Hof van Cassatie - Arrest van 10 april 2014 (België)

Date de publication :
10-04-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20140410-2
Numéro de rôle :
C.13.0447.N

Résumé

De verjaring van de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar wordt bij toepassing van artikel 35, § 4, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst gestuit wanneer de verzekeraar van de aansprakelijke kennis krijgt van de wil van de benadeelde om van hem vergoeding te verkrijgen (1). (1) Zie Cass. 7 okt. 2005, AR C.04.0471.F, AC 2005, nr. 490; Cass. 1 maart 2012, AR C.11.0001.N, AC 2012, nr. 143, met concl. van advocaat-generaal m.o. VAN INGELGEM; het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping; het was van oordeel dat het middel opkwam tegen de soevereine feitelijke beoordeling van de appelrechters dat de benadeelden niet hun wil hebben geuit om van verweerders schadevergoeding te verkrijgen en bijgevolg niet ontvankelijk was.

Arrêt

Sélectionnez du texte pour surligner ou annoter certaines sections du document

Nr. C.13.0447.N

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. INTERNATIONAL BUILDING ORGANISATION nv, met zetel te 2801 Mechelen (Heffen), Steenweg op Blaasveld 56A,

2. AMLIN EUROPE nv, vennootschap naar Nederlands recht, met Belgische exploitatiezetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 9,

verweersters.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86, behoudens bijzondere wettelijke bepa-lingen, door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Krachtens artikel 34, § 2, tweede lid, van dezelfde wet begint de termijn, indien de benadeelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar verstrijkt hij in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Krachtens artikel 35, § 4, wordt de verjaring van de vordering bedoeld in artikel 34, § 2, gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om vergoeding te verkrijgen van de door hem geleden schade.

2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de verjaring van de recht-streekse vordering van de benadeelde bij toepassing van artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt gestuit wanneer de verzekeraar van de aan-sprakelijke kennis krijgt van de wil van de benadeelde om van hem vergoeding te verkrijgen.

Het middel dat ervan uitgaat dat het volstaat dat de verzekeraar van de schade-verwekker kennis heeft van de wil van de benadeelde om vergoeding te verkrijgen van zijn eigen schadeverzekeraar, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1019,65 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 10 april 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix