Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 november 2012 (België)

Date de publication :
09-11-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121109-12
Numéro de rôle :
M12-1-0400

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 25 april 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121109-12&idxc_id=293967&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

(...)

I. Feiten

" Op 06/1212008 is de dader, de heer Z. Eugène, aan mijn woning toegekomen en vroeg om geld. Gezien ik weigerde, heeft hij mij enkele kopstoten toegediend en zich de toegang verschaft tot mijn woning. De dader heeft vervolgens de sleutels van mijn voertuig afgenomen om naar de bank te rijden alwaar ik 200,00 euro afhandig werd gemaakt. Daarna is de dader verder gereden en gestopt aan een tankstation waar ik een extra bedrag van 20,00 euro diende af te halen die de dader eveneens heeft weggenomen. Op 02/12/2008 heeft de heer Z. allerlei zaken van mij ontvreemd: elektrische slijpsteen, radio met CD speler, heggenschaar en klein materiaal. Op 28/11/2008 heeft de dader onder bedreiging de sleutels van mijn voertuig afgenomen en is zelf naar de bank gereden. Daar heb ik een bedrag van 50 euro voor hem moeten afhalen. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 28 april 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden onder meer de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van de genaamde Eugène Z.

(° 1974) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 20 maanden gevangenisstraf:

"A. Te ... op 6 december 2008 :

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van X. Boudewijn, autosleutels, een voertuig Fiesta met nummerplaat ... en 200 euro, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, met de omstandigheid dat de diefstal gepleegd werd door middel van braak, inklimming of valse sleutels en dat de schuldige om de diefstal te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren gebruik maakte van een gestolen voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven gestolen tuig.

B. Te ... op 6 december 2008 :

Met behulp van geweld of bedreiging, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk, dal een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding Inhoudt of teweegbrengt te hebben afgeperst, namelijk 20 euro ten nadele van X. Boudewijn, met de omstandigheid dat de schuldige om de feiten te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren gebruik maakte van een gestolen voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven gestolen tuig.

C. Te ... op 2 december 2008 :

Door middel van geweld of bedreiging. ten nadele van X. Boudewijn, klein gereedschap, heggenschaar, electrische slijpsteen en radio, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben.

D. Te ... op 28 november 2008 :

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van X. Boudewijn, autosleutels, een voertuig Fiesta met nummerplaat ... en 50 euro, die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, met de omstandigheid dat de schuldige om de feiten te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren gebruik maakte van een gestolen voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven gestolen tuig.

E. [...], enz...

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker een provisionele schadevergoeding van euro 891 meer de intresten en een RPV van euro 400.

- morele schade ("omwille van de bedreigingen en de toegediende kopstoten") euro 500,00

- gestolen geld + goederen euro 390,00

- voertuigschade (provisioneel) euro 1,00

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De advocaat van de veroordeelde deelt mee dat zijn cliënt voor lange tijd opgesloten is in de gevangenis te Hasselt en geen onroerend goed bezit.

Hij was/is een notoir drugsgebruiker die zijn verslaving bekostigde middels het plegen van diefstallen.

III-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij DAS.

De clausule ‘onvermogen van derden' is evenwel niet van toepassing op onder meer diefstal, inbraak, gewelddaden, agressie...

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 500 voor de morele schade.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET