Rechtbank van eerste aanleg - Vonnis van 18 september 2013 (Mechelen)

Date de publication :
18-09-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130918-5
Numéro de rôle :
13/991/A

Résumé

na het overlijden van de vader van eisers gebeurde geen vereffening-verdeling gebeurde. Zij vorderen enkel de vereffening-verdeling van de ontbonden huwgemeenschap en van de nalatenschap van hun moeder. indien tussen partijen een andere onverdeeldheid bestaat waarbij geen derden betrokken zijn en waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de gevorderde verdeling te voltrekken, strekt de vordering zich van rechtswege uit tot de vereffening van die onverdeeldheid. Het vonnis heeft van rechtswege tot gevolg dat dient te worden overgegaan tot de vereffening van de onverdeeldheid waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de bevolen verdeling te voltrekken.

Jugement

De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, vierde kamer, rechtsprekend in burgerlijke zaken, wijst het volgende vonnis :

A.R. nr. 13/991/A INZAKE :

1. Mevrouw Y. S.,

2. Mevrouw N. S.,

eiseressen, die als raadsman hebben Mr. Polsky Royer, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Minderbroederstraat 14,

TEGEN :

1. Mevrouw L. S., verweerster, die als raadsman heeft Mr. Patricia Stevens, advocaat te 3130 Betekom, Raystraat 61,

2. Mevrouw L. S., verweerster, die als raadsman heeft Mr. Dorien Salaets, advocaat te 3200 Aarschot, Gijmelsesteenweg 81,

* * * * *

De rechtbank neemt in acht :

 de inleidende dagvaarding van 5 juli 2013

 de verklaringen van de partijen ter zitting van 4 september 2013

 de voor eiseressen neergelegde stukken.

* * * * *

1. Voorwerp van de vordering

De vordering van eiseressen strekt er luidens de dagvaarding toe bij uitvoerbaar vonnis "de vereffening en verdeling uit te spreken van wijlen mevrouw A. D. C., geboren R. op 07/04/1930, in leven wonende te P. en aldaar overleden op 27/09/2012 en zo nodig van de huwelijksgemeenschap bestaand tussen A. D. C. en haar echtgenoot wijlen H. S., overleden op 19/06/2000 te H.."

Zij vorderen te zeggen voor recht dat de erfenis van mevrouw A. D. C. gedevolueerd is overeenkomstig haar notarieel testament van 16 april 2010.

Eiseressen vragen de aanstelling van notaris Kurt Geysels te Aarschot als notaris-vereffenaar, alsook de aanstelling van een tweede notaris om de niet verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen.

Ze verzoeken tenslotte om de kosten ten laste van de massa te leggen.

2. Beoordeling

Partijen zijn de wettige en reservataire erfgenamen van mevrouw A. D. C., laatst wonende te P., overleden te P. op 27 september 2012. Zij was de weduwe van wijlen de heer H. S., overleden te H. op 19 juni 2000, en heeft een authentiek testament nagelaten, verleden voor notaris K. Geysels te Aarschot op 16 april 2010, waarbij eiseressen als algemene legatarissen werden aangesteld (zie de erfrechtverklaring van notaris K. Geysels van 5 november 2012).

Verweersters hebben ter zitting van 4 september 2013 bij monde van hun raadslieden verklaard de vordering tot vereffening-verdeling niet te betwisten. Er is ook geen betwisting omtrent de rechtsgeldigheid van voormeld testament.

De rechtbank merkt wel op dat eiseressen in de dagvaarding stellen dat na het overlijden van hun vader geen vereffening-verdeling gebeurde. Zij vorderen nochtans enkel de vereffening-verdeling van de ontbonden huwgemeenschap en van de nalatenschap van hun moeder. Sowieso voorziet het nieuwe artikel 1208 §2 van het gerechtelijk wetboek dat, indien tussen partijen een andere onverdeeldheid bestaat waarbij geen derden betrokken zijn en waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de gevorderde verdeling te voltrekken, de vordering zich van rechtswege uitstrekt tot de vereffening van die onverdeeldheid. In dit geval heeft het vonnis van rechtswege tot gevolg dat dient te worden overgegaan tot de vereffening van de onverdeeldheid waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de bevolen verdeling te voltrekken (artikel 1208 §3 van het gerechtelijk wetboek).

Aangezien de partijen het niet eens zijn over de keuze van de aan te stellen notaris, wijst de rechtbank zelf een notaris-vereffenaar aan (artikel 1210 §1, lid 2 van het gerechtelijk wetboek).

Gelet op de inwerkingtreding op 1 april 2012 van de wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (BS 14 september 2011), dient geen notaris-vertegenwoordiger (meer) te worden aangesteld.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK :

Dit vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak;

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en op de latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen;

De vordering is ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate, maar ongegrond voor het overige;

De rechtbank beveelt de vereffening en verdeling van de onverdeeldheid ontstaan door het overlijden van mevrouw A. D. C., conform haar notarieel testament verleden voor notaris K. Geysels met standplaats te Aarschot op 16 april 2010;

De rechtbank verwijst partijen naar notaris Laurence CUYPERS met standplaats te Heist-op-den-Berg om in voorkomend geval over te gaan tot de verrichtingen van vereffening en verdeling van de tussen partijen bestaande onverdeeldheid, en tot het opmaken van de rekeningen tussen partijen;

De rechtbank wijst de partijen erop dat zij de mogelijkheid hebben om bij de opening van de werkzaamheden met de notaris-vereffenaar geheel of gedeeltelijk het tijdschema voor het verdere verloop van de gerechtelijke verdeling overeen te komen (artikel 1217 Ger.W.). Indien geen akkoord wordt bereikt over een tijdschema, gelden de termijnen voorzien in artikel 1218 Ger.W., behalve in het geval van afwijking, met het akkoord van alle partijen en van de notaris-vereffenaar;

De rechtbank vestigt tevens de aandacht op artikel 1220 Ger.W., dat bij uittreksel luidt als volgt :

"§1. Behoudens akkoord van alle partijen of ontdekking van nieuwe feiten of nieuwe stukken van overwegend belang houdt de notaris-vereffenaar geen rekening met aanspraken, opmerkingen en stukken die na het verstrijken van de met toepassing van artikel 1217 overeengekomen termijnen of de in artikel 1218, §1 en §2 bepaalde termijnen zijn aangebracht.

§ 2. Indien de notaris-vereffenaar niet binnen de met toepassing van artikel 1217 overeengekomen of wettelijk bepaalde termijnen handelt, kan elk van de partijen bij gewone brief neergelegd bij of gericht aan de rechtbank die de notaris-vereffenaar heeft aangesteld, om de oproeping van de notaris-vereffenaar en de partijen verzoeken."

De gerechtskosten worden ten laste gelegd van de massa, en deze kosten worden begroot op euro 438,30 (dagvaardingskosten) voor eiseressen, waarbij de rechtsplegingsvergoedingen elkaar compenseren;

De voorlopige tenuitvoerlegging wordt toegestaan.

Dit vonnis werd uitgesproken op achttien september tweeduizend dertien in openbare zitting van de vierde kamer, die samengesteld was uit

Mevrouw N. PEETERS, rechter, voorzitter van de kamer

De heer B. VAN ASCH, griffier.

B. VAN ASCH N. PEETERS