Hof van Beroep - Arrest van 11 juni 2013 (Brussel)

Date de publication :
11-06-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130611-1
Numéro de rôle :
2013qr56

Résumé

De eerste voorwaarde voor een schuldeiser om te mogen overgaan tot bewarend beslag is het beschikken over een zekere, eisbare en vaststaande vordering. De tweede voorwaarde is het voorhanden zijn van urgentie; bewarend beslag kan slechts gelegd worden wanneer er sprake is van hoogdringendheid. Vereist wordt dat de solvabiliteit van de debiteur in het gedrang komt zodat een latere uitwinning gevaar loopt. Het bewarend beslag is gewettigd telkens wanneer naar objectieve maatstaven de financiële positie van de debiteur in het gedrang komt.

Arrêt

Nr.: HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

1ste kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,

Rep. nr.: na beraad, wijst volgend arrest:

A.R. Nr.: 2013/QR/56

INZAKE VAN:

De NV KBC-VERZEKERINGEN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3000 LEUVEN, Prof. Van Overstraetenplein 2, Ingeschreven in het register der kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0403.552.563,

appellante, hebbende als raadsman Meester Denis BORRÉ, advocaat te 1082 BRUSSEL, Dr. Schweitzerplein 18,

De eerste voorwaarde voor een schuldeiser om te mogen overgaan tot bewarend beslag is het beschikken over een zekere, eisbare en vaststaande vordering. De tweede voorwaarde is het voorhanden zijn van urgentie; bewarend beslag kan slechts gelegd worden wanneer er sprake is van hoogdringendheid. Vereist wordt dat de solvabiliteit van de debiteur in het gedrang komt zodat een latere uitwinning gevaar loopt. Het bewarend beslag is gewettigd telkens wanneer naar objectieve maatstaven de financiële positie van de debiteur in het gedrang komt.

1. Het hof put zijn rechtsmacht uit een verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op 13 mei 2013, gericht tegen een beschikking van 17 april 2013 gewezen door de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

2. Het hoger beroep van verzoekster strekt ertoe de bestreden beschikking teniet te horen doen en haar te horen machtigen om tot zekerheid van een provisioneel bedrag van euro 100.000 bewarend beslag te laten leggen op de onroerende goederen nader omschreven in het vorderend deel van het beroepsverzoekschrift.

3. Opdat er zou mogen overgegaan worden tot bewarend beslag, moet er urgentie voorhanden zijn en moet de schuldeiser beschikken over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering.

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn zodat wanneer één van de voorwaarden niet vervuld is, er geen toelating tot bewarend beslag verleend wordt.

4. De NV HANSIMMO is de eigenaar van een grote loods gelegen te 1030 Brussel, op de hoek van de G...-straat... en de V...straat.

Op 11 mei 2011 is in de loods één van de afgescheiden stapelruimten verhuurd aan de heer A. die er goederen in opgeslagen heeft.

Op 5 juli 2012 is er brand uitgebroken in het afgescheiden deel van de loods dat aan de heer A. verhuurd was.

In haar hoedanigheid van brandverzekeraar van de NV HANSIMMO heeft verzoekster tot nu euro 93.881,18 aan haar verzekerde betaald.

Krachtens artikel 1733 B.W. is de huurder aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Er blijkt dat de heer A. in het begin de expertisewerkzaamheden van de heer ALAERTS, deskundige aangesteld door verzoekster, heeft gevolgd maar hiermee gestopt is "wegens gebrek aan middelen" (zie het eindverslag van de expertise, gemaakt op 19 december 2012: dossier van verzoekster, stuk 3).

De raadsman van verzoekster heeft de heer A. per aangetekende brief van 6 mei 2013 in gebreke gesteld om tot betaling van het provisioneel bedrag van euro 93.881,18 over te gaan maar hierop is blijkbaar geen reactie gekomen.

De heer A. heeft tot nu toe ook geen gegevens voorgelegd met betrekking tot een door hem als huurder aangegane verzekering tegen brand.

Blijkens de gegevens die verzoekster mededeelt is de heer A. gehuwd, heeft hij drie kinderen ten laste en beschikt hij over een maandelijks inkomen van euro 1.300.

De heer A. is de volle eigenaar van een appartement met garage en kelder gelegen te 1030 Schaarbeek, Va...straat.... Hij is op het adres van dit appartement gedomicilieerd.

De heer A. en zijn echtgenote zijn de onverdeelde naakte eigenaars van een woning gelegen te 1080 Brussel, C.straat....

5. Gelet op het feit dat de brand uitgebroken blijkt te zijn in het deel van de loods dat aan de heer A. verhuurd was, gelet op de bepalingen van artikel 1733 B.W. en gelet op de bewijzen van betaling van verzoekster aan haar verzekerde, staat voldoende vast dat verzoekster voor een provisioneel bedrag van euro 100.000 jegens de heer A. over een zekere, eisbare en vaststaande vordering beschikt.

6. De tweede voorwaarde om te mogen overgaan tot bewarend beslag is het voorhanden zijn van urgentie.

Bewarend beslag kan slechts gelegd worden wanneer er sprake is van hoogdringendheid.

Vereist wordt dat de solvabiliteit van de debiteur in het gedrang komt zodat een latere uitwinning gevaar loopt.

Het bewarend beslag is gewettigd telkens wanneer naar objectieve maatstaven de financiële positie van de debiteur in het gedrang komt.

(E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag (APR, 2010), nr. 449, blz. 312)

De heer A. heeft de expertisewerkzaamheden van de heer ALAERTS, deskundige aangesteld door verzoekster, niet meer gevolgd "wegens gebrek aan middelen" (zie het eindverslag van de expertise, gemaakt op 19 december 2012: dossier van verzoekster, stuk 3).

De raadsman van verzoekster heeft de heer A. per aangetekende brief van 6 mei 2013 in gebreke gesteld om tot betaling van het provisioneel bedrag van euro 93.881,18 over te gaan maar hierop is blijkbaar geen reactie gekomen.

De heer A. heeft tot nu toe ook geen gegevens voorgelegd met betrekking tot een door hem als huurder aangegane verzekering tegen brand.

Blijkens de gegevens die verzoekster mededeelt is de heer A. gehuwd, heeft hij drie kinderen ten laste en beschikt hij over een maandelijks inkomen van euro 1.300.

Deze gegevens zijn voldoende om vast te stellen dat naar objectieve maatstaven de financiële positie van de heer A. in het gedrang komt.

De voorwaarde van urgentie is dus vervuld.

6. Hieruit volgt dat de oorspronkelijke vordering van verzoekster gegrond was, en dat haar hoger beroep dit ook is.

De vordering wordt ingewilligd.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Rechtdoende op eenzijdig verzoekschrift,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in rechtszaken.

Verklaart het hoger beroep van de NV KBC-VERZEKERINGEN ontvankelijk en gegrond.

Doet de bestreden beschikking teniet en, opnieuw recht sprekend:

Verklaart de oorspronkelijke vordering van de NV KBC-VERZEKERINGEN ontvankelijk en gegrond als volgt.

Machtigt de NV KBC-VERZEKERINGEN om tot zekerheid van een provisioneel bedrag van euro 100.000 bewarend beslag te leggen op de volgende onroerende goederen:

- het appartement A3 met garage en kelder nr. 7 gelegen te 1030 Brussel (Schaarbeek), Va...straat ... en gekadastreerd ... waarvan de heer B. A. de volle eigenaar is,

- de woning gelegen te 1080 Brussel, C....straat ... en gekadastreerd ... waarvan de heer B. A. samen met zijn echtgenote, mevrouw F. B., de onverdeelde naakte eigenaar is.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

10/06/2013

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Sabine GADEYNE, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS S. GADEYNE