Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Date de publication :
08-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120308-43
Numéro de rôle :
M10-3-0981/7649

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 september 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-43&idxc_id=280242&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 27 april 2010:

"Op 26 juni 2008 vroeg beklaagde een rapportbezoek aan bij de directrice van de gevangenis te .... Mevrouw Y. had rapportdienst als directrice die dag. Tijdens het onderhoud nam hij een zelfgemaakt wapen uit zijn kous en viel de directrice aan, omdat zij niet wou ingaan op zijn verzoek om naar Marokko gestuurd te worden.

Drie penitentiair beambten en één medegedetineerde kwamen tussen in de schermutseling en werden ook verwond door beklaagde.

Tevens bleek ook uit de verklaringen van de verschillende personeelsleden in de gevangenis, dat beklaagde de feiten ten opzichte van het slachtoffer Y., gepland had. Op beklaagde werden nog 3 andere zelfgemaakte wapens aangetroffen."

II. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag van Dokter V.:

"De heer X. was op 26 juni 2008 slachtoffer van geweldpleging, tevens arbeidsongeval, diende een gedetineerde vast te grijpen en kwam hierdoor ten val. Hij liep hierbij een beperkte fractuur op in de linkerknie maar ook een voorste kruisbandletsel. Hij heeft een brace gedragen; kinesitherapie. Werkhervatting op 2 maart 2009. Er is nog een toestand met volledige voorste kruisbandruptuur in de linkerknie. Heelkunde is hiervoor een mogelijkheid. Er zijn ook nog licht post-traumatische stressklachten.

100 % van 26/06/2008 tot en met 01/03/2009

15 % van 02/03/2009 tot en met 30/04/2009

10 % van 01/05/2009 tot en met 25/06/2009

Consolidatiedatum: 26 juni 2009 met als BAO : 7 %. Er is geen esthetische schade.

Voorbehoud bij consolidatie:

- voor het optreden van posttraumatische arthrose in de linkerknie;

- voor heelkundige ingreep op de voorste kruisbandruptuur, indien dit wenselijk zou worden, met dan telkens herevaluatie."

III. Vervolging

Karim Z., ter zitting zelf verklarende Abdelkabir W.te heten, zonder gekend beroep, geboren te Marokko, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, Marokkaan, alias Karim V. werd geïnterneerd wegens: (herkwalificatie):

"A. In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van diens bediening, hiernavolgende personen, ministerieel ambtenaar, slagen toegebracht te hebben; de slagen hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij een volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg hebbende:

- I. R. Kevin: penitentiair beambte;

- II. X. Gerrit: penitentiair beambte

B. In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van diens bediening, Y. Helena, gevan-genisdirecteur, ministerieel ambtenaar, slagen toegebracht te hebben, de slagen bloeduitstor-ting, verwonding of ziekte, veroorzaakt hebbende, de slagen met voorbedachten rade toegebracht zijnde."

Karim Z. werd op burgerlijk gebied veroordeeld om volgende bedragen te betalen:

- aan Y. Helena: euro 4.162,25

- aan X. Gerrit: euro 19.092,75

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- In het vonnis staat: "Karim Z., ter zitting zelf verklarende Abdelkabir W. te heten, zonder gekend beroep, geboren te Marokko, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, Marokkaan, alias Karim V.."

- De advocaat van de dader schreef op 30 juni 2010 aan de advocaat van verzoeker: "Zoals u ongetwijfeld reeds vermoedde kan ik u melden dat mijn cliënt onvermogend is en aldus in de absolute onmogelijkheid verkeert om de bij vonnis d.d. 27 april 2010 van de correctionele rechtbank te ... aan uw cliënten toegekende bedragen te betalen. De heer W. werd geïnterneerd en gelet op zijn heel ernstige en zo goed als onbehandelbare psychiatrische problematiek is een vrijlating op proef zo goed als uitgesloten. Mijn cliënt is illegaal in ons land en zal alhier in elk geval nooit enig inkomen kunnen genereren. Momenteel verblijft hij in de gevan-genis van ... ."

- Vermits het hier een arbeidsongeval betreft, kan de familiale verzekering geen tussenkomst verlenen voor insolventie van derden.

- De Cel geschillen en Juridische adviezen van de Dienst Juridische Zaken bij de FOD Justitie bevestigde bij brief van 23 oktober 2008 dat het hier een arbeidsongeval betreft en dat verzoeker aanspraak kon maken op rechtsbijstand.

V. Begroting van de gevraagde hulp

TAO euro 6.583,75

100 % van 26/06/2008 t.e.m. 01/03/2009: 249 d. x euro 25 = euro 6.225,00

15 % van 02/03/2009 t.e.m. 30/04/2009: 59 d. x euro 25 x 15% = euro 221,25

10 % van 01/05/2009 t.e.m. 25/06/2009: 55 d. x euro 25 x 10% = euro 137,50

BAO euro 1.787 x 7 = euro 12.509,00

RPV euro 625,00

euro 19.717,75

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

1. Het betreft hier een arbeidsongeval. Conform de rechtspraak van de Commissie wordt er bij arbeidsongevallen slechts rekening gehouden met de morele schade en de eventuele esthetische schade.

2. Verzoeker vordert een bedrag van euro 12.509 voor de BAO, hetzij 1.787 euro per punt. Rekening houdend met de leeftijd van de heer X., is dit - conform de indicatieve tabel - de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Derhalve dient het bedrag gehalveerd te worden. Dit komt op euro 6.254,50.

3. Verzoeker vraagt het hem toegekende bedrag voor de rechtsplegingsvergoeding (RPV). Hierbij wordt opgemerkt dat de RPV een forfaitair bedrag is, bedoeld om de erelonen en de kosten van de advocaat te betalen. Deze kosten en erelonen worden in principe betaald door de arbeidsongevallenverzekeraar. Indien deze kosten door de Commissie zouden worden uitgekeerd, zou dit bedrag niet ten goede komen aan de verzoeker, maar dient hij dit bedrag door te storten.

4. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen komt de Commissie tot volgende berekening:

TAO euro 6.583,75

BAO euro 6.254,50

euro 12.838,25

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 12.838.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS