Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent)

Date de publication :
10-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110110-5
Numéro de rôle :
2009/AG/340

Résumé

1. De vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, geregeld door de CAO nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad, leidt tot een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet tot het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid. Maakt een werknemer van meer dan 50 jaar voor onbepaalde tijd aanspraak op dit recht, dan sluiten de partijen ook geen nieuwe arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd met het bereiken van de pensioenleeftijd als termijn. 2. Aan het Grondwettelijk Hof wordt de prejudiciële vraag gesteld of artikel 39, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals uitgelegd door het Hof van Cassatie in zijn arresten van 11 december 2006, 25 februari 2008 en 15 februari 2010, al dan niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat, voor de werknemer die zijn arbeidsprestaties met de helft van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking heeft verminderd overeenkomstig artikel 102, § 1 van de Sociale Herstelwet en artikel 2, § 1 van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, en die tijdens deze periode onregelmatig wordt ontslagen, de opzeggingsvergoeding wordt berekend op grond van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, die zouden verschuldigd zijn geweest wanneer de arbeidsprestaties niet waren verminderd, terwijl, voor de werknemer die zijn arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking heeft verminderd overeenkomstig artikel 103 bis en 103 ter van de Sociale Herstelwet en artikel 9 van de algemeen verbindend verklaarde CAO nr. 77 bis van 19 december 2001 van de Nationale Arbeidsraad tot vervanging van de CAO nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, en die tijdens deze periode onregelmatig wordt ontslagen, de opzeggingvergoeding wordt berekend op grond van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomstig, die daadwerkelijk verschuldigd waren voor de verminderde prestaties.

Arrêt

Pas de contenu