- Decision du 10 mai 2012

10/05/2012 - M12-1-0280/8828

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

(...)

I. Feiten

Op 8 december 2011 stapte verzoeker door de reizigerstunnel van het Sint-Pietersstation te ... toen plots twee mannen opdoken die hem enkele rake vuistslagen en schoppen toedienden.

Verzoeker werd met de 100 weggevoerd naar het ziekenhuis Maria te ....

II. Vervolging

Op datum der feiten was verzoeker niet in staat om klacht neer te leggen als gevolg van de opgelopen verwondingen; hij legde wel een doktersattest van de spoedopname neer.

Op 13 december 2011 diende hij klacht in bij de politie te ....

Op 5 januari 2012 vroeg verzoeker het statuut van benadeeld persoon aan.

Het gerechtelijk onderzoek is nog niet afgerond.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker, die werkzoekende is, liep diverse kwetsuren op: gebroken neus, gebroken snijtand (nr. 11), pijn in de linker elleboog en schouder.

Tandarts dr. P. DE S. attesteert dat tand nr. 11 een kroonbreuk en wortelbreuk vertoont.

"Als voorlopige restauratie kan de tand conserverend opgebouwd worden in afwachting van definitieve opbouw met implantaat en keramische kroon.

1) Kostprijs voor voorlopige restauratie: euro 94,20 en voorafgaandelijke extractie van gebroken schilfer: euro 33,80. TOTAAL: euro 128.

2) Definitief herstel wordt geraamd op: - implantaat (stomatoloog): euro 800

- kroonopbouw: euro 840 "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De daders werden (nog) niet geïdentificeerd.

IV-2. Verzoeker verklaart over geen private verzekering te beschikken waarop hij beroep kan doen.

IV-3. De mutualiteit kon zijn recht op terugbetaling (o.m. inzake medische kosten en brilschade) niet garanderen voor de periode 01/01/2011 tot en met 31/03/2012. Vanaf 1 april 2012 zijn deze rechten hersteld conform de wettelijke bepalingen inzake de verplichte ziekteverzekering.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp die hij als volgt ventileert:

- medische kosten euro 233,71

- bestek tandarts euro 1.768,00

- bril (montuur + glazen) euro 521,80

- kledijschade euro 117,30

Tevens verklaart hij zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie nopens het gevraagde bedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp worden opgesomd in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

De noodhulp kan aangevraagd worden zodra de ontploffing of de reddingsdaad zich hebben voorgedaan en, voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, vanaf de burgerlijke partijstelling of de indiening van een klacht.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

Een bril is een prothese en prothesekosten worden beschouwd als een aan medische kosten verwante schadepost.

De Commissie wijst systematisch de aanvragen om noodhulp voor ‘kledijschade' af vermits voor dergelijke schadeposten geen hoogdringendheid kan worden voorgehouden.

Deze schade kan wel gevraagd worden in het kader van een eventuele aanvraag tot het bekomen van een hoofdhulp (na definitieve uitspraak op burgerlijk gebied in geval van bekende dader of na seponering in geval van onbekende dader).

Rekening houdende, enerzijds, met de ernst van de feiten en de opgelopen schade die aannemelijk wordt gemaakt door de voorgelegde bewijsstukken en, anderzijds, met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een noodhulp te kunnen toekennen begroot op euro 2.523,51.

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting inzake verzoeken om noodhulp.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een noodhulp toe van euro 2.523,51.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 maart 2012, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.