Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 november 2012 (België)

Date de publication :
09-11-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121109-11
Numéro de rôle :
M10-1-0687

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121109-11&idxc_id=293962&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

Aan verzoeker, politiecommissaris, werden op 2 februari 2006 slagen toegediend door de genaamde Kevin Z. bij diens arrestatie.

Verzoeker liep kwetsuren op aan de rug waardoor hij enige tijd arbeidsongeschikt was.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 14 november 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden onder meer de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van Kevin Z. (° 1985) en waarvoor deze geïnterneerd werd:

"Te ... op 2 februari 2006:

1. In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, aan commissaris X. Eric, agent, drager van de openbare macht, slagen toegebracht te hebben, met de omstandigheid dat de slagen, bloedstorting, verwonding of ziekte veroorzaakt hebben

2. Tegen commissaris X. Eric, inspecteurs Y. Bart en V. Kurt, dragers of agenten van de openbare macht, wanneer zij handelden ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen, weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging te hebben gepleegd;"

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd bij eindvonnis dd. 6 maart 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... Z. veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 1.563,50 (morele schade tijdens de tijdelijke werkonbekwaamheid) meer de intresten en een RPV van euro 625 (één enkel bedrag aan verzoeker + Stad ... + ETHIAS verzekeringen samen) .

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. K. De M. in zijn verslag van 21/05/2007:

Eric X. werd op 02.02.06 licht gewond bij een val. Hij liep een kneuzing op van de onderrug.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

100% van 02/02/2006 t/m 15/05/2006

Tijdelijke invaliditeit

100% van 02/02/2006 t/m 14/03/2006

50% van 15/03/2006 t/m 14/04/2006

25% van 15/04/2006 t/m 14/05/2006

Consolidatiedatum: 15/05/2006

Blijvende arbeidsongeschiktheid / invaliditeit: 0 % (genezing)

Esthetische schade: geen

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Als gevolg van een gedwongen internering verblijft Z. in het Openbaar Psychisch Zorgcentrum te ... (...).

Vonnis dd. 06/03/2009, f° 3: " De heer Z. brengt het bewijs bij van zijn benarde financiële situatie en vraagt om het minimumbedrag aan rechtsplegingsvergoeding toe te kennen."

IV-2. Verzoeker heeft een familiale polis afgesloten bij P&V Verzekeringen. Deze komt niet tussen, zeer vermoedelijk omdat de feiten tijdens de dienstuitoefening plaatsgrepen.

Arbeidsongevallenverzekeraar ETHIAS vergoedde het loonverlies, de verplaatsingskosten en de honoraria voor de geneeesheer.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.563,50 conform het vonnis van 06/03/2009.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.563.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.563.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET