- Decision du 21 août 2012

21/08/2012 - M11-5-0433/8135

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

(...)

I. Feiten

Tussen 29 september 2006 en 27 september 2007 werd verzoekster te ... meermaals belaagd door haar ex-partner, de heer Abderraouf Z.. Daarnaast werd ze door laatstgenoemde meermaals geslagen tussen 27 november 2006 en 27 september 2007.

De heer Z. kon niet verkroppen dat verzoekster de relatie beëindigd had.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 30 juni 2008 werd de heer Abderraouf Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten, bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van tien maanden en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een definitieve vergoeding van euro 2.500 meer intresten aan verzoekster, voor vermengde materiële en morele schade.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster liep als gevolg van slagen, haar toegebracht op 28 november 2006 en op 6 september 2007, diverse hematomen en schaafwonden op.

Ze leeft onder een permanente psychische druk en is bang om de straat op te gaan.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Het sub II vermeld vonnis d.d. 30 juni 2008 werd bij exploot d.d. 13 augustus 2008 aan de heer Z. betekend met bevel tot betalen, maar hieraan werd geen gevolg gegeven.

In zijn brief van 26 augustus 2009 deelde gerechtsdeurwaarder W. F. mee dat er geen uitvoeringsmogelijkheden zijn lastens de heer Z.. Hij is met de noorderzon verdwenen.

Niettemin werd er een afkorting verricht ten bedrage van euro 1.000.

* Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster via haar ouders over een familiale verzekering.

Er is evenwel geen tussenkomst, zoals blijkt uit het schrijven van Providis d.d. 15 juni 2012: "Tot mijn spijt moet ik u hierbij bevestigen dat ik als familiale verzekeraar van de ouders van het slachtoffer Vanessa X. geen tussenkomst kan verlenen gezien het slachtoffer op het moment van de feiten niet meer thuiswoonde."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 4.046,87:

- hoofdsom cf. vonnis d.d. 30.06.08 (materieel-moreel vermengd): euro 2.500,00

- procedurekosten: euro 1.546,87

- rechtsplegingsvergoeding: euro 400,00

- uitvoeringskosten: euro 1.146,87

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie dat de gevraagde hulp kan worden toegekend, met dien verstande dat de afbetaling van euro 1.000 vanwege de dader in mindering dient te worden gebracht.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 3.046,87.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 18 april 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.