Hof van Beroep - Arrest van 20 september 2011 (Brussel)

Date de publication :
20-09-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110920-1
Numéro de rôle :
2011qr82

Résumé

Bij toepassing van artikel 584 Ger.W. inzake het kortgeding kunnen geen maatregelen genomen worden die de rechtspositie van partijen onherroepelijk vaststellen of die een inbreuk zouden kunnen impliceren op de grondwettelijke en verdragsrechtelijke voorziene vrijheden. Dit is het geval wanneer de gevraagde maatregelen niet verzoenbaar zijn met de persvrijheid en met het verbod van censuur bepaald in artikel 25 G.W.

Arrêt

Nr.: HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

1e kamer,

A.R. Nr.: 2011/QR/82

zetelend in burgerlijke zaken,

Rep. nr.: 2011/ na beraad, wijst volgend arrest:

INZAKE VAN:

De SHERPA N.V. (Airstop), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 GENT, Maria Hendrikaplein, 65, ingeschreven met KBO-nummer 434.717.57,

appellante tegen een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 september 2011,

hebbende als raadsman Meester VAN BELLINGHEN Fred, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Isabella Brantstraat 63

Samenvatting

Bij toepassing van artikel 584 Ger.W. inzake het kortgeding kunnen geen maatregelen genomen worden die de rechtspositie van partijen onherroepelijk vaststellen of die een inbreuk zouden kunnen impliceren op de grondwettelijke en verdragsrechtelijke voorziene vrijheden. Dit is het geval wanneer de gevraagde maatregelen niet verzoenbaar zijn met de persvrijheid en met het verbod van censuur bepaald in artikel 25 G.W.

Verzoekster vraagt bij éénzijdig verzoekschrift hierna volgende verbodsmaatregelen op te leggen aan de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per overtreding van elk verbod en dit "bij wijze van voorlopige maatregel tot wanneer de rechter in kort geding zal hebben beslist inzake de vordering van verzoekster in de zaak met rolnummer 11/1352/C" :

- de N.V. VLAAMSE MEDIAMAATSCHAPPIJ, met zetel te 1800 VILVOORDE, Medialaan 1 , ondernemersnummer 4312.306.234 verbod op te leggen in gelijk welk programma of op gelijk welke wijze de naam of handelsbenaming van verzoekster en/of personeelsleden en aangestelden hoe dan ook te noemen of te vernoemen, op rechtstreekse en/of onrechtstreekse wijze, ook bij wijze van afkortingen en/of initialen, en haar verbod op te leggen, op dezelfde wijze, gelijk welk beeld van verzoekster haar personeelsleden en/of aangestelden uit te zenden, met inbegrip van de onderneming van verzoekster zelf, haar uitstalraam, verkoopkantoor, afbeelding en/of handelsnaam, waar zich ook bevindend;

- Haar eveneens het verbod op te leggen, rechtstreeks of door tussenkomst van haar productiemaatschappij, de personeelsleden van verzoekster nog te benaderen, en/of deze op te bellen, en/of vragen stellen op gelijk welke wijze, dan wel nog voorbereidende handelingen te treffen voor de geplande productie, waarbij betrokken personeelsleden van verzoekster, en/of de naam van verzoekster hoe dan ook wordt gebruikt ... ;

Op 18 augustus 2011 heeft verzoekster De N.V. Vlaamse Mediamaatschappij in kort geding gedagvaard, ter inleiding van voormelde zaak, met juist dezelfde vordering als deze voorwerp van huidig verzoekschrift.

Deze zaak werd ingeleid op de zitting van 1 september 2011 en, zoals door verzoekster zelf aangegeven, uitgesteld naar de zitting van 12 september 2011.

Bij toepassing van artikel 584 Ger.W. kunnen geen maatregelen genomen worden die de rechtspositie van partijen onherroepelijk vaststellen of die een inbreuk zouden kunnen impliceren op de grondwettelijke en verdragsrechtelijke voorziene vrijheden. De gevraagde maatregelen zijn niet verzoenbaar met de persvrijheid en met het verbod van censuur bepaald in artikel 25 G.W.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken,

Verklaren het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond;

Bevestigt, op andere gronden, de bestreden beschikking.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

20 september 2011 waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER, Voorzitter,

Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

Marc DEBAERE, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS M. DEBAERE

E. JANSSENS DE BISTHOVEN A. DE PREESTER