de blijvende invaliditeit kan enkel de morele schade weerhouden worden. Overeenkomstig de indicatieve tabel dient de gevraagde schadepost gehalveerd te worden. Rekening houdend met de leeftijd van verzoekster (zij was net geen 40 jaar op het ogenblik van de consolidatie) bedraagt dit bedrag conform de nieuwe tabel euro 1.787 (te delen door 2).

4. Er dient vermeld dat de rechtbank van Eerste Aanleg d.d. 2 april 2008 geen rekening heeft gehouden met het toekennen van tandschade alhoewel de deskundige deze had voorzien in zijn deskundig verslag en een vergoeding werd gevraagd in de nota burgerlijke partij van verzoekster. In haar schriftelijke reactie d.d. 29 december 2011 legt zij een offerte van de tandarts voor ten bedrage van euro 530.

5. Rekening houdend met alle bovenvermelde opmerkingen komt de Commissie voor de eerste feiten (8 april 2005: de zwaarste) tot volgende berekening:

- BI euro 1.787,00

- TAO euro 825,00

- TI euro 269,25

- tandschade (ex aequo et bono) euro 900,00

euro 3.781,25

6. Voor de tweede feiten (27 juli 2007 en 29 augustus 2007) kent de Commissie de gevraagde hulp ten bedrage van euro 1.000 voor morele schade toe.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van in totaal euro 4.781.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS