Arbeidshof - Arrest van 1 oktober 2012 (Brussel)

Date de publication :
01-10-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20121001-1
Numéro de rôle :
2012/ab/649

Résumé

De collectieve schuldenregeling staat slechts open voor iemand die geen koopman is. Indien de verzoeker vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts indienen ten minste zes maanden na het stopzetten van zijn handel. Hierbij moet de feitelijke situatie worden onderzocht. Men kan de inschrijving als handelaar als uitgangspunt nemen, maar dit ontneemt aan de betrokkene niet het recht om het tegenbewijs te leveren in verband met het niet langer koopman zijn gedurende een ruimere termijn dan 6 maanden.

Arrêt

rep.nr.: 2012/

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 OKTOBER 2012

11 e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

eenzijdige procedure

vordering toelaatbaar (kennisgevingen art. 1675/6, § 4, Ger. W., 1675/9, § 1, Ger. W.) en verzending naar de arbeidsrechtbank te Leuven.

in de zaak:

V. L.,

appellant, die in persoon verschijnt.

***

*

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

- het voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beschikking, uitgesproken in raadkamer op 04-06-2012 door de arbeidsrechtbank te Leuven (rolnummer 12/203/B),

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 28 juni 2012,

- de voorgelegde stukken.

***

*

De verzoekende partij heeft zijn zaak uitgelegd tijdens de zitting in raadkamer van 3 september 2012, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

***

*

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING

1. De heer L. V. legde op 9 mei 2012 bij de arbeidsrechtbank te Leuven een verzoekschrift neer om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling.

2. Bij beschikking van 4 juni 2012 verklaarde de arbeidsrechtbank het verzoek ontoelaatbaar, omdat de heer V. slechts op 21 mei 2012 zijn persoonlijke zelfstandige activiteit stopzette en slechts dan zijn BTW nummer liet doorhalen.

3. Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof te Brussel op 28 juni 2012, tekende de heer V. hoger beroep aan en wees erop dat hij de facto reeds sedert einde 2009 geen handelsactiviteiten in persoonlijke naam verrichtte.

II. BEOORDELING.

1. Het hoger beroep van de heer V. werd tijdig ingesteld en voldoet aan de ontvankelijkheidvereisten, zodat het hoger beroep ontvankelijk kan worden verklaard.

2. Op grond van artikel 1675/2 Ger. W. kan de collectieve schuldenregeling worden toegestaan aan een natuurlijke persoon, die geen koopman is in de zin van art. 1 van het wetboek van koophandel, die niet in staat is, om op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd.

Indien de verzoeker vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts indienen ten minste zes maanden na het stopzetten van zijn handel...

3. Het is correct dat de heer V. slechts na het schrijven van de eerste rechter van 14 mei 2012 het nodige heeft gedaan om zijn persoonlijk BTW nummer te laten schrappen; dit gebeurde op 21 mei 2012.

Met de bijkomende stukken, die hij in graad van hoger beroep voorbrengt, toont hij echter aan dat zijn zelfstandige activiteit reeds meer dan zes maanden voor 9 mei 2012 was stopgezet. Dit blijkt uit de nihil-aangiften BTW voor 2010 en 2011, zoals bevestigd in het schrijven van de Controle BTW Leuven 3 van 19 juni 2012.

Uit de brief van de rekenplichtige van de BTW- ontvangsten te Brussel van 9 november 2011 volgt dat de BTW rekening courant definitief werd afgesloten op 31 oktober 2011 en dat er geen saldo meer verschuldigd was.

4. Om na te gaan of iemand koopman is moet de feitelijke situatie worden onderzocht. Men kan de inschrijving als handelaar als uitgangspunt nemen, maar dit ontneemt aan de betrokkene niet het recht om het tegenbewijs te leveren in verband met het niet langer koopman zijn gedurende een ruimere termijn dan 6 maanden. (B. Wylleman en E. Van Acker, Praktische gids van de schuldbemiddelaar, Kluwer, 2006, 4, nrs. 4 en 5; Gent 1 april 2003, RW 2003-04, 1153)

Door de voorgebrachte stukken is het bewijs geleverd dat de heer V. gedurende meer dan 6 maanden geen handelaar was.

5. Hij toont aan dat zijn schuldenlast structureel is en het blijkt niet dat hij kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkt.

Het verzoek kan toelaatbaar worden verklaard, zodat het hoger beroep gegrond is.

OM DEZE REDENEN,

HET ARBEIDSHOF,

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24,

Recht doende na éénzijdig verzoekschrift;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.

Vernietigt de bestreden beschikking,

Verklaart het verzoek van de heer V. tot het verkrijgen van collectieve schuldenregeling toelaatbaar,

Stelt advocaat Mr. MOMMAERTS Johan, advocaat, met kabinet te 3000 Leuven, Philipslaan 20, aan als schuldbemiddelaar met de wettelijke opdracht en met verzoek zo snel mogelijk contact op te nemen met verzoekende partij om het verdere verloop van de procedure te bespreken.

Beveelt dat vanaf vandaag alle inkomsten van de verzoekende partij in handen van de schuldbemiddelaar dienen toe te komen.

Machtigt de schuldbemiddelaar verzoeker of een derde te gelasten hem alle nuttige inlichtingen te verschaffen over de door verzoeker uitgevoerde verrichtingen en over de samenstelling en vindplaats van zijn vermogen.

Verzendt de zaak voor verdere afhandeling naar de arbeidsrechtbank te Leuven

Aldus gewezen en ondertekend door de elfde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld uit:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door :

Sven VAN DER HOEVEN, griffier.

Sven VAN DER HOEVEN, Lieven LENAERTS.

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van maandag 1 oktober 2012 door:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door

Sven VAN DER HOEVEN, griffier.

Sven VAN DER HOEVEN, Lieven LENAERTS.