Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Date de publication :
08-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120308-45
Numéro de rôle :
M10-3-1040/7682

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 september 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-45&idxc_id=280232&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Ter info:

M. V. was aanvankelijk getrouwd met Willy X., daarna met Danny Y.. Danny Y. is de biologische vader van Eline X. en Naomi Y.. Willy X. bleef na zijn scheiding met M. V. inwonen en diende als oppas voor de kinderen.

II. Feiten

- Eline X. werd tussen 20 augustus 2002 en 20 augustus 2004 verkracht door haar "vader", Willy X.. Tussen 21 augustus 2004 en 31 december 2004 werd zij door hem aangerand.

- Kwalificatie t.a.v. W. X. m.b.t. Eline: "verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, zijnde elke daad van penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd werd op de persoon van een kind, dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt, de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn zijnde het slachtoffer, nl. de vader."

III. Vervolging

- Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 27 november 2008 werd Willy X. voor deze en gelijkaardige feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met uitstel. Op burgerlijk gebied werden volgende bedragen toegekend.

- Eline X. euro 10.000

- Mireille V. q.q. Naomi Y. euro 10.000

- Mireille V. euro 2.500

De dader werd bovendien veroordeeld tot betaling van de RPV euro 625

Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De instrumenterende gerechtsdeurwaarder liet het arrest betekenen met bevel tot betaling, evenwel zonder resultaat. De dader betrekt een sociaal appartement en de inboedel heeft op het eerste zicht geen waarde.

- Volgens de dienst invorderingen van de Rijksdienst voor Pensioenen ontving Willy X. in 2010

een pensioen van euro 293,17 per maand.

- Verzoekster heeft van geen enkele verzekeringstussenkomst genoten.

- De advocaat werd aangesteld in het kader van de rechtsbijstand te ... en verzoekster werd toegelaten tot de kosteloze rechtspleging.

V. Gevolgen van de feiten voor Eline

- Tijdens een audiovisueel verhoor werd door het meisje een gedetailleerde beschrijving gegeven omtrent de aanrakingen door de beklaagde: ze moest zich uitkleden; haar onderbroekje mocht zij aanhouden; zij werd gemasseerd en met zijn vingers kwam hij in haar broekje.

- Eline heeft heeft therapie gevolgd onder leiding van Wingerdbloei, begeleidingscentrum voor jongeren. In het verslag staat: "Willy heeft mij mijn eerste joint gegeven. Ik heb mij geëngageerd voor de vijf therapiegesprekken die deel uitmaken van een project in het kader van het verwerkingsproces van de gebeurtenissen met Willy. De thuisbegeleiding was een belangrijke steun voor mij." Zij had zichzelf verwond met een mes.

- Zij was in psychologische begeleiding bij "Aide Sociale aux Justiciables" te ... op 13 oktober en op 17 november 2010.

VI. Begroting van de gevraagde hulp

morele schade euro 10.000,00

Verzoekster vraagt dit bedrag vermeerderd met de intresten.

Zo komt zij aan euro 14.717,48

VII. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 2, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./Belgische Staat).

2. Er wordt rekening gehouden met:

- de aard, de ernst en de relatief lange duur van de feiten (2 jaar)

- de jonge leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheden waarin het misbruik werd gepleegd;

- de ernstige gevolgen voor het slachtoffer.

3. De Commissie is van oordeel dat de gevraagde hulp voor morele schade kan toegekend worden.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 10.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS