Arbeidshof - Arrest van 5 december 2011 (Brussel)

Date de publication :
05-12-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20111205-6
Numéro de rôle :
2010/AB/1163

Résumé

Op grond van art. 1675/10 Ger. W. kunnen alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringregeling worden opgenomen ten belope van de aldus verantwoorde bedragen. Onder een titel wordt verstaan: een geschrift dat de schuldvordering als dusdanig staaft. Hierbij worden niet enkel vormelijke akten zoals bedoeld in artikel 1320 B.W. in rekening gebracht, maar ieder geschrift dat strekt tot het bewijs van de schuldvordering. Op grond van artikel 1.167 B.W kan een derde wel opkomen tegen een niet betwiste schuldvordering, zoals die blijkt uit een schulderkenning, wanneer de debiteur dit heeft verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de derde. Hiertoe dient bedrog van de schuldenaar en derde medeplichtigheid van de schuldeiser te worden aangetoond. De rechter zal voor zijn beoordeling uitgaan van het criterium van de`abnormale handeling' Men kan geen bedrog van een zoon weerhouden, wanneer hij door middel van een lening bij zijn ouders tracht een groot deel van zijn schuldeisers te betalen. Op grond van art. 1675/10 Ger. W. kunnen alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringregeling worden opgenomen ten belope van de aldus verantwoorde bedragen. Onder een titel wordt verstaan: een geschrift dat de schuldvordering als dusdanig staaft. Hierbij worden niet enkel vormelijke akten zoals bedoeld in artikel 1320 B.W. in rekening gebracht, maar ieder geschrift dat strekt tot het bewijs van de schuldvordering. Op grond van artikel 1.167 B.W kan een derde wel opkomen tegen een niet betwiste schuldvordering, zoals die blijkt uit een schulderkenning, wanneer de debiteur dit heeft verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de derde. Hiertoe dient bedrog van de schuldenaar en derde medeplichtigheid van de schuldeiser te worden aangetoond. De rechter zal voor zijn beoordeling uitgaan van het criterium van de`abnormale handeling' Men kan geen bedrog van een zoon weerhouden, wanneer hij door middel van een lening bij zijn ouders tracht een groot deel van zijn schuldeisers te betalen. Op grond van art. 1675/10 Ger. W. kunnen alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringregeling worden opgenomen ten belope van de aldus verantwoorde bedragen. Onder een titel wordt verstaan: een geschrift dat de schuldvordering als dusdanig staaft. Hierbij worden niet enkel vormelijke akten zoals bedoeld in artikel 1320 B.W. in rekening gebracht, maar ieder geschrift dat strekt tot het bewijs van de schuldvordering. Op grond van artikel 1.167 B.W kan een derde wel opkomen tegen een niet betwiste schuldvordering, zoals die blijkt uit een schulderkenning, wanneer de debiteur dit heeft verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de derde. Hiertoe dient bedrog van de schuldenaar en derde medeplichtigheid van de schuldeiser te worden aangetoond. De rechter zal voor zijn beoordeling uitgaan van het criterium van de`abnormale handeling' Men kan geen bedrog van een zoon weerhouden, wanneer hij door middel van een lening bij zijn ouders tracht een groot deel van zijn schuldeisers te betalen.

Arrêt

rep.nr.: 2012/

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 DECEMBER 2012

11e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

tegensprekelijk t.a.v. de appellanten, de schuldbemiddelaar en F.O.D. FINANCIEN en bij verstek t.a.v. de andere partijen (art. 775, derde lid, Ger. W.)

definitief

verzending naar de Arbeidsrechtbank te Leuven

kennisgeving per aangetekende brief

in de zaak:

1. C. , eerste appellant,

die in persoon verschijnt,

2. V. , tweede appellante,

met als raadsman mr. NOTELTEIRS An, advocaat te 2260 WESTERLO, Grote Markt 55, die niet verschijnt,

tegen:

1. C. Kurt, schuldenaar, eerste geïntimeerde,

2. MOMMAERTS Johan, schuldbemiddelaar, wonende te 3000 LEUVEN, Philipslaan 20, tweede geïntimeerde, die wordt vertegenwoordigd door mr. VERBELEN Wim, advocaat te LEUVEN,

3. DE OLIFANT BVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2160 WOMMELGEM, Herentalsebaan, 705, derde geïntimeerde,

4. V. Jan, schuldeiser, vierde geïntimeerde,

5. F.O.D. FINANCIEN - ONTVANGKANTOOR DIRECTIE BELASTINGEN, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 2260 WESTERLO, Polderstraat, 1, vijfde geïntimeerde,

6. CREMERS D.P.W.H., schuldeiser, in zijn hoedanigheid van curator van ALPHABET BV, voorheen PM INTERNATIONAL BV in faillissement, wonende te Koestraat 246 - Postbus 300, 5000 TILBURG (NEDERLAND), zesde geïntimeerde,

7. EANDIS CVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9090 MELLE, Brusselsesteenweg, 199, zevende geïntimeerde,

8. PIDPA CVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Desguinlei, 246, achtste geïntimeerde,

9. GEMEENTE HULSHOUT - DIFTAR, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2235 HULSHOUT, Prof. Dr. Celenplein, 2, negende geïntimeerde,

10. SANTANDER FINANCE, schuldeiser, postadres te 9820 MERELBEKE, postbus 10002, tiende geïntimeerde,

11. ELECTRABEL NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, F. Rooseveltlaan, 1, elfde geïntimeerde,

12. PROVINCIE ANTWERPEN - FINANCIEEL BEHEERDER, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 2018 ANTWERPEN, Koningin Elisabethlei, 22, twaalfde geïntimeerde,

13. FIMASER NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Anspachlaan, 1 bus 13, dertiende geïntimeerde,

14. ZENITO (voorheen SVMB VZW), schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2243 PULLE, Heidedreef 11, veertiende geïntimeerde,

15. GENERALI BELGIUM NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 149/3, vijftiende geïntimeerde,

16. DECKERS NV, schuldeiser, die keuze van woonplaats doet bij gerechtsdeurwaarder VERBIST E., met kantoor te 2220 HEIST-OP-DEN-BERG, Mechelsesteenweg, 20b, zestiende geïntimeerde,

17. MOBISTAR NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1030 BRUSSEL, A. Reyerslaan, 70, zeventiende geïntimeerde,

18. PROMACOM BVBA, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9170 SINT-PAUWELS, Potterstraat, 140, achttiende geïntimeerde,

19. VAN BREDA CAR FINANCE NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Ledeganckkaai, 7, negentiende geïntimeerde,

20. WTCB, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Lombardstraat, 42, twintigste geïntimeerde,

21. RBS (RD EUROPE) BV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 9820 MERELBEKE, postbus 10002, eenentwintigste geïntimeerde,

22. DE LIJN, schuldeiser, die keuze van woonplaats doet bij gerechtsdeurwaarder HEMMERECHTS H., met kantoor te 1930 ZAVENTEM, W. Lambertstraat, 2b, tweeëntwintigste geïntimeerde,

23. KBC-VERZEKERINGEN NV, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Prof. R. Van Overstraetenplein 2, drieëntwintigste geïntimeerde,

24. DOCKX CAR & TRUCK, schuldeiser, die keuze van woonplaats doet bij gerechtsdeurwaarder DE MEUTER, met kantoor te 2000 ANTWERPEN, Amerikalei, 122, vierentwintigste geïntimeerde,

25. REWAH NV, schuldeiser, die keuze van woonplaats doet bij gerechtsdeurwaarder DE WACHTER A., met kantoor te 2018 ANTWERPEN, De Damhouderestraat, 6, vijfentwintigste geïntimeerde,

26. OOSTERWIJCK NV, schuldeiser, die keuze van woonplaats doet bij gerechtsdeurwaarder LUCA Max, met kantoor te 2235 HOUTVENNE, Strokapelstraat, 60, zesentwintigste geïntimeerde,

27. VANDERMIEREN-STAQUET, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 2235 HOUTVENNE, Langestraat, 35, zevenentwintigste geïntimeerde,

28. HEILIG HART ZIEKENHUIS VZW, schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Naamsestraat, 105, achtentwintigste geïntimeerde,

29. F.O.D. FINANCIEN - DIENST CONTROLE BTW, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 2220 HEIST-OP-DEN-BERG, Cederstraat, 20, negenentwintigste geïntimeerde,

30. F.O.D. FINANCIEN - DIRECTIE BELASTINGEN, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 3001 HEVERLEE, Philipssite, 3a bus 2, dertigste geïntimeerde, met als raadsman mr. DECLERCQ Philippe, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 89, die niet verschijnt,

31. F.O.D. FINANCIEN - BTW, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 2800 MECHELEN, Zwartzustersvest, 24 bus 32, eenendertigste geïntimeerde,

32. F.O.D. FINANCIEN - DOMEINEN EN PENALE BOETEN, schuldeiser, openbare instelling met zetel te 2000 ANTWERPEN, Italiëlei, 4 bus 3, tweeëndertigste geïntimeerde.

***

*

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

het voor eensluidend verklaard afschrift van het arrest van dit arbeidshof en deze kamer van 17 oktober 2011 en de daarin vermelde stukken van de rechtspleging,

de neergelegde conclusie,

de voorgelegde stukken.

***

*

De partijen hebben hun middelen en conclusies opnieuw uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 5 november 2012, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

***

*

1. Het arbeidshof verwijst naar de feiten en rechtspleging en naar de beoordeling in het tussenarrest van 5 december 2011, waarbij de schuldvordering van de heer en mevrouw C. - V., ouders van de schuldenaar C. Kurt, werd beoordeeld wegens het bezwaar van de Ontvanger te Leuven tegen het ontwerp van minnelijke aanzuiveringregeling, opgemaakt door de schuldbemiddelaar.

Het hof oordeelde daarbij dat de schuldvordering van de ouders moet worden beperkt tot het bedrag van euro 77.839,80 en dat de tabel van de schuldeisers in die zin dient te worden aangepast.

2. Vervolgens werden de debatten heropend m.b.t. de vraag van de schuldbemiddelaar om een gerechtelijke aanzuivering op te leggen.

Hierbij verwees het hof naar de onduidelijkheid over de ziektevergoeding van de heer Kurt C.. Tevens vroeg het hof zich af of na de beslissing over de schuldvordering van de ouders er geen akkoord mogelijk zou zijn over het oorspronkelijke voorstel van minnelijke aanzuiveringregeling of over een aanpassing hiervan.

3. De schuldbemiddelaar bevestigt dat er nu duidelijkheid is gekomen in de steeds wisselende situaties van de heer C. i.v.m. zijn verblijf, zijn inkomsten en zijn gezondheidstoestand, alsook m.b.t. zijn vaste kosten, uitgaven en boedelschulden.

Op basis hiervan heeft de schuldbemiddelaar een nieuw ontwerp van minnelijke aanzuivering opgesteld, dat klaar ligt om te worden overgemaakt aan de schuldeisers.

De schuldbemiddelaar vraagt daarom niet langer dat een gerechtelijke aanzuivering zou worden opgelegd.

4. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan. Omwille van de blijvende saisine van de arbeidsrechtbank als gevolg van art. 1675/14, § 2, Ger. W. dient de zaak te worden verzonden naar de arbeidsrechtbank te Leuven, zodat de schuldbemiddelaar zijn werkzaamheden i.v.m. het nieuwe ontwerp van minnelijke aanzuivering kan voortzetten en de eerste rechter verder kan handelen volgens art. 1675/10, § 5, of 1675/11 en volgende Ger. W.

OM DEZE REDENEN,

HET ARBEIDSHOF,

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24,

Het tussenarrest van 5 december 2011 verder uitwerkend,

Geeft akte aan de schuldbemiddelaar dat hij in de huidige stand geen gerechtelijke aanzuivering meer beoogt;

Verzendt de zaak naar de arbeidsrechtbank te Leuven voor verdere opvolging in verband met het nieuwe ontwerp van minnelijke aanzuivering, voorbereid door de schuldbemiddelaar.

Aldus gewezen en ondertekend door de elfde kamer van het Arbeidshof te Brussel, samengesteld uit:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door :

Sonja VAN LANDUYT, afgevaardigd griffier.

Sonja VAN LANDUYT, Lieven LENAERTS.

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van maandag 3 december 2012 door:

Lieven LENAERTS, raadsheer,

bijgestaan door

Sonja VAN LANDUYT, afgevaardigd griffier.

Sonja VAN LANDUYT, Lieven LENAERTS.