- Decision du 18 janvier 2012

18/01/2012 - M11-7-0605/8230

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

I. Feiten

Patiënt Z. was op 20 februari 2010 uit de psychiatrische inrichting te ...l gevlucht en bevond zich op de openbare weg. Verzoekster benaderde de betrokkene in haar hoedanigheid als politie-inspecteur waarop hij met een lange tak op haar hoofd sloeg.

Verzoekster diende zich ter verzorging aan in het ziekenhuis te Malle.

II. Vervolging

Verzoekster streefde schadevergoeding na middels een rechtstreekse dagvaarding, samen met Lokale Politie ... .

Bij vonnis dd.11 april 2011 van het vredegerecht van het 3de kanton te ... werd Z., verstekmakend, veroordeeld tot betaling van euro 545,99 meer de intresten aan verzoekster en

euro 248,38 (patronale bijdrage) + intresten aan Lokale Politie ....

Z. diende tevens euro 114,56 dagvaardingskosten + een RPV van euro 220 te betalen "in hoofde van eisende partij".

De burgerlijke vordering werd integraal toegekend:

- TWO moreel euro 280,00

- economische schade huishouden euro 181,99

- meerinspanningen euro 84,00

Dit vonnis is definitief.

III. Gevolgen van de feiten

In het medisch getuigschrift opgesteld door de arbeidsongevallengeneesheer wordt gewag gemaakt van een slag op het hoofd, zwelling en pijnlijke ecchymose.

TWO

100% van 20/02/2010 t/m 26/02/2010

50% van 27/02/2010 t/m 05/03/2010

10% van 06/03/2010 t/m 13/03/2010

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde bewoont een appartement (sociale woning).

IV-2. Verzoekster blijkt op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 508,36 in haar aangepaste schadebegroting na kennisneming van de inhoud van het verslag van de verslaggever.

- TWO moreel euro 280,00

- ½ RPV euro 110,00

- ½ dagvaarding euro 57,28

- ½ uitgifte euro 1,50

- ½ betekening euro 59,58

PS: de gerechtskosten werden verdeeld tussen enerzijds PZ Brasschaat en anderzijds verzoekster.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 508.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 508.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.